VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Làm Thế Nào Để Có Quyền Năng Nguyên Thủy

Công-vụ các Sứ-đồ 2:38-39; Rô-ma 15:18-19; Hê-bơ-rơ 8:11
Reinhard Bonnke
C:6/29/2016; 122 xem
Xem lần cuối 9/24/2016 10:37:39
Đọc  Chia Sẻ
Autumn Photo

Sống Lạc Quan

Phi-líp 4:4-7
M. Jeudi
C:6/23/2016; 130 xem
Xem lần cuối 9/24/2016 10:40:27
Đọc  Chia Sẻ
Autumn Photo

Tìm Kiếm Ngài Luôn

Thi-thiên 105:4
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:7/9/2016; P: 8/2/2016; 73 xem
Xem lần cuối 9/24/2016 0:5:10
Đọc  Chia Sẻ
Autumn Photo

Niềm Vui Mới

Bạch-Tuyết
C:8/14/2016; 60 xem
Xem lần cuối 40.36 phút
Đọc  Chia Sẻ
Autumn Photo

Ba Lời Khuyên Quý

1 Cô-rinh-tô 16:13
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:6/18/2016; P: 7/5/2016; 110 xem
Xem lần cuối 9/24/2016 13:19:49
Đọc  Chia Sẻ
Autumn Photo

Khôn Ngoan Thông Sáng

Gia-cơ 3:13-18
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 2/15/2016; 304 xem
Xem lần cuối 9/26/2016 0:4:52
Đọc  Chia Sẻ
Autumn Photo

Bước Đi Trong Đức Tin

2 Cô-rinh-tô 5:7; Châm-ngôn 3:5-6; Ca-thương 3:23
VPNS
C:1/1/2015; P: 12/31/2014; 859 xem
Xem lần cuối 9/25/2016 1:41:10
Đọc  Chia Sẻ
Autumn Photo

Nhà Văn Phan Khôi

Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:7/7/2016; 109 xem
Xem lần cuối 9/26/2016 12:7:9
Đọc  Chia Sẻ
Autumn Photo

Lấy Ơn Phục Vụ

1 Phi-e-rơ 4:10; Ma-thi-ơ 25:14-30; Lu-ca 19:11-27
M. Jeudi
C:7/14/2016; 94 xem
Xem lần cuối 9/23/2016 7:54:56
Đọc  Chia Sẻ
Autumn Photo

Sống Hòa Hợp

1 Cô-rinh-tô 9:19-23
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 2/8/2016; 288 xem
Xem lần cuối 9/26/2016 0:4:47
Đọc  Chia Sẻ

Đầu  Lùi  7 / 221  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm