VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Lễ Thăng Thiên

Lễ Thăng Thiên

05/25/2017

[ Lễ Phục Sinh | Lễ Ngũ Tuần ]

Ma-thi-ơ 28:16:20 & Công-vụ các Sứ-đồ 1 :: Bài Học Kinh Thánh :: Giảng Luận :: Văn Phẩm