VietChristian
VietChristian
tinhuu.com
Bill Bright
C:5/19/2016; 316 xem
Xem lần cuối 7/2/2022 16:15:36
Đọc  Chia sẻ
Châm-ngôn 12:18; Châm-ngôn 16:32; Châm-ngôn 17:28; Ê-sai 53:7
Châu Sa
C:6/13/2021; 260 xem
Xem lần cuối 7/2/2022 16:14:39
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Truyền-đạo 12:11
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:12/4/2021; 180 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/2/2022 16:12:18
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ô-sê 11:4; Phục-truyền Luật-lệ Ký 33:12; 1 Phi-e-rơ 5:7
Floyd Mc Clung
C:5/5/2011; P: 2/23/2021; 1145 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/2/2022 16:9:3
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Giăng 4:8
Mục Sư Hoàng Siêu
C:2/12/2014; P: 7/12/2021; 648 xem
Xem lần cuối 7/2/2022 16:1:46
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9:6; Ma-thi-ơ 9:37
Ulf Ekman
C:2/2/2012; P: 10/15/2021; 659 xem
Xem lần cuối 7/2/2022 15:56:35
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Mục Sư Nguyễn Dũng
C:7/12/2010; P: 7/14/2021; 675 xem
Xem lần cuối 7/2/2022 15:55:54
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 16:13; Thi-thiên 128
M. Jeudi
C:6/21/2017; P: 6/18/2022; 292 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/2/2022 15:53:47
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:14
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:4/1/2000; P: 5/28/2022; 737 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/2/2022 15:53:47
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 3:12; 1 Phi-e-rơ 4:1
John Bevere
C:8/3/2017; P: 6/7/2022; 364 xem
Xem lần cuối 7/2/2022 15:53:41
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  58 / 61  Tiếp  Cuối

48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm