VietChristian
VietChristian
TinLanh.Church

Các Lựa Chọn Mới

Các Lựa Chọn Mới

Sáng-thế Ký 3:1-7; Ma-thi-ơ 26:36-46
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/21/2014; P: 12/22/2014; 207 xem
Xem lần cuối 2/28/2015 7:37:43
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

New Choices

Sáng-thế Ký 3:1-7; Ma-thi-ơ 26:36-46
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/21/2014; P: 12/22/2014; 40 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/27/2015 17:42:51
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Theo Chúa Kiểu Giu-đa

Ma-thi-ơ 26:14-16; Đa-ni-ên 27:3-5
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:5/25/2014; 256 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/26/2015 5:54:53
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Huyết Chiên Con

Ma-thi-ơ 26:17-19; Ma-thi-ơ 26:26-29; Xuất Ê-díp-tô Ký 12:1-28
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:4/1/2012; 407 xem
Xem lần cuối 2/22/2015 12:2:17
Đọc  Share
Winter PhotoWinter Photo

Tương Lai Về Đâu?

Ma-thi-ơ 26:17-25
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:3/23/2014; 286 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/7/2015 14:9:8
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Cách Chúa Định Tội

Ma-thi-ơ 26:17-25
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/1/2014; P: 6/4/2014; 1031 xem 23 lưu
Xem lần cuối 2/28/2015 5:28:0
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Ý Nghĩa Lễ Tiệc Thánh

Ma-thi-ơ 26:26-29
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1043 xem
Xem lần cuối 2/27/2015 20:9:53
Đọc  Share
Winter PhotoWinter Photo

Chăn Hiền Chiên Khỏe

Ma-thi-ơ 26:30-35
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:4/6/2014; 142 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/19/2014 22:32:46
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Vẫn Còn Ngủ Nghỉ Ư?

Ma-thi-ơ 26:36-46
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:4/6/2014; 101 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/25/2015 6:31:5
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Sự Thống Khổ của Chúa Giê-xu

Ma-thi-ơ 26:36-46
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 965 xem
Xem lần cuối 2/18/2015 9:44:43
Đọc  Share

Đầu  Lùi  1 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 26 mới

Trang Chủ | Bài Giảng