VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

TLM / Mục Sư Lưu Đức Thọ
C:12/4/2016; 358 xem
Xem lần cuối 5.67 giây
Xem-VM  Chia sẻ
TLM / Mục Sư Nguyễn Chí Thiện
C:8/26/2016; 325 xem
Xem lần cuối 13.56 phút
Xem-VM  Chia sẻ
YouTube

Nước Mỹ qua lăng kính Thánh Kinh - Mục sư Nguyễn Trường Cửu

TLM / 🔗
C:1/2/2021; 19 xem
Xem lần cuối 30.88 phút
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Đi ra làm chứng về Chúa

TLM / 🔗
C:9/12/2020; 50 xem
Xem lần cuối 35.23 phút
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

HĐGH 44 - 2019 - HĐ Truyền Giáo - Special Music

TLTV / 🔗
C:10/28/2020; 26 xem
Xem lần cuối 55.04 phút
Xem-YT  Chia sẻ
TYKBG / Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:4/12/2019; 183 xem 2 lưu
Xem lần cuối 57.46 phút
Xem  Chia sẻ
P / TLHTLVN
C:4/3/2011; 1302 xem
Xem lần cuối 57.61 phút
Xem  Chia sẻ
YouTube

Thơ - Chúa Là Số 1 - Mục Sư Hồ Hiếu Hạ - 1983

TLTV / 🔗
C:6/27/2020; 30 xem
Xem lần cuối 2/26/2021 11:35:45
Xem-YT  Chia sẻ
TYKBG / Mục Sư Trần Đào
C:1/3/2020; 223 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/26/2021 10:50:17
Xem  Chia sẻ
YouTube

Bài Giảng 2 - Hy Vọng Của Đa-Vít Trong Thời Tráng Niên - Mục Sư Dương Đình Nguyện

TLTV / 🔗
C:10/13/2020; 34 xem
Xem lần cuối 2/26/2021 10:28:46
Xem-YT  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 32  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Webcast

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.