Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Phúc Âm

[ Hoa Ngữ | Anh Ngữ | Việt Ngữ | Câu Truyện Phúc Âm ]



No.NameLast ViewedVisits
1Chúng Ta Hãy Tạ Ơn6/23/2022 8:3:184371
2Ký Ức Lễ Tạ Ơn6/26/2022 10:29:44509
3Lời Cầu Nguyện Trong Ngày Tạ Ơn6/29/2022 2:7:516653
4Lời Mời Gọi Tạ Ơn6/23/2022 8:4:284327
5Một Mùa Lễ Tạ Ơn6/24/2022 1:53:248027
6Ngợi Khen Chúa!6/26/2022 5:50:544797

Lời cầu nguyện tiếp nhận Chúa

Lạy Thiên Chúa, Đấng chủ tể, sáng tạo và bảo trì muôn loài, là đấng dựng nên con. Con nhận biết mình có tội đối với Chúa. Con biết Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chết trên thập giá để chịu án phạt thế cho con. Con xin ăn năn tội, tiếp nhận Chúa, trao thác đời con từ nay để Chúa làm chủ. Xin Chúa tha tội cho con, nhận con làm con dân Ngài, ban cho con có sự sống sung mãn, bình an trong đời nầy và thiên đàng vinh hiển đời sau. Xin Chúa Thánh linh ngự trong con, hướng dẫn cuộc đời con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu.

Nếu bạn có câu hỏi nào khác, xin liên lạc với chúng tôi.


259,368
204,409,364