VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Mục Sư Nguyễn Thỉ (3)

Hành Trình Vào Đất Hứa V: Bản Đồ Hành Trình (Full Screen)

Hành Trình Vào Đất Hứa V: Bản Đồ Hành Trình (Full Screen)

Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/8/2015; P: 2/9/2015; 14 xem
Xem lần cuối 5/16/2015 22:26:20
Xem  Share Embed
Hành Trình Vào Đất Hứa V: Bản Đồ Hành Trình

Hành Trình Vào Đất Hứa V: Bản Đồ Hành Trình

Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/8/2015; P: 2/9/2015; 881 xem 9 lưu
Xem lần cuối 5/28/2015 22:34:41
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Hành Trình Vào Đất Hứa IV: Đối Diện Với Quân Thù (Full Screen)

Hành Trình Vào Đất Hứa IV: Đối Diện Với Quân Thù (Full Screen)

Xuất Ê-díp-tô Ký 17:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/1/2015; P: 2/4/2015; 13 xem
Xem lần cuối 5/26/2015 18:59:58
Xem  Share Embed
Hành Trình Vào Đất Hứa IV: Đối Diện Với Quân Thù

Hành Trình Vào Đất Hứa IV: Đối Diện Với Quân Thù

Xuất Ê-díp-tô Ký 17:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/1/2015; P: 2/4/2015; 1037 xem 8 lưu
Xem lần cuối 5/29/2015 0:51:36
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Hành Trình Vào Đất Hứa III: Vào Sa Mạc (Full Screen)

Hành Trình Vào Đất Hứa III: Vào Sa Mạc (Full Screen)

Xuất Ê-díp-tô Ký 15:22-27
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/18/2015; P: 1/23/2015; 11 xem
Xem lần cuối 5/3/2015 6:0:14
Xem  Share Embed
Hành Trình Vào Đất Hứa III: Vào Sa Mạc

Hành Trình Vào Đất Hứa III: Vào Sa Mạc

Xuất Ê-díp-tô Ký 15:22-27
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/18/2015; P: 1/23/2015; 1442 xem 20 lưu
Xem lần cuối 5/27/2015 20:22:2
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Hành Trình Vào Đất Hứa II: Vượt Biển Đỏ (Full Screen)

Hành Trình Vào Đất Hứa II: Vượt Biển Đỏ (Full Screen)

Xuất Ê-díp-tô Ký 14:1-31
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/11/2015; 5 xem
Xem lần cuối 5/9/2015 18:41:1
Xem  Share Embed
Hành Trình Vào Đất Hứa II: Vượt Biển Đỏ

Hành Trình Vào Đất Hứa II: Vượt Biển Đỏ

Xuất Ê-díp-tô Ký 14:1-31
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/11/2015; 1473 xem 23 lưu
Xem lần cuối 5/26/2015 20:18:24
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Hành Trình Vào Đất Hứa I (Full Screen)

Hành Trình Vào Đất Hứa I (Full Screen)

Xuất Ê-díp-tô Ký 12:1-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/4/2015; P: 1/5/2015; 5 xem
Xem lần cuối 5/15/2015 19:52:36
Xem  Share Embed
Hành Trình Vào Đất Hứa I

Hành Trình Vào Đất Hứa I

Xuất Ê-díp-tô Ký 12:1-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/4/2015; P: 1/5/2015; 1389 xem 21 lưu
Xem lần cuối 5/29/2015 0:52:1
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  3 / 60  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng