VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Chữa Lành Những Tấm Lòng Tan Vỡ (2)

Chữa Lành Những Tấm Lòng Tan Vỡ (2)

Ê-sai 61:1-2; Lu-ca 4:18-19
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:9/28/2008; 1097 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/31/2016 21:9:27
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Winter Photo

Đức Chúa Jêsus Christ Là Đấng Giải Cứu

Ê-sai 9:1-4; Mi-chê 2:12-13; Lu-ca 4:16-21
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/18/2011; 783 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/6/2016 6:22:53
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Winter Photo

Sự Cám Dỗ của Chúa Giê-xu

Ma-thi-ơ 4:1-11; Mác 1:12-13; Lu-ca 4:1-13
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1323 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/1/2016 8:15:41
Nghe Lưu +Playlist  Dàn Bài  Gửi Tin Nhắn Embed
Winter Photo

Tin Lành của Vương Quốc Đức Chúa Trời

Ma-thi-ơ 4:17; Mác 1-14-15; Lu-ca 4:42-43; Lu-ca 17:20-21; Lu-ca 8:1
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/14/2013; 605 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/22/2016 8:46:29
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Winter Photo

Dấu Biểu Hiện của Vương Quốc Đức Chúa Trời

Lu-ca 17:21; Lu-ca 4:18-19; Lu-ca 7:22; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:9-10; Ga-la-ti 6:22-23
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/21/2013; 766 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/4/2016 7:48:19
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Những Cám Dỗ Trong Đời Sống

Những Cám Dỗ Trong Đời Sống

Lu-ca 4:1-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/15/2012; 2099 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/30/2016 18:43:50
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Chiến Thắng Cám Dỗ (Full Screen)

Chiến Thắng Cám Dỗ (Full Screen)

Lu-ca 4:1-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/17/2016; P: 1/20/2016; 177 xem
Xem lần cuối 2/9/2016 11:37:42
Xem  Gửi Tin Nhắn Embed
Winter Photo

Ma Quỉ Cám Dỗ Đức Chúa Giê-su

Lu-ca 4:1-13
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:4/7/2013; 341 xem
Xem lần cuối 2/6/2016 14:56:29
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Chiến Thắng Cám Dỗ

Chiến Thắng Cám Dỗ

Lu-ca 4:1-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/17/2016; P: 1/20/2016; 1027 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/10/2016 8:7:11
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Winter Photo

Sự Xức Dầu

Lu-ca 4:14-19; Lu-ca 5:15-17; 1 Giăng 2:20; 1 Giăng 2:27
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/6/2011; 374 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/5/2016 14:22:25
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed

Đầu  Lùi  1 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 4

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng