VietChristian
VietChristian
Thi Kinh Thánh

Lễ Thăng Thiên

Lễ Thăng Thiên

05/14/2015

[ Lễ Phục Sinh | Lễ Ngũ Tuần ]

Ma-thi-ơ 28:16:20 & Công-vụ các Sứ-đồ 1 :: Giảng Luận :: Sự Thăng Thiên Của Đấng Christ