VietChristian
VietChristian
httl.org

Mục Sư Nguyễn Thỉ (3)

Đem Ánh Sáng Cho Trần Thế (Full Screen)

Đem Ánh Sáng Cho Trần Thế (Full Screen)

Công-vụ các Sứ-đồ 13:0-14:0
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/19/2015; P: 4/20/2015; 231 xem
Xem lần cuối 7/17/2015 6:35:12
Xem  Share Embed
Đem Ánh Sáng Cho Trần Thế

Đem Ánh Sáng Cho Trần Thế

Công-vụ các Sứ-đồ 13:0-14:0
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/19/2015; P: 4/20/2015; 870 xem 10 lưu
Xem lần cuối 7/30/2015 21:51:34
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Gặp Chúa Phục Sinh (Full Screen)

Gặp Chúa Phục Sinh (Full Screen)

Lu-ca 24:13-35
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/5/2015; P: 4/6/2015; 203 xem
Xem lần cuối 7/15/2015 7:19:16
Xem  Share Embed
Gặp Chúa Phục Sinh

Gặp Chúa Phục Sinh

Lu-ca 24:13-35
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/5/2015; P: 4/6/2015; 803 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/24/2015 9:28:58
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Một Tiến Trình Thờ Phượng (Full Screen)

Một Tiến Trình Thờ Phượng (Full Screen)

Lu-ca 19:29-44
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/29/2015; P: 4/1/2015; 211 xem
Xem lần cuối 7/25/2015 13:50:1
Xem  Share Embed
Một Tiến Trình Thờ Phượng

Một Tiến Trình Thờ Phượng

Lu-ca 19:29-44
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/29/2015; P: 4/1/2015; 1192 xem 22 lưu
Xem lần cuối 7/30/2015 20:57:35
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Chúa Sống Trong Tôi (Full Screen)

Chúa Sống Trong Tôi (Full Screen)

Ga-la-ti 2:20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/21/2015; P: 3/24/2015; 208 xem
Xem lần cuối 7/31/2015 1:50:48
Xem  Share Embed
Chúa Sống Trong Tôi

Chúa Sống Trong Tôi

Ga-la-ti 2:20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/21/2015; P: 3/24/2015; 983 xem 10 lưu
Xem lần cuối 7/31/2015 5:48:9
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Mừng Xuân Mới

Mừng Xuân Mới

Châm-ngôn 3:1-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/22/2015; P: 2/23/2015; 1327 xem 11 lưu
Xem lần cuối 7/29/2015 8:6:24
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Sứ Vụ Của Hội Thánh

Sứ Vụ Của Hội Thánh

Ma-thi-ơ 28:16-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/15/2015; P: 2/16/2015; 890 xem 14 lưu
Xem lần cuối 7/29/2015 0:13:51
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  3 / 60  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng