Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Giúp Đỡ Đời Sống

[ Hoa Ngữ | Anh Ngữ | Việt Ngữ ]

Cherissa Roebuck
C:10/3/2011; P: 5/12/2021; 1972 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 22:11:11
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/3/2011; 1500 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 8:12:9
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:9-13; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:17
Rebecca Brooks
C:10/3/2011; P: 4/14/2020; 2596 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/19/2021 12:57:36
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 5/18/2020; 1480 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 7:51:56
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1200 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 11:31:31
Đọc  Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 5/25/2020; 1103 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 11:31:39
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ê-phê-sô 3:20
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 9/11/2021; 1184 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 1:21:59
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1082 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 11:31:44
Đọc  Chia sẻ
Clyde M. Narramore
C:10/2/2011; P: 5/30/2020; 1233 xem
Xem lần cuối 9/20/2021 4:20:23
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 953 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 11:31:52
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1184 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 19:33:48
Đọc  Chia sẻ
Julie Barrier
C:8/12/2021; 37 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/19/2021 5:26:7
Đọc  Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 13:13
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 6/8/2019; 1577 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/20/2021 13:33:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1191 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 11:32:17
Đọc  Chia sẻ
Châm-ngôn 3:5-6
Austin Pryor
C:9/18/2021; 54 xem
Xem lần cuối 9/20/2021 16:28:3
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1050 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 11:32:23
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 6/8/2019; 1272 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 4:58:12
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 4/8/2020; 1522 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/19/2021 7:50:47
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 5/26/2020; 1278 xem
Xem lần cuối 58.29 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 2/7/2020; 1902 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/19/2021 11:32:30
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 139:1-7
Christianity Today
C:10/3/2011; P: 7/11/2021; 1270 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 6:34:32
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1075 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 11:32:34
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 5/5/2021; 1178 xem
Xem lần cuối 9/20/2021 1:43:3
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Truyền-đạo 3:1
Deirdre Reilly
C:7/28/2021; 89 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 8:27:19
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 10:13b
Mary Larmoyeux
C:10/2/2011; P: 9/9/2021; 1102 xem
Xem lần cuối 9/21/2021 0:26:25
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Bob Lepine
C:10/2/2011; P: 8/11/2021; 1307 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/19/2021 5:26:17
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 69:13
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 8/10/2021; 1505 xem
Xem lần cuối 9/20/2021 13:30:58
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1026 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 11:32:41
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 954 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 6:43:32
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1075 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 11:32:52
Đọc  Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 3/29/2020; 1150 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 11:33:7
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Gary Smalley
C:10/2/2011; P: 8/11/2021; 1183 xem
Xem lần cuối 9/20/2021 6:46:34
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Sử-ký 4:9-10; Gia-cơ 4:2
Greg Smalley
C:11/16/2011; P: 7/7/2020; 903 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 8:49:0
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1038 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 11:33:15
Đọc  Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 4/7/2020; 1300 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/19/2021 15:19:48
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 5/23/2020; 1065 xem
Xem lần cuối 9/21/2021 0:24:30
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 991 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 11:33:19
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 969 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 11:33:37
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 881 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 11:34:14
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 931 xem
Xem lần cuối 9/20/2021 5:6:28
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/3/2011; 1173 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 8:12:18
Đọc  Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 5/22/2020; 1067 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 11:35:5
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 868 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 11:35:12
Đọc  Chia sẻ
Sáng-thế Ký 2:24
Gary Smalley
C:10/2/2011; P: 9/14/2021; 1036 xem
Xem lần cuối 9/20/2021 20:30:41
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 4/10/2021; 1155 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/20/2021 14:25:45
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 8/9/2021; 1339 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 4:58:59
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 1063 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 4:59:18
Đọc  Chia sẻ
Gary Smalley
C:10/2/2011; P: 8/6/2021; 931 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 6:34:11
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Gary Smalley
C:10/2/2011; P: 8/6/2021; 1012 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 22:8:24
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 7/10/2020; 1072 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 4:59:8
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Mác 15:33-34
Christianity Today
C:10/2/2011; P: 3/23/2020; 1181 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/20/2021 1:14:25
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 1/3/2020; 1142 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 8:30:38
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 980 xem
Xem lần cuối 9/21/2021 1:36:35
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 8/9/2021; 1083 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 4:59:14
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 2/28/2020; 1133 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 11:35:19
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 943 xem
Xem lần cuối 9/20/2021 19:21:37
Đọc  Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 2/5/2020; 1306 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/20/2021 19:27:10
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 12/31/2019; 1380 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 7:50:58
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 4/10/2020; 1221 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 7:51:8
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Châm-ngôn 17:27; Gia-cơ 1:19
Greg Smalley
C:10/2/2011; P: 5/14/2021; 1142 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 23:14:16
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Phi-líp 2:3-4
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 7/28/2021; 1267 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/19/2021 6:33:37
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Greg Smalley
C:10/2/2011; P: 8/6/2021; 1023 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/20/2021 2:34:55
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Clyde M. Narramore
C:10/2/2011; P: 6/24/2020; 1283 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/19/2021 8:18:36
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Norma Smalley
C:10/2/2011; P: 7/21/2020; 1133 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/19/2021 10:43:43
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Norma Smalley
C:10/2/2011; P: 7/26/2020; 225 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/20/2021 7:29:3
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/3/2011; 1312 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 23:25:33
Đọc  Chia sẻ
Gary Smalley
C:10/2/2011; P: 7/2/2020; 1066 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/19/2021 6:24:29
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Gary Smalley
C:10/2/2011; P: 8/13/2021; 992 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 5:25:56
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:23-24; Rô-ma 12:14-21
Gary Smalley
C:10/2/2011; P: 7/3/2020; 1161 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 22:57:40
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Clyde M. Narramore
C:10/2/2011; P: 5/28/2020; 1245 xem
Xem lần cuối 9/20/2021 14:57:50
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 870 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 11:36:2
Đọc  Chia sẻ
Châm-ngôn 15:1
Gary Smalley
C:10/2/2011; P: 7/4/2020; 1164 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 6:24:19
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 4/2/2020; 1189 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 8:31:39
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Phi-líp 4:31-32
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 6/24/2021; 1346 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 6:34:41
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/3/2011; 1286 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 7:40:39
Đọc  Chia sẻ
Châm-ngôn 16:3
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 5/5/2020; 1070 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 11:36:30
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 4/6/2020; 1076 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 6:0:57
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 943 xem
Xem lần cuối 9/20/2021 19:11:44
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/3/2011; 1256 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 7:40:24
Đọc  Chia sẻ
Gary Smalley
C:10/2/2011; P: 7/5/2020; 1333 xem
Xem lần cuối 9/21/2021 0:36:45
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 893 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 6:43:44
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 926 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 11:36:47
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 874 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 11:37:9
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 825 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 11:37:16
Đọc  Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 4/1/2020; 1350 xem
Xem lần cuối 9/21/2021 1:38:30
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
FamilyLife
C:10/2/2011; 1039 xem
Xem lần cuối 9/20/2021 10:48:27
Đọc  Chia sẻ
Michael Smalley
C:10/2/2011; P: 9/7/2021; 1087 xem
Xem lần cuối 9/21/2021 5:26:31
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 941 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 11:38:45
Đọc  Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 1/7/2020; 1217 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 9:25:9
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 824 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 11:39:2
Đọc  Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 3/25/2020; 1324 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/19/2021 11:39:44
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 838 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 11:39:51
Đọc  Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 5/21/2020; 1068 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 7:51:19
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 861 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 11:40:2
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/3/2011; P: 8/19/2021; 1118 xem
Xem lần cuối 9/20/2021 14:38:50
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 879 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 11:40:7
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 8/13/2021; 1017 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/20/2021 4:4:1
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 796 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 11:40:32
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1101 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 6:43:57
Đọc  Chia sẻ
Gia-cơ 1:2-4
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 7/8/2020; 1059 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 11:41:12
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 5/19/2020; 980 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 11:41:27
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 4/5/2020; 1062 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 7:53:2
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Gary Smalley
C:10/2/2011; P: 8/13/2021; 916 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 5:25:50
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 951 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 4:58:6
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/3/2011; 1437 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 7:40:8
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 889 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 11:41:32
Đọc  Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 2/28/2020; 1234 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/19/2021 6:43:21
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Gary Smalley
C:10/2/2011; P: 8/27/2021; 963 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 5:18:54
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/3/2011; 1402 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 7:40:1
Đọc  Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 1/3/2020; 1162 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 8:30:10
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 1/1/2020; 1198 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 11:43:12
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 5/6/2020; 1194 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/19/2021 11:43:20
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 1/4/2020; 1308 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 8:30:54
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 2/8/2020; 1145 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/20/2021 20:19:56
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 841 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 11:43:49
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 8/13/2021; 955 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 5:25:45
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Gary Smalley
C:10/2/2011; P: 9/12/2021; 901 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 5:8:26
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 869 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 11:43:55
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1010 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 13:2:17
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 1109 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 11:44:6
Đọc  Chia sẻ
3 Giăng 1:4
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 5/30/2021; 1069 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 6:0:42
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 2/28/2020; 1293 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 11:44:19
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 1/3/2020; 1136 xem
Xem lần cuối 9/20/2021 22:28:54
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Greg Smalley
C:10/2/2011; P: 8/23/2021; 1081 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/20/2021 3:31:44
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 931 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 11:44:21
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1073 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 6:44:37
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 783 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 11:44:26
Đọc  Chia sẻ
Phi-líp 4:6-7
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 5/14/2020; 970 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 11:44:57
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 9/15/2021; 928 xem
Xem lần cuối 9/20/2021 1:51:34
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 8/23/2021; 1047 xem
Xem lần cuối 9/20/2021 20:54:55
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 3/17/2020; 1107 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 20:5:9
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; 978 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 11:45:13
Đọc  Chia sẻ
Greg Smalley
C:10/2/2011; P: 7/11/2021; 917 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 22:56:24
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/3/2011; 1307 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 7:39:55
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 880 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 11:45:28
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 889 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 11:45:31
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 9/18/2021; 1044 xem
Xem lần cuối 9/20/2021 21:47:1
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 12/31/2019; 1521 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 7:52:45
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ê-phê-sô 3:20
Camerin Courtney
C:10/2/2011; P: 9/1/2021; 1161 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/20/2021 11:26:8
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 1/2/2020; 1112 xem
Xem lần cuối 9/20/2021 8:16:11
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 1/5/2020; 1125 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 16:34:32
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:26
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 8/31/2021; 1098 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 22:45:1
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 1/26/2020; 1057 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 11:46:5
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Elizabeth Ruth Skoglund
C:10/2/2011; P: 6/18/2020; 1037 xem
Xem lần cuối 9/20/2021 4:17:23
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 890 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 6:44:30
Đọc  Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 1/2/2020; 1032 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 8:30:2
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1070 xem
Xem lần cuối 9/19/2021 6:44:3
Đọc  Chia sẻ
Greg Smalley
C:10/2/2011; P: 4/11/2021; 1014 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/20/2021 11:26:7
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

RSS

Giúp Đỡ Đời Sống | Gia Đình | Độc Thân | Thiếu Niên


38,297
186,863,036