VietChristian
VietChristian
Thi Kinh Thánh

Chữa Lành Những Tấm Lòng Tan Vỡ (2)

Chữa Lành Những Tấm Lòng Tan Vỡ (2)

Ê-sai 61:1-2; Lu-ca 4:18-19
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:9/28/2008; 1078 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/19/2014 21:7:6
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Đức Chúa Jêsus Christ Là Đấng Giải Cứu

Ê-sai 9:1-4; Mi-chê 2:12-13; Lu-ca 4:16-21
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/18/2011; 702 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/20/2014 14:57:50
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Sự Cám Dỗ của Chúa Giê-xu

Ma-thi-ơ 4:1-11; Mác 1:12-13; Lu-ca 4:1-13
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1270 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/21/2014 2:50:59
Nghe Lưu  Dàn Bài  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Tin Lành của Vương Quốc Đức Chúa Trời

Ma-thi-ơ 4:17; Mác 1-14-15; Lu-ca 4:42-43; Lu-ca 17:20-21; Lu-ca 8:1
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/14/2013; 557 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/21/2014 8:31:45
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Dấu Biểu Hiện của Vương Quốc Đức Chúa Trời

Lu-ca 17:21; Lu-ca 4:18-19; Lu-ca 7:22; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:9-10; Ga-la-ti 6:22-23
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/21/2013; 690 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/20/2014 3:45:22
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Ma Quỉ Cám Dỗ Đức Chúa Giê-su

Lu-ca 4:1-13
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:4/7/2013; 242 xem
Xem lần cuối 12/5/2014 8:18:41
Đọc  Share
Những Cám Dỗ Trong Đời Sống

Những Cám Dỗ Trong Đời Sống

Lu-ca 4:1-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/15/2012; 1973 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/19/2014 17:18:34
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Sự Xức Dầu

Lu-ca 4:14-19; Lu-ca 5:15-17; 1 Giăng 2:20; 1 Giăng 2:27
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/6/2011; 333 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/20/2014 21:12:46
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Làm Thế Nào Để Được Dẫn Dắt Bởi Đức Thánh Linh

Lu-ca 4:14-21
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/22/2012; 1128 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/20/2014 1:54:31
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Tấm Gương Quý Báu

Lu-ca 4:14-21
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:11/18/2012; 255 xem
Xem lần cuối 12/6/2014 2:48:0
Đọc  Share

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 4 mới

Trang Chủ | Bài Giảng