VietChristian
VietChristian
httl.org

Summer Photo

Can Đảm Và Sốt Sắng Cầu Nguyện

Hê-bơ-rơ 4:16; Gia-cơ 5:16
John Bevere
C:3/24/2016; 163 xem
Xem lần cuối 8/24/2016 1:8:33
Đọc  Chia Sẻ
Summer Photo

Rao Tin Lành

Lu-ca 2:8-20
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 9/1/2015; 372 xem
Xem lần cuối 8/24/2016 0:24:44
Đọc  Chia Sẻ
Summer Photo

Câu Chuyện Về Chiếc Túi Áo Bên Trái

Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:2/13/2016; 199 xem
Xem lần cuối 8/23/2016 16:34:45
Đọc  Chia Sẻ
Summer Photo

Người Nữ Tài Đức

1 Sa-mu-ên 1
M. Jeudi
C:5/12/2016; 104 xem
Xem lần cuối 8/21/2016 7:47:54
Đọc  Chia Sẻ
Summer Photo

Bạn Phải Vững Vàng

Công-vụ các Sứ-đồ 19:13-16
Paul Chase
C:4/21/2016; 127 xem
Xem lần cuối 8/23/2016 7:5:51
Đọc  Chia Sẻ
Summer Photo

Có Một Người

Lu-ca 8:40-56
M. Jeudi
C:6/9/2016; 74 xem
Xem lần cuối 8/22/2016 9:58:38
Đọc  Chia Sẻ
Summer Photo

Bốn Điều Hội Thánh Bạn Làm Sai Trong Âm Nhạc Thờ Phượng

Carrie Dedrick
C:8/14/2015; 368 xem
Xem lần cuối 8/18/2016 4:36:11
Đọc  Chia Sẻ
Summer Photo

Vẻ Đẹp Đức Chúa Trời Ban Cho Bạn

1 Phi-e-rơ 1:17-19
Jack Graham
C:4/28/2016; 115 xem
Xem lần cuối 8/22/2016 0:36:3
Đọc  Chia Sẻ
Summer Photo

Tỉnh Ngộ

Lu-ca 15:11-32
M. Jeudi
C:5/5/2016; 109 xem
Xem lần cuối 8/23/2016 8:26:2
Đọc  Chia Sẻ
Summer Photo

Kẻ Nào Tin Thì Mọi Việc Đều Được Cả

Ma-thi-ơ 9:37; Sáng-thế Ký 11:6; Mác 9:23; Thi-thiên 37:4; Hê-bơ-rơ 11:27
Ulf Ekman
C:12/11/2014; 613 xem
Xem lần cuối 8/24/2016 3:38:45
Đọc  Chia Sẻ

Đầu  Lùi  10 / 219  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm