VietChristian
VietChristian
Thi Kinh Thánh

Winter PhotoWinter Photo

Theo Chúa Kiểu Giu-đa

Ma-thi-ơ 26:14-16; Đa-ni-ên 27:3-5
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:5/25/2014; 247 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/20/2014 13:54:15
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Huyết Chiên Con

Ma-thi-ơ 26:17-19; Ma-thi-ơ 26:26-29; Xuất Ê-díp-tô Ký 12:1-28
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:4/1/2012; 387 xem
Xem lần cuối 12/16/2014 20:28:4
Đọc  Share
Winter PhotoWinter Photo

Cách Chúa Định Tội

Ma-thi-ơ 26:17-25
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/1/2014; P: 6/4/2014; 1007 xem 23 lưu
Xem lần cuối 12/14/2014 13:29:56
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Tương Lai Về Đâu?

Ma-thi-ơ 26:17-25
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:3/23/2014; 284 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/21/2014 0:2:55
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Ý Nghĩa Lễ Tiệc Thánh

Ma-thi-ơ 26:26-29
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1031 xem
Xem lần cuối 12/14/2014 12:23:3
Đọc  Share
Winter PhotoWinter Photo

Chăn Hiền Chiên Khỏe

Ma-thi-ơ 26:30-35
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:4/6/2014; 142 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/19/2014 22:32:46
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Sự Thống Khổ của Chúa Giê-xu

Ma-thi-ơ 26:36-46
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 956 xem
Xem lần cuối 12/16/2014 19:16:37
Đọc  Share
Winter PhotoWinter Photo

Sẽ Không Cô Đơn

Ma-thi-ơ 26:36-46
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/26/2011; 502 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/21/2014 18:15:25
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Vẫn Còn Ngủ Nghỉ Ư?

Ma-thi-ơ 26:36-46
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:4/6/2014; 98 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/21/2014 16:46:38
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Ý Chúa

Ma-thi-ơ 26:36-46; Mác 3:33-35
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/3/2010; 1136 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/21/2014 1:27:40
Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 26 mới

Trang Chủ | Bài Giảng