VietChristian
VietChristian
Thi Kinh Thánh

Các Lựa Chọn Mới

Các Lựa Chọn Mới

Sáng-thế Ký 3:1-7; Ma-thi-ơ 26:36-46
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/21/2014; P: 12/22/2014; 241 xem
Xem lần cuối 8/28/2015 6:43:9
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

New Choices

Sáng-thế Ký 3:1-7; Ma-thi-ơ 26:36-46
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/21/2014; P: 12/22/2014; 50 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/13/2015 21:39:53
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Làm Một Việc Tốt

Ma-thi-ơ 26:1-13
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/12/2015; P: 4/14/2015; 132 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/16/2015 16:23:12
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Theo Chúa Kiểu Giu-đa

Ma-thi-ơ 26:14-16; Đa-ni-ên 27:3-5
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:5/25/2014; 279 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/12/2015 15:33:10
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Huyết Chiên Con

Ma-thi-ơ 26:17-19; Ma-thi-ơ 26:26-29; Xuất Ê-díp-tô Ký 12:1-28
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:4/1/2012; 463 xem
Xem lần cuối 8/29/2015 7:40:47
Đọc  Share
Summer PhotoSummer Photo

Tương Lai Về Đâu?

Ma-thi-ơ 26:17-25
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:3/23/2014; 296 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/15/2015 6:10:53
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Cách Chúa Định Tội

Ma-thi-ơ 26:17-25
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/1/2014; P: 6/4/2014; 1116 xem 25 lưu
Xem lần cuối 8/27/2015 4:41:44
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Giao Ước Bằng Huyết

Ma-thi-ơ 26:17-30
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/26/2015; P: 4/27/2015; 150 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/2/2015 0:36:24
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Ý Nghĩa Lễ Tiệc Thánh

Ma-thi-ơ 26:26-29
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1107 xem
Xem lần cuối 8/29/2015 7:41:8
Đọc  Share
Summer PhotoSummer Photo

Người Cảm Thông

Ma-thi-ơ 26:26-35; Lu-ca 9:23-24
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/19/2015; P: 7/20/2015; 420 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/30/2015 7:19:12
Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 26 mới

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng