VietChristian
VietChristian
TinLanh.Church

Summer PhotoSummer Photo

New Choices

Sáng-thế Ký 3:1-7; Ma-thi-ơ 26:36-46
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/21/2014; P: 12/22/2014; 48 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/26/2015 14:32:2
Nghe Lưu  Share Embed
Các Lựa Chọn Mới

Các Lựa Chọn Mới

Sáng-thế Ký 3:1-7; Ma-thi-ơ 26:36-46
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/21/2014; P: 12/22/2014; 233 xem
Xem lần cuối 6/21/2015 0:26:36
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Làm Một Việc Tốt

Ma-thi-ơ 26:1-13
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/12/2015; P: 4/14/2015; 115 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/26/2015 22:57:47
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Theo Chúa Kiểu Giu-đa

Ma-thi-ơ 26:14-16; Đa-ni-ên 27:3-5
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:5/25/2014; 278 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/11/2015 7:25:25
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Huyết Chiên Con

Ma-thi-ơ 26:17-19; Ma-thi-ơ 26:26-29; Xuất Ê-díp-tô Ký 12:1-28
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:4/1/2012; 444 xem
Xem lần cuối 6/21/2015 12:29:47
Đọc  Share
Summer PhotoSummer Photo

Cách Chúa Định Tội

Ma-thi-ơ 26:17-25
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/1/2014; P: 6/4/2014; 1093 xem 25 lưu
Xem lần cuối 6/29/2015 23:22:16
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Tương Lai Về Đâu?

Ma-thi-ơ 26:17-25
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:3/23/2014; 296 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/15/2015 6:10:53
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Giao Ước Bằng Huyết

Ma-thi-ơ 26:17-30
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/26/2015; P: 4/27/2015; 147 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/24/2015 22:3:57
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Ý Nghĩa Lễ Tiệc Thánh

Ma-thi-ơ 26:26-29
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1082 xem
Xem lần cuối 6/26/2015 21:51:30
Đọc  Share
Summer PhotoSummer Photo

Chăn Hiền Chiên Khỏe

Ma-thi-ơ 26:30-35
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:4/6/2014; 150 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/11/2015 7:29:35
Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 26 mới

Trang Chủ | Bài Giảng