VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh
Mục Sư Nguyễn Dũng
C:7/12/2010; P: 6/24/2021; 669 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/17/2022 17:37:22
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:3; Công-vụ các Sứ-đồ 2:17-18; 2 Cô-rinh-tô 1:8-10; Thi-thiên 27:14
John Bevere
C:8/6/2015; P: 5/14/2020; 609 xem
Xem lần cuối 5/17/2022 17:37:19
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Mác 6:5-6; Công-vụ các Sứ-đồ 2:41-47
Ulf Ekman
C:1/28/2011; P: 6/1/2020; 736 xem
Xem lần cuối 5/17/2022 17:37:1
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 1:11; Ê-sai 53; Ê-sai 7:14
G. Campbell Morgan
C:6/5/2015; P: 6/24/2021; 523 xem
Xem lần cuối 5/17/2022 17:35:45
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:4-6
M. Jeudi
C:4/16/2015; P: 6/24/2021; 496 xem
Xem lần cuối 5/17/2022 17:35:39
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 15:13; 2 Cô-rinh-tô 5:15; Rô-ma 5:8
Bill Bright
C:1/16/2011; P: 4/21/2020; 661 xem
Xem lần cuối 5/17/2022 17:35:36
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 16:31; 2 Cô-rinh-tô 5:14; Phi-líp 2:13
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:6/4/2020; P: 6/20/2021; 287 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/17/2022 17:35:27
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 12:1-3; 2 Cô-rinh-tô 9:8,11; Ga-la-ti 6:7
John Avanzini
C:12/22/2011; P: 6/24/2020; 715 xem
Xem lần cuối 5/17/2022 17:35:23
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Rô-ma 6:13; Cô-lô-se 3:15
Paul Chase
C:6/14/2012; P: 6/19/2021; 750 xem
Xem lần cuối 5/17/2022 17:35:18
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
John Bevere
C:6/26/2020; 278 xem
Xem lần cuối 5/17/2022 17:35:14
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  37 / 73  Tiếp  Cuối

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm