VietChristian
VietChristian
Trông Cậy Chúa

Mục Sư Nguyễn Thỉ (3)

Ta Là Sự Sống Lại Và Sự Sống (Full Screen)

Ta Là Sự Sống Lại Và Sự Sống (Full Screen)

Giăng 11:1-6; Giăng 11:17-27
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 6/5/2014; 1 xem
Xem lần cuối 9/30/2014 18:39:6
Xem  Share Embed
Ta Là Sự Sống Lại Và Sự Sống

Ta Là Sự Sống Lại Và Sự Sống

Giăng 11:1-6; Giăng 11:17-27
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 6/5/2014; 884 xem 15 lưu
Xem lần cuối 9/30/2014 17:18:22
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Ta Là Người Chăn Hiền Lành (Full Screen)

Ta Là Người Chăn Hiền Lành (Full Screen)

Giăng 10:1-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 5/18/2014; 1 xem
Xem lần cuối 9/14/2014 14:49:49
Xem  Share Embed
Ta Là Người Chăn Hiền Lành

Ta Là Người Chăn Hiền Lành

Giăng 10:1-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 5/18/2014; 1001 xem 19 lưu
Xem lần cuối 9/30/2014 18:26:9
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Mù Hay Sáng (Full Screen)

Mù Hay Sáng (Full Screen)

Giăng 9:1-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 5/4/2014; 5 xem
Xem lần cuối 9/27/2014 19:19:0
Xem  Share Embed
Mù Hay Sáng

Mù Hay Sáng

Giăng 9:1-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 5/4/2014; 1437 xem 25 lưu
Xem lần cuối 9/30/2014 19:14:54
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Thập Giá Và Tôi

Thập Giá Và Tôi

1 Phi-e-rơ 3:18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 4/18/2014; 1337 xem 25 lưu
Xem lần cuối 9/30/2014 17:32:51
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Nghênh Đón Vua Hòa Bình

Nghênh Đón Vua Hòa Bình

Giăng 12:12-19
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 4/13/2014; 712 xem 8 lưu
Xem lần cuối 9/26/2014 3:20:32
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Tận Hiến

Tận Hiến

Giăng 12:1-8
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 4/6/2014; 1538 xem 13 lưu
Xem lần cuối 9/28/2014 8:37:56
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Phép Lạ Thứ Tư

Phép Lạ Thứ Tư

Giăng 6:1-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 3/16/2014; 1473 xem 9 lưu
Xem lần cuối 9/29/2014 17:30:27
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  3 / 57  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Hướng Dẫn Kỹ Thuật