VietChristian
VietChristian
Thi Kinh Thánh

Spring PhotoSpring Photo

Họ Làm Đau Lòng Chúa

Thi-thiên 78:1-41
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/4/2013; 960 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/2/2015 5:6:41
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Lời Chúa Cho Trẻ Thơ

Thi-thiên 78:1-8
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:7/14/2013; 275 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/2/2015 16:53:12
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Đào Tạo Môn Đồ Trong Gia Đình

Thi-thiên 78:1-8
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/6/2012; 363 xem
Xem lần cuối 4/29/2015 9:29:38
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Chúng ta phục vụ một Đức Chúa Trời vô hạn

Thi-thiên 78:40-43; Xuất Ê-díp-tô Ký 23:25-26
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/25/2010; 354 xem
Xem lần cuối 4/29/2015 2:11:30
Nghe Lưu  Share Embed
Giới Hạn Đức Chúa Trời

Giới Hạn Đức Chúa Trời

Thi-thiên 78:41
Mục Sư Ngô Đình Can
C:7/8/2012; 389 xem
Xem lần cuối 4/13/2015 2:31:56
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Thi-thiên 78 mới

Trang Chủ | Bài Giảng