VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

TWR Phụ Nữ Và Hy Vọng

2022/07/03: Thưa Cha, bởi vì 80% phụ nữ Indonesia là những người không tin Chúa, xin hãy sử dụng các chương trình Phụ nữ và Hy vọng của Indonesia và Ja-va để cung cấp cho họ không chỉ những hiểu biết sâu sắc về sức khỏe mà còn cả sự hiểu biết thiêng liêng về Chúa Giê-xu. (Cô- lô- se 1:9)

VPNS

2022/07/03: – HT Ottawa (C&MA), thủ đô Gia Nã Đại, MS Ðỗ Thiệu Cường; HT Báp-tít Ottawa, MSBS Nguyễn Thanh Đức và MS Phạm Quá ĐT linh vụ. HTTLVN Toronto, Ontario, MS Trần An Ninh; HT Broadview, MS Khưu Hoa quyền QN; HTTL Đắc Thắng, MS Thái Lập Khánh; HTTL Phục Sinh, MS Hà Nam. Xin Chúa cho con dân Chúa kinh nghiệm đời sống tự do, sung mãn trong Chúa; xin Chúa tiếp tục mở cửa cơ hội rao giảng Tin Mừng cho cộng đồng tại thành phố Toronto và vùng phụ cận. Xin Chúa ban thần quyền trên đầy tớ Chúa, cho con cái Chúa dành thì giờ học Lời Chúa mỗi ngày, cầu nguyện cho nhau và cho đầy tớ Chúa có sức khỏe và khải tượng để phát triển HT. Ðại Hội Báp-tít bế mạc hôm nay. Xin Chúa giúp tôi con Chúa trở về gây dựng HT địa phương với tinh thần “Trao Đuốc” như chủ đề của ĐH hầu giúp HT tiến mạnh trong tương lai; xin Chúa đưa đường mọi người trở về bình an. Xin tiếp tục cầu nguyện cho Hội Đồng (HĐ) Giáo Hạt lần thứ 47. Xin Chúa thăm viếng các chương trình thờ phượng và bồi linh hôm nay.

Xem Thêm186,786
204,665,254