VietChristian
VietChristian
TinLanh.Church

Xem Nhiều (10)

Summer PhotoSummer Photo

Hiểu Lầm Sự Khiêm Nhường

Ma-thi-ơ 11:28-29
John Bevere
C:9/4/2014; 395 xem
Xem lần cuối 8/2/2015 8:27:34
Đọc  Share
Summer PhotoSummer Photo

Bạn Có Thể Ngủ Khi Gió Thổi Không?

Phi-líp 4:6-7
Paul Estabrooks
C:1/15/2015; 233 xem
Xem lần cuối 7/30/2015 2:24:51
Đọc  Share
Summer PhotoSummer Photo

Tại Sao Ma Quỷ Ghét Cay Ghét Đắng Đức Tin

1 Phi-e-rơ 5:8-9; Giăng 14:12-13; Mác 16:15-20
Ulf Ekman
C:1/22/2015; 227 xem
Xem lần cuối 8/1/2015 21:51:44
Đọc  Share
Summer PhotoSummer Photo

Ở Cho Hiệp Ý Nhau

Rô-ma 12:16
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 10/21/2014; 337 xem
Xem lần cuối 8/1/2015 16:1:9
Đọc  Share
Summer PhotoSummer Photo

Hụt Mất Chúa Giê-Su Trong Ê-Sai?

Giăng 1:11; Ê-sai 53; Ê-sai 7:14
G. Campbell Morgan
C:6/5/2015; 65 xem
Xem lần cuối 7/30/2015 21:28:51
Đọc  Share
Summer PhotoSummer Photo

Sống Khôn Ngoan

Ê-phê-sô 5:15-17
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:5/16/2015; 91 xem
Xem lần cuối 8/1/2015 1:28:9
Đọc  Share
Summer PhotoSummer Photo

Từ Cái Chết Một Vị Vua Đến Đạo Chúa Chiến Thắng

Công-vụ các Sứ-đồ 12:20-23
C. Peter Wagner
C:5/28/2015; 78 xem
Xem lần cuối 8/2/2015 4:18:59
Đọc  Share
Summer PhotoSummer Photo

Thánh Linh Kiểm Soát

Giăng 10:4-5; Công-vụ các Sứ-đồ 13:2-3
Nicky Gumbel
C:10/2/2014; 354 xem
Xem lần cuối 7/30/2015 0:47:2
Đọc  Share
Summer PhotoSummer Photo

Hãy Để Đức Chúa Trời Đọc Các Thư Của Bạn

2 Các Vua 19:14
Jill Briscoe
C:3/6/2015; 163 xem
Xem lần cuối 7/23/2015 15:37:59
Đọc  Share
Summer PhotoSummer Photo

Răn Bảo Kẻ Giàu

1 Ti-mô-thê 6:17
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 3/24/2015; 152 xem
Xem lần cuối 8/1/2015 17:8:44
Đọc  Share

Đầu  Lùi  10 / 188  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm