VietChristian
VietChristian
TinLanh.Church

Autumn PhotoAutumn Photo

Theo Chúa Kiểu Giu-đa

Ma-thi-ơ 26:14-16; Đa-ni-ên 27:3-5
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:5/25/2014; 245 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/11/2014 22:29:17
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Huyết Chiên Con

Ma-thi-ơ 26:17-19; Ma-thi-ơ 26:26-29; Xuất Ê-díp-tô Ký 12:1-28
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:4/1/2012; 382 xem
Xem lần cuối 11/23/2014 7:46:34
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Cách Chúa Định Tội

Ma-thi-ơ 26:17-25
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/1/2014; P: 6/4/2014; 998 xem 22 lưu
Xem lần cuối 11/11/2014 10:59:51
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Tương Lai Về Đâu?

Ma-thi-ơ 26:17-25
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:3/23/2014; 282 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/16/2014 3:35:54
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Ý Nghĩa Lễ Tiệc Thánh

Ma-thi-ơ 26:26-29
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1027 xem
Xem lần cuối 11/19/2014 14:35:46
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Chăn Hiền Chiên Khỏe

Ma-thi-ơ 26:30-35
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:4/6/2014; 140 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/10/2014 18:48:7
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Sự Thống Khổ của Chúa Giê-xu

Ma-thi-ơ 26:36-46
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 946 xem
Xem lần cuối 11/23/2014 7:39:7
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Sẽ Không Cô Đơn

Ma-thi-ơ 26:36-46
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/26/2011; 499 xem
Xem lần cuối 11/20/2014 22:32:2
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Vẫn Còn Ngủ Nghỉ Ư?

Ma-thi-ơ 26:36-46
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:4/6/2014; 91 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/11/2014 16:15:33
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Ý Chúa

Ma-thi-ơ 26:36-46; Mác 3:33-35
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/3/2010; 1131 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/23/2014 2:38:43
Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 26 mới

Trang Chủ | Bài Giảng | Liên Lạc