VietChristian
VietChristian
httl.org

Các Lựa Chọn Mới

Các Lựa Chọn Mới

Sáng-thế Ký 3:1-7; Ma-thi-ơ 26:36-46
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/21/2014; P: 12/22/2014; 251 xem
Xem lần cuối 10/2/2015 17:49:2
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

New Choices

Sáng-thế Ký 3:1-7; Ma-thi-ơ 26:36-46
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/21/2014; P: 12/22/2014; 52 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/19/2015 2:57:23
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Làm Một Việc Tốt

Ma-thi-ơ 26:1-13
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/12/2015; P: 4/14/2015; 138 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/29/2015 14:20:56
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Theo Chúa Kiểu Giu-đa

Ma-thi-ơ 26:14-16; Đa-ni-ên 27:3-5
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:5/25/2014; 284 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/1/2015 12:0:52
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Huyết Chiên Con

Ma-thi-ơ 26:17-19; Ma-thi-ơ 26:26-29; Xuất Ê-díp-tô Ký 12:1-28
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:4/1/2012; 480 xem
Xem lần cuối 10/5/2015 6:9:44
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Tương Lai Về Đâu?

Ma-thi-ơ 26:17-25
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:3/23/2014; 297 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/18/2015 15:20:59
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Cách Chúa Định Tội

Ma-thi-ơ 26:17-25
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/1/2014; P: 6/4/2014; 1129 xem 26 lưu
Xem lần cuối 9/25/2015 20:54:29
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Giao Ước Bằng Huyết

Ma-thi-ơ 26:17-30
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/26/2015; P: 4/27/2015; 151 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/30/2015 14:51:3
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Ý Nghĩa Lễ Tiệc Thánh

Ma-thi-ơ 26:26-29
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1125 xem
Xem lần cuối 10/6/2015 7:39:41
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Người Cảm Thông

Ma-thi-ơ 26:26-35; Lu-ca 9:23-24
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/19/2015; P: 7/20/2015; 436 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/27/2015 22:8:55
Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 26 mới

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng