VietChristian
VietChristian
httl.org

Summer Photo

Đức Tin Lớn

Ma-thi-ơ 8:5-10
Bayless Conley
C:6/16/2016; 87 xem
Xem lần cuối 8/20/2016 22:46:59
Đọc  Chia Sẻ
Summer Photo

Ơn Chịu Khổ

Phi-líp 1:29
M. Jeudi
C:6/16/2016; 84 xem
Xem lần cuối 8/18/2016 18:40:0
Đọc  Chia Sẻ
Summer Photo

Đức Chúa Trời Dùng Sự Yếu Đuối Của Bạn Cho Vinh Quang Ngài

2 Cô-rinh-tô 12:9-10
Nếp Sống Cao Niên
C:5/12/2016; 129 xem
Xem lần cuối 8/17/2016 12:53:28
Đọc  Chia Sẻ
Summer Photo

Chúa Sẽ Giúp Chúng Ta

2 Cô-rinh-tô 1:3-4; Giô-suê 1:9; Ma-thi-ơ 28:20
Bill Bright
C:5/12/2016; 127 xem
Xem lần cuối 8/17/2016 12:53:31
Đọc  Chia Sẻ
Summer Photo

Đấng Christ Trên Thập Tự Giá

1 Cô-rinh-tô 1:22-24
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 1/3/2016; 296 xem
Xem lần cuối 8/17/2016 8:59:36
Đọc  Chia Sẻ
Summer Photo

Viết Về Cha Mẹ Kính Yêu

Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:6/13/2016; 82 xem
Xem lần cuối 8/15/2016 17:7:23
Đọc  Chia Sẻ
Summer Photo

Đức Chúa Trời Thương Xót

2 Phi-e-rơ 3:9; Sáng-thế Ký 5:21; Sáng-thế Ký 5:25-27
Adrian Rogers
C:6/9/2016; 96 xem
Xem lần cuối 8/22/2016 9:58:42
Đọc  Chia Sẻ
Summer Photo

Lòng Chân Thật

Giô-na 1:9; Giô-na 1:12
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 2/1/2016; 258 xem
Xem lần cuối 8/21/2016 22:38:16
Đọc  Chia Sẻ
Summer Photo

Thức Canh Và Cầu Nguyện

Ma-thi-ơ 26:41
VPNS
C:6/1/2016; P: 5/26/2016; 112 xem
Xem lần cuối 8/23/2016 0:29:9
Đọc  Chia Sẻ
Summer Photo

Đạo Đức Nghề Nghiệp

1 Ti-mô-thê 3:2
Pat Gelsinger
C:6/2/2016; 100 xem
Xem lần cuối 8/21/2016 1:20:40
Đọc  Chia Sẻ

Đầu  Lùi  7 / 219  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm