VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Chữa Lành Những Tấm Lòng Tan Vỡ (2)

Chữa Lành Những Tấm Lòng Tan Vỡ (2)

Ê-sai 61:1-2; Lu-ca 4:18-19
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:9/28/2008; 1092 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/22/2015 18:22:50
Xem Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Winter PhotoWinter Photo

Đức Chúa Jêsus Christ Là Đấng Giải Cứu

Ê-sai 9:1-4; Mi-chê 2:12-13; Lu-ca 4:16-21
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/18/2011; 756 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/30/2015 0:20:11
Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Winter PhotoWinter Photo

Sự Cám Dỗ của Chúa Giê-xu

Ma-thi-ơ 4:1-11; Mác 1:12-13; Lu-ca 4:1-13
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1310 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/27/2015 22:2:18
Nghe Lưu  Dàn Bài  Gửi Tin Nhắn Embed
Winter PhotoWinter Photo

Tin Lành của Vương Quốc Đức Chúa Trời

Ma-thi-ơ 4:17; Mác 1-14-15; Lu-ca 4:42-43; Lu-ca 17:20-21; Lu-ca 8:1
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/14/2013; 599 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/30/2015 1:40:2
Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Winter PhotoWinter Photo

Dấu Biểu Hiện của Vương Quốc Đức Chúa Trời

Lu-ca 17:21; Lu-ca 4:18-19; Lu-ca 7:22; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:9-10; Ga-la-ti 6:22-23
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/21/2013; 751 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/30/2015 18:26:37
Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Winter PhotoWinter Photo

Ma Quỉ Cám Dỗ Đức Chúa Giê-su

Lu-ca 4:1-13
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:4/7/2013; 324 xem
Xem lần cuối 11/19/2015 14:35:16
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Những Cám Dỗ Trong Đời Sống

Những Cám Dỗ Trong Đời Sống

Lu-ca 4:1-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/15/2012; 2084 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/26/2015 3:29:28
Xem Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Winter PhotoWinter Photo

Sự Xức Dầu

Lu-ca 4:14-19; Lu-ca 5:15-17; 1 Giăng 2:20; 1 Giăng 2:27
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/6/2011; 366 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/23/2015 21:13:22
Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Winter PhotoWinter Photo

Làm Thế Nào Để Được Dẫn Dắt Bởi Đức Thánh Linh

Lu-ca 4:14-21
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/22/2012; 1248 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/30/2015 6:40:27
Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Winter PhotoWinter Photo

Tấm Gương Quý Báu

Lu-ca 4:14-21
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:11/18/2012; 320 xem
Xem lần cuối 11/30/2015 3:55:50
Đọc  Gửi Tin Nhắn

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 4

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng