VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Năm Hạt Bắp

Thi-thiên 108:3-5
M. Jeudi
C:11/25/2015; 86 xem
Xem lần cuối 2/4/2016 17:11:37
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Winter Photo

Đáp Lại Lời Cầu Xin

2 Sử-ký 7:14
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:11/5/2015; P: 12/3/2015; 78 xem
Xem lần cuối 2/6/2016 3:34:9
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Winter Photo

Chân Trời Mới 11/2015

VPNS
C:11/14/2015; 76 xem
Xem lần cuối 1/17/2016 18:22:48
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Winter Photo

Dùng Sức Ngươi Có

Các Quan Xét 6:14
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 9/21/2015; 162 xem
Xem lần cuối 2/5/2016 6:34:7
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Winter Photo

Làm Thế Nào Chúng Ta Biết Mình Có Trái Của Thánh Linh?

Ga-la-ti 5:22
Charles Stanley
C:7/11/2015; 248 xem
Xem lần cuối 2/6/2016 3:52:23
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Winter Photo

Có Thể Nào Mọi Tôn Giáo Đều Đúng?

Giăng 14:6
Nếp Sống Cao Niên
C:10/15/2015; 130 xem
Xem lần cuối 2/4/2016 17:16:5
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Winter Photo

Cảm Tạ Ngợi Khen

Thi-thiên 109:30
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:11/21/2015; P: 11/25/2015; 83 xem
Xem lần cuối 2/5/2016 23:15:38
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Winter Photo

Tự Do Cơ-đốc

Ga-la-ti 5:13
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 9/13/2015; 167 xem
Xem lần cuối 2/5/2016 6:34:28
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Winter Photo

Người Có Trách Nhiệm

Giô-suê 24:14-15
M. Jeudi
C:11/12/2015; 96 xem
Xem lần cuối 2/4/2016 17:23:9
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Winter Photo

Sa Sút

Khải-huyền 2:5
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 8/18/2015; 195 xem
Xem lần cuối 2/5/2016 6:34:20
Đọc  Gửi Tin Nhắn

Đầu  Lùi  10 / 204  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm