VietChristian
VietChristian
Trông Cậy Chúa

Mục Sư Nguyễn Thỉ (3)

Gặp Gỡ Chúa Giê-xu (Full Screen)

Gặp Gỡ Chúa Giê-xu (Full Screen)

Giăng 1:35-51

Đăng 1/5/2014; 0 xem
Xem lần cuối 4/20/2014 10:14:57
Xem  Share Embed
Gặp Gỡ Chúa Giê-xu

Gặp Gỡ Chúa Giê-xu

Giăng 1:35-51

Đăng 1/5/2014; 1155 xem
Xem lần cuối 4/24/2014 6:38:10
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Bình An Cho Nhân Thế

Bình An Cho Nhân Thế

Lu-ca 2:14

Đăng 12/24/2013; 1479 xem
Xem lần cuối 4/20/2014 10:14:57
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Nhập Cuộc

Nhập Cuộc

1 Giăng 1:1-2:2

Đăng 12/15/2013; 1209 xem
Xem lần cuối 4/24/2014 0:11:16
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Nhập Thế

Nhập Thế

Phi-líp 2:1-11

Đăng 12/8/2013; 868 xem
Xem lần cuối 4/24/2014 0:11:17
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Nhập Thể

Nhập Thể

Giăng 1:1-18

Đăng 12/1/2013; 1099 xem
Xem lần cuối 4/24/2014 1:28:40
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Nhìn Nai Kia

Nhìn Nai Kia

Thi-thiên 42:0-43:0

Đăng 11/17/2013; 1476 xem
Xem lần cuối 4/20/2014 10:14:57
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Trước Tôi Trẻ, Nay Đã Già

Trước Tôi Trẻ, Nay Đã Già

Thi-thiên 37

Đăng 11/10/2013; 1491 xem
Xem lần cuối 4/23/2014 18:32:21
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Một Kinh Nghiệm Sống

Một Kinh Nghiệm Sống

Thi-thiên 34

Đăng 11/3/2013; 1565 xem
Xem lần cuối 4/24/2014 12:41:43
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Hạnh Phúc Của Người Được Tha Thứ

Hạnh Phúc Của Người Được Tha Thứ

Thi-thiên 32

Đăng 10/20/2013; 1816 xem
Xem lần cuối 4/23/2014 17:38:33
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  3 / 56  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Hướng Dẫn Kỹ Thuật