VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
Ca-thương 3:21-26
M. Jeudi
C:1/30/2020; 360 xem
Xem lần cuối 37.83 giây
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 14:27
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 9/23/2021; 476 xem
Xem lần cuối 2.00 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 19:30
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:4/8/2020; 226 xem
Xem lần cuối 2.73 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 2:25-32; Gia-cơ 5:7-8
VPNS
C:12/1/2020; P: 12/3/2020; 306 xem
Xem lần cuối 6.16 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Gary Smalley
C:10/2/2011; P: 8/6/2021; 956 xem
Xem lần cuối 6.43 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:7/12/2010; 611 xem
Xem lần cuối 7.23 phút
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:4; Công-vụ các Sứ-đồ 4:8
Marilyn Hickey
C:4/26/2012; P: 10/7/2020; 720 xem
Xem lần cuối 7.90 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 45:1-15
M. Jeudi
C:4/28/2016; 217 xem
Xem lần cuối 8.65 phút
Đọc  Chia sẻ
Truyền-đạo 12:1,6-7; Phi-líp 3:8; Ma-thi-ơ 16:26
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/20/2016; P: 9/2/2021; 441 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12.11 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:17
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 5/25/2014; 373 xem
Xem lần cuối 12.16 phút
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 55  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm