VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện
Whitney Von Lake Hopler
C:1/16/2011; 370 xem
Xem lần cuối 12/2/2021 20:54:56
Đọc  Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 31-6-8
Joyce Meyer
C:7/20/2020; 279 xem
Xem lần cuối 12/2/2021 20:54:54
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:11-12; Hê-bơ-rơ 12:2; Phi-líp 2:9-11
Rick Warren
C:7/20/2020; 357 xem
Xem lần cuối 12/2/2021 20:54:48
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Rô-ma 8:31; Thi-thiên 125:1-2; Thi-thiên 118:4-6
Joyce Meyer
C:7/9/2020; 275 xem
Xem lần cuối 12/2/2021 20:54:43
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:9
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:7/12/2020; P: 7/11/2020; 256 xem
Xem lần cuối 12/2/2021 20:54:33
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 13:11-12; Phi-líp 3:10; 1 Phi-e-rơ 4:1-2
John Bevere
C:6/19/2020; 271 xem
Xem lần cuối 12/2/2021 20:54:27
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:24; Gia-cơ 1:27; Giăng 13:17
Rick Warren
C:6/13/2020; 256 xem
Xem lần cuối 12/2/2021 20:54:21
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ga-la-ti 5; Rô-ma 8:14; Cô-lô-se 3:15; Phi-líp 4:7
John Bevere
C:6/5/2020; 288 xem
Xem lần cuối 12/2/2021 20:54:12
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 15:4
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 11/2/2021; 441 xem
Xem lần cuối 12/2/2021 20:54:11
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giô-suê 1:8
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:6/3/2020; 233 xem
Xem lần cuối 12/2/2021 20:54:6
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  55 / 159  Tiếp  Cuối

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm