VietChristian
VietChristian
TinLanh.Church

Spring PhotoSpring Photo

New Choices

Sáng-thế Ký 3:1-7; Ma-thi-ơ 26:36-46
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/21/2014; P: 12/22/2014; 41 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/10/2015 17:56:54
Nghe Lưu  Share Embed
Các Lựa Chọn Mới

Các Lựa Chọn Mới

Sáng-thế Ký 3:1-7; Ma-thi-ơ 26:36-46
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/21/2014; P: 12/22/2014; 222 xem
Xem lần cuối 4/12/2015 10:52:33
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Làm Một Việc Tốt

Ma-thi-ơ 26:1-13
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/12/2015; P: 4/14/2015; 36 xem
Xem lần cuối 4/17/2015 17:34:4
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Theo Chúa Kiểu Giu-đa

Ma-thi-ơ 26:14-16; Đa-ni-ên 27:3-5
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:5/25/2014; 261 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/24/2015 19:15:48
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Huyết Chiên Con

Ma-thi-ơ 26:17-19; Ma-thi-ơ 26:26-29; Xuất Ê-díp-tô Ký 12:1-28
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:4/1/2012; 429 xem
Xem lần cuối 4/17/2015 6:12:58
Đọc  Share
Spring PhotoSpring Photo

Tương Lai Về Đâu?

Ma-thi-ơ 26:17-25
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:3/23/2014; 289 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/17/2015 4:36:9
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Cách Chúa Định Tội

Ma-thi-ơ 26:17-25
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/1/2014; P: 6/4/2014; 1059 xem 24 lưu
Xem lần cuối 4/17/2015 20:42:3
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Ý Nghĩa Lễ Tiệc Thánh

Ma-thi-ơ 26:26-29
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1061 xem
Xem lần cuối 4/17/2015 3:49:22
Đọc  Share
Spring PhotoSpring Photo

Chăn Hiền Chiên Khỏe

Ma-thi-ơ 26:30-35
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:4/6/2014; 147 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/12/2015 8:43:16
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Sự Thống Khổ của Chúa Giê-xu

Ma-thi-ơ 26:36-46
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 996 xem
Xem lần cuối 4/13/2015 14:14:41
Đọc  Share

Đầu  Lùi  1 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 26 mới

Trang Chủ | Bài Giảng