VietChristian
VietChristian
Trông Cậy Chúa

Hiệp Nhất Đem Đến Vui Mừng

Spring Photo

Hiệp Nhất Đem Đến Vui Mừng

Phi-líp 2:1-11

Đăng 3/23/2000; 718 xem
Xem lần cuối 4/12/2014 8:34:32
Đọc  Share

Phi-líp 2 :: Tìm Phi-líp 2 Trên SermonCentral.com.

Liên Lạc, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge.

Trang Chủ | Bài Giảng | Hướng Dẫn Kỹ Thuật