VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Họ Làm Đau Lòng Chúa

Thi-thiên 78:1-41
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/4/2013; 1034 xem 9 lưu
Xem lần cuối 4/17/2016 20:24:50
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Spring Photo

Lời Chúa Cho Trẻ Thơ

Thi-thiên 78:1-8
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:7/14/2013; 312 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/21/2016 3:4:53
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Spring Photo

Đào Tạo Môn Đồ Trong Gia Đình

Thi-thiên 78:1-8
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/6/2012; 425 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/11/2016 15:59:5
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Spring Photo

Chúng ta phục vụ một Đức Chúa Trời vô hạn

Thi-thiên 78:40-43; Xuất Ê-díp-tô Ký 23:25-26
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/25/2010; 380 xem
Xem lần cuối 4/12/2016 14:34:45
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Giới Hạn Đức Chúa Trời

Giới Hạn Đức Chúa Trời

Thi-thiên 78:41
Mục Sư Ngô Đình Can
C:7/8/2012; 399 xem
Xem lần cuối 2/24/2016 9:36:32
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Thi-thiên 78

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng