VietChristian
VietChristian
TinLanh.Church

Mục Sư Nguyễn Thỉ (3)

Tôi Thấy Chúa

Tôi Thấy Chúa

Ê-sai 6:1-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/6/2014; 1463 xem 31 lưu
Xem lần cuối 12/16/2014 18:14:32
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Tiến Trình Thờ Phượng

Ê-sai 6
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/29/2014; 784 xem 21 lưu
Xem lần cuối 12/21/2014 7:28:48
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Đấng Yên Ủi

Ê-sai 40:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/28/2014; 389 xem 15 lưu
Xem lần cuối 12/21/2014 6:19:51
Nghe Lưu  Share Embed
Ta Là Gốc Nho Thật

Ta Là Gốc Nho Thật

Giăng 15:1-27
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/22/2014; 895 xem 24 lưu
Xem lần cuối 12/21/2014 8:33:53
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Đấng Yên Ủi

Đấng Yên Ủi

Giăng 16:1-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/8/2014; 1184 xem 14 lưu
Xem lần cuối 12/13/2014 20:50:21
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Ta Là Sự Sống Lại Và Sự Sống

Ta Là Sự Sống Lại Và Sự Sống

Giăng 11:1-6; Giăng 11:17-27
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/1/2014; P: 6/5/2014; 918 xem 16 lưu
Xem lần cuối 12/21/2014 6:18:25
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Ta Là Người Chăn Hiền Lành

Ta Là Người Chăn Hiền Lành

Giăng 10:1-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/18/2014; 1036 xem 20 lưu
Xem lần cuối 12/13/2014 20:54:20
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Mù Hay Sáng

Mù Hay Sáng

Giăng 9:1-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/4/2014; 1503 xem 28 lưu
Xem lần cuối 12/15/2014 22:16:6
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Thập Giá Và Tôi

Thập Giá Và Tôi

1 Phi-e-rơ 3:18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/18/2014; 1373 xem 28 lưu
Xem lần cuối 12/19/2014 10:25:45
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Nghênh Đón Vua Hòa Bình

Nghênh Đón Vua Hòa Bình

Giăng 12:12-19
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/13/2014; 725 xem 11 lưu
Xem lần cuối 12/11/2014 19:39:1
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  3 / 57  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng