VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Cầu Nguyện


TWR Phụ Nữ Và Hy Vọng

2021/04/19: 19. Cảm ơn Cha, vì khi chúng con gắn kết đời sống mình với Ngài thì Chúa luôn là Đấng dẫn dắt, ban bình an và chữa lành cho tâm hồn chúng con. (Rô-ma 12: 2)

VPNS

2021/04/19: – Dân tộc Mảng: Dân số: 3,700. Không có thông tin về số người tin Chúa. Vì họ ở nơi vùng cao, vùng xa, chỉ có một số ít người nghe nói về Phúc Âm. Xin Chúa sai giáo sĩ mang Tin Mừng đến với người Mảng ở nơi hẻo lánh; cho họ thấy Chúa Giê-xu là Đấng Tạo Hóa và nhận ra tà linh. Xin cho họ được giải phóng trong Chúa Cứu Thế.

Xem Thêm



146,176
177,605,111