VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Cầu Nguyện


2020/08/07: – Xin cầu nguyện cho các thân hữu có dịp nghe về Chúa qua các nỗ lực của các HT và cá nhân trong trận dịch vừa qua, xin Chúa Thánh Linh bắt phục họ đến chỗ đầu phục Ngài. Xin Chúa thăm viếng các tân tín hữu tin Chúa trong dịp này, biến đổi đời sống họ, giúp họ vững vàng trong đức tin và giúp các ban thăm viếng, chăm sóc của các HT tích cực nuôi dưỡng những người mới này.

Xem Thêm126,766
164,542,657