VietChristian
VietChristian
TinLanh.Church

Các Lựa Chọn Mới

Các Lựa Chọn Mới

Sáng-thế Ký 3:1-7; Ma-thi-ơ 26:36-46
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/21/2014; P: 12/22/2014; 214 xem
Xem lần cuối 3/27/2015 16:51:28
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

New Choices

Sáng-thế Ký 3:1-7; Ma-thi-ơ 26:36-46
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/21/2014; P: 12/22/2014; 41 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/10/2015 17:56:54
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Theo Chúa Kiểu Giu-đa

Ma-thi-ơ 26:14-16; Đa-ni-ên 27:3-5
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:5/25/2014; 261 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/24/2015 19:15:48
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Huyết Chiên Con

Ma-thi-ơ 26:17-19; Ma-thi-ơ 26:26-29; Xuất Ê-díp-tô Ký 12:1-28
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:4/1/2012; 419 xem
Xem lần cuối 3/27/2015 3:28:26
Đọc  Share
Spring PhotoSpring Photo

Tương Lai Về Đâu?

Ma-thi-ơ 26:17-25
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:3/23/2014; 287 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/15/2015 19:32:4
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Cách Chúa Định Tội

Ma-thi-ơ 26:17-25
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/1/2014; P: 6/4/2014; 1049 xem 24 lưu
Xem lần cuối 3/27/2015 12:14:10
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Ý Nghĩa Lễ Tiệc Thánh

Ma-thi-ơ 26:26-29
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1053 xem
Xem lần cuối 3/27/2015 3:32:46
Đọc  Share
Spring PhotoSpring Photo

Chăn Hiền Chiên Khỏe

Ma-thi-ơ 26:30-35
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:4/6/2014; 143 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/16/2015 11:16:30
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Vẫn Còn Ngủ Nghỉ Ư?

Ma-thi-ơ 26:36-46
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:4/6/2014; 104 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/28/2015 3:52:6
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Sự Thống Khổ của Chúa Giê-xu

Ma-thi-ơ 26:36-46
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 988 xem
Xem lần cuối 3/28/2015 4:6:24
Đọc  Share

Đầu  Lùi  1 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 26 mới

Trang Chủ | Bài Giảng