VietChristian
VietChristian
Trông Cậy Chúa

Lễ Thăng Thiên

Lễ Thăng Thiên

05/29/2014

[ Lễ Phục Sinh | Lễ Ngũ Tuần ]

Ma-thi-ơ 28:16:20 & Công-vụ các Sứ-đồ 1 :: Giảng Luận :: Sự Thăng Thiên Của Đấng Christ