VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Autumn Photo

Đức Tin Lớn

Ma-thi-ơ 8:5-10
Bayless Conley
C:6/16/2016; 105 xem
Xem lần cuối 9/23/2016 8:46:55
Đọc  Chia Sẻ
Autumn Photo

Quyền Năng Vô Hạn

Thi-thiên 106:2
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:7/9/2016; P: 7/14/2016; 76 xem
Xem lần cuối 9/24/2016 2:59:12
Đọc  Chia Sẻ
Autumn Photo

Đức Chúa Trời Thật Sự Quan Tâm

Mác 4:37-40; 1 Phi-e-rơ 5:7
Bayless Conley
C:6/2/2016; 119 xem
Xem lần cuối 9/23/2016 18:11:32
Đọc  Chia Sẻ
Autumn Photo

Thức Canh Và Cầu Nguyện

Ma-thi-ơ 26:41
VPNS
C:6/1/2016; P: 5/26/2016; 126 xem
Xem lần cuối 9/24/2016 21:45:3
Đọc  Chia Sẻ
Autumn Photo

Đức Chúa Trời Thương Xót

2 Phi-e-rơ 3:9; Sáng-thế Ký 5:21; Sáng-thế Ký 5:25-27
Adrian Rogers
C:6/9/2016; 112 xem
Xem lần cuối 9/25/2016 16:31:58
Đọc  Chia Sẻ
Autumn Photo

Cầu Thay

Bill Norton
C:2/26/2016; 218 xem
Xem lần cuối 9/25/2016 4:11:58
Đọc  Chia Sẻ
Autumn Photo

Chúa Sẽ Giúp Chúng Ta

2 Cô-rinh-tô 1:3-4; Giô-suê 1:9; Ma-thi-ơ 28:20
Bill Bright
C:5/12/2016; 138 xem
Xem lần cuối 9/24/2016 10:36:45
Đọc  Chia Sẻ
Autumn Photo

Ơn Chịu Khổ

Phi-líp 1:29
M. Jeudi
C:6/16/2016; 101 xem
Xem lần cuối 9/23/2016 19:20:51
Đọc  Chia Sẻ
Autumn Photo

Đức Tin Thật

Gia-cơ 2:14-26
M. Jeudi
C:7/28/2016; 60 xem
Xem lần cuối 9/25/2016 7:15:58
Đọc  Chia Sẻ
Autumn Photo

Khác Biệt Giữa Thành Công Và Thất Bại

Ma-thi-ơ 26:38-56; Lu-ca 22:45
John Bevere
C:4/7/2016; 172 xem
Xem lần cuối 9/24/2016 10:36:0
Đọc  Chia Sẻ

Đầu  Lùi  10 / 221  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm