VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Chữa Lành Những Tấm Lòng Tan Vỡ (2)

Chữa Lành Những Tấm Lòng Tan Vỡ (2)

Ê-sai 61:1-2; Lu-ca 4:18-19
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:9/28/2008; 1088 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/20/2015 0:27:3
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Đức Chúa Jêsus Christ Là Đấng Giải Cứu

Ê-sai 9:1-4; Mi-chê 2:12-13; Lu-ca 4:16-21
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/18/2011; 746 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/29/2015 6:50:50
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Sự Cám Dỗ của Chúa Giê-xu

Ma-thi-ơ 4:1-11; Mác 1:12-13; Lu-ca 4:1-13
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1307 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/27/2015 7:56:43
Nghe Lưu  Dàn Bài  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Tin Lành của Vương Quốc Đức Chúa Trời

Ma-thi-ơ 4:17; Mác 1-14-15; Lu-ca 4:42-43; Lu-ca 17:20-21; Lu-ca 8:1
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/14/2013; 580 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/27/2015 17:46:8
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Dấu Biểu Hiện của Vương Quốc Đức Chúa Trời

Lu-ca 17:21; Lu-ca 4:18-19; Lu-ca 7:22; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:9-10; Ga-la-ti 6:22-23
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/21/2013; 731 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/27/2015 17:46:24
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Ma Quỉ Cám Dỗ Đức Chúa Giê-su

Lu-ca 4:1-13
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:4/7/2013; 299 xem
Xem lần cuối 9/2/2015 2:20:39
Đọc  Share
Những Cám Dỗ Trong Đời Sống

Những Cám Dỗ Trong Đời Sống

Lu-ca 4:1-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/15/2012; 2056 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/1/2015 21:56:56
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Sự Xức Dầu

Lu-ca 4:14-19; Lu-ca 5:15-17; 1 Giăng 2:20; 1 Giăng 2:27
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/6/2011; 354 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/24/2015 16:57:51
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Làm Thế Nào Để Được Dẫn Dắt Bởi Đức Thánh Linh

Lu-ca 4:14-21
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/22/2012; 1220 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/31/2015 8:15:17
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Tấm Gương Quý Báu

Lu-ca 4:14-21
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:11/18/2012; 295 xem
Xem lần cuối 8/28/2015 16:24:44
Đọc  Share

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 4 mới

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng