VietChristian
VietChristian
TinLanh.Church

Mục Sư Nguyễn Thỉ (3)

Hành Trình Vào Đất Hứa I (Full Screen)

Hành Trình Vào Đất Hứa I (Full Screen)

Xuất Ê-díp-tô Ký 12:1-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/4/2015; P: 1/5/2015; 3 xem
Xem lần cuối 4/20/2015 14:46:28
Xem  Share Embed
Hành Trình Vào Đất Hứa I

Hành Trình Vào Đất Hứa I

Xuất Ê-díp-tô Ký 12:1-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/4/2015; P: 1/5/2015; 1364 xem 21 lưu
Xem lần cuối 4/16/2015 22:35:22
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta

Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta

Ma-thi-ơ 1:18-25
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/24/2014; P: 12/27/2014; 1264 xem 8 lưu
Xem lần cuối 4/17/2015 1:21:47
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Tôn Thờ Chúa Giáng Sinh

Tôn Thờ Chúa Giáng Sinh

Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/14/2014; P: 12/19/2014; 1358 xem 11 lưu
Xem lần cuối 4/12/2015 15:1:27
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Gia Phả Nhà Vua

Gia Phả Nhà Vua

Ma-thi-ơ 1:1-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/7/2014; P: 12/12/2014; 1093 xem 7 lưu
Xem lần cuối 4/18/2015 0:16:23
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Hãy Cảm Tạ Đức Giê-hô-va

Hãy Cảm Tạ Đức Giê-hô-va

Thi-thiên 118
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/23/2014; P: 11/27/2014; 1460 xem 12 lưu
Xem lần cuối 4/20/2015 6:23:0
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Gia Đình Của Đức Chúa Trời IV

Gia Đình Của Đức Chúa Trời IV

Phi-lê-môn 1:1-21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/16/2014; P: 11/20/2014; 1115 xem 10 lưu
Xem lần cuối 4/16/2015 19:28:24
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Gia Đình Của Đức Chúa Trời III

Gia Đình Của Đức Chúa Trời III

Tít 3:1-7
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/2/2014; P: 11/7/2014; 1167 xem 11 lưu
Xem lần cuối 4/20/2015 15:17:14
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Gia Đình Của Đức Chúa Trời II

Gia Đình Của Đức Chúa Trời II

Tít 2:1-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/12/2014; P: 10/17/2014; 1448 xem 14 lưu
Xem lần cuối 4/19/2015 15:57:51
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Gia Đình Của Đức Chúa Trời

Gia Đình Của Đức Chúa Trời

Tít 1:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/5/2014; P: 10/9/2014; 1730 xem 21 lưu
Xem lần cuối 4/20/2015 12:44:39
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  3 / 59  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng