VietChristian
VietChristian
svtk.net
Rô-ma 1:21-23; Sáng-thế Ký 22:5; Rô-ma 1:21; A-mốt 5:21,23-24; Ê-sai 66:2
John Bevere
C:12/9/2017; P: 12/9/2020; 310 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/28/2022 8:1:17
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:11/14/2013; P: 5/18/2022; 433 xem
Xem lần cuối 5/28/2022 7:59:9
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lê Ái Huệ
C:6/24/2000; P: 4/17/2021; 234 xem
Xem lần cuối 5/28/2022 7:52:56
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Larry Taylor
C:1/16/2011; P: 5/14/2020; 636 xem
Xem lần cuối 5/28/2022 7:49:1
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Mác 11:25; Hê-bơ-rơ 4:12
Bill Bright
C:1/16/2011; P: 6/6/2020; 646 xem
Xem lần cuối 5/28/2022 7:48:47
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 3:16
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:9/12/2018; P: 11/13/2021; 276 xem
Xem lần cuối 5/28/2022 7:48:26
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 3:3
Billy Graham
C:4/3/2011; P: 4/25/2020; 376 xem
Xem lần cuối 5/28/2022 7:48:2
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 32:3-5; Thi-thiên 139:23-24; 1 Giăng 1:9
Rick Warren
C:2/1/2018; 316 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/28/2022 7:45:33
Đọc  Chia sẻ
Kim Hân
C:11/5/2014; P: 7/19/2021; 718 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/28/2022 7:42:56
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 13:5; 2 Cô-rinh-tô 10:5; Ma-thi-ơ 16:22-23
Max Lucado
C:2/15/2013; P: 1/5/2022; 605 xem
Xem lần cuối 5/28/2022 7:42:50
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 57  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm