Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Giúp Đỡ Đời Sống

[ Hoa Ngữ | Anh Ngữ | Việt Ngữ ]

Cherissa Roebuck
C:10/3/2011; P: 5/12/2021; 2189 xem
Xem lần cuối 8/5/2022 13:36:2
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/3/2011; 1612 xem
Xem lần cuối 8/5/2022 23:55:1
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:9-13; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:17
Rebecca Brooks
C:10/3/2011; P: 4/14/2020; 2800 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/5/2022 22:54:21
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 5/18/2020; 1682 xem
Xem lần cuối 8/6/2022 19:7:13
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1305 xem
Xem lần cuối 7/29/2022 8:32:39
Đọc  Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 5/25/2020; 1266 xem
Xem lần cuối 8/7/2022 5:2:10
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ê-phê-sô 3:20
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 9/11/2021; 1404 xem
Xem lần cuối 8/7/2022 4:8:16
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1172 xem
Xem lần cuối 8/7/2022 2:16:2
Đọc  Chia sẻ
Clyde M. Narramore
C:10/2/2011; P: 5/30/2020; 1430 xem
Xem lần cuối 8/4/2022 13:26:17
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1036 xem
Xem lần cuối 8/6/2022 21:13:59
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1284 xem
Xem lần cuối 7/29/2022 8:16:13
Đọc  Chia sẻ
Julie Barrier
C:8/12/2021; P: 11/24/2021; 259 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/6/2022 13:51:35
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 13:13
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 6/8/2019; 1680 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/5/2022 19:34:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1297 xem
Xem lần cuối 7/30/2022 10:58:9
Đọc  Chia sẻ
Châm-ngôn 3:5-6
Austin Pryor
C:9/18/2021; 272 xem
Xem lần cuối 8/6/2022 7:34:49
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Mác 4:35-41; Thi-thiên 141:2; Giăng 14:25-27
Melinda Eye Cooper
C:11/30/2011; P: 11/30/2021; 233 xem
Xem lần cuối 8/4/2022 21:15:51
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1137 xem
Xem lần cuối 7/30/2022 2:4:35
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 6/8/2019; 1473 xem
Xem lần cuối 8/4/2022 11:35:15
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 14:22-33
Hope Bolinger
C:12/17/2011; P: 12/17/2021; 188 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/6/2022 19:22:43
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 4/8/2020; 1713 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/7/2022 5:24:52
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 5/26/2020; 1466 xem
Xem lần cuối 8/5/2022 2:48:58
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 2/7/2020; 2079 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/6/2022 2:52:22
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 139:1-7
Christianity Today
C:10/3/2011; P: 7/11/2021; 1506 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/29/2022 8:27:50
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1167 xem
Xem lần cuối 7/30/2022 2:7:54
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 5/5/2021; 1383 xem
Xem lần cuối 8/5/2022 3:8:55
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Truyền-đạo 3:1
Deirdre Reilly
C:7/28/2021; 255 xem
Xem lần cuối 8/6/2022 19:6:18
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 10:13b
Mary Larmoyeux
C:10/2/2011; P: 9/9/2021; 1327 xem
Xem lần cuối 8/7/2022 6:45:49
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Bob Lepine
C:10/2/2011; P: 8/11/2021; 1530 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/5/2022 18:58:7
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 69:13
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 8/10/2021; 1720 xem
Xem lần cuối 8/6/2022 23:49:6
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1128 xem
Xem lần cuối 7/30/2022 4:53:30
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1031 xem
Xem lần cuối 7/29/2022 8:27:38
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1146 xem
Xem lần cuối 8/1/2022 11:45:32
Đọc  Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 3/29/2020; 1303 xem
Xem lần cuối 8/5/2022 21:22:59
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Gary Smalley
C:10/2/2011; P: 8/11/2021; 1380 xem
Xem lần cuối 8/6/2022 12:28:6
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Sử-ký 4:9-10; Gia-cơ 4:2
Greg Smalley
C:11/16/2011; P: 7/7/2020; 1076 xem
Xem lần cuối 8/6/2022 4:32:30
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1129 xem
Xem lần cuối 7/29/2022 20:49:53
Đọc  Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 4/7/2020; 1502 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/6/2022 10:54:0
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 5/23/2020; 1252 xem
Xem lần cuối 8/6/2022 19:17:25
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Truyền-đạo 3:1
Camerin Courtney
C:10/2/2011; 1053 xem
Xem lần cuối 8/5/2022 18:1:25
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 967 xem
Xem lần cuối 8/5/2022 22:27:5
Đọc  Chia sẻ
Camerin Courtney
C:10/2/2011; P: 7/28/2022; 1085 xem
Xem lần cuối 8/7/2022 3:15:11
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/3/2011; 1265 xem
Xem lần cuối 8/2/2022 20:0:12
Đọc  Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 5/22/2020; 1237 xem
Xem lần cuối 8/7/2022 1:57:50
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 139:14
Camerin Courtney
C:10/2/2011; P: 8/6/2022; 978 xem
Xem lần cuối 8/7/2022 5:37:58
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 2:24
Gary Smalley
C:10/2/2011; P: 9/14/2021; 1247 xem
Xem lần cuối 8/7/2022 2:56:39
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 4/10/2021; 1355 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/6/2022 6:25:58
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 8/9/2021; 1560 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/4/2022 14:53:23
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 11/7/2021; 1289 xem
Xem lần cuối 8/1/2022 9:59:12
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Gary Smalley
C:10/2/2011; P: 8/6/2021; 1129 xem
Xem lần cuối 8/7/2022 7:15:35
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Gary Smalley
C:10/2/2011; P: 8/6/2021; 1214 xem
Xem lần cuối 8/4/2022 23:13:13
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 7/10/2020; 1269 xem
Xem lần cuối 7/30/2022 11:6:4
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Mác 15:33-34
Christianity Today
C:10/2/2011; P: 3/23/2020; 1357 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/29/2022 8:26:57
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 1/3/2020; 1316 xem
Xem lần cuối 8/1/2022 12:15:0
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1064 xem
Xem lần cuối 8/6/2022 8:48:47
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 8/9/2021; 1285 xem
Xem lần cuối 8/5/2022 7:8:1
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 2/28/2020; 1288 xem
Xem lần cuối 7/30/2022 12:25:53
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 57:2
Camerin Courtney
C:10/2/2011; P: 8/4/2022; 1059 xem
Xem lần cuối 8/6/2022 19:30:48
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 2/5/2020; 1493 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/4/2022 23:7:20
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 12/31/2019; 1565 xem
Xem lần cuối 7/29/2022 18:16:0
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 4/10/2020; 1420 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/6/2022 22:0:34
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Châm-ngôn 17:27; Gia-cơ 1:19
Greg Smalley
C:10/2/2011; P: 5/14/2021; 1361 xem
Xem lần cuối 8/7/2022 5:59:44
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Phi-líp 2:3-4
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 7/28/2021; 1471 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/5/2022 23:39:6
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Greg Smalley
C:10/2/2011; P: 8/6/2021; 1237 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/4/2022 4:36:39
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Clyde M. Narramore
C:10/2/2011; P: 6/24/2020; 1471 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/5/2022 7:25:17
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Norma Smalley
C:10/2/2011; P: 7/21/2020; 1313 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/6/2022 14:49:57
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Norma Smalley
C:10/2/2011; P: 7/26/2020; 362 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/5/2022 17:50:32
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Amber Penney
C:10/3/2011; P: 7/22/2022; 1491 xem
Xem lần cuối 8/6/2022 6:39:42
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Gary Smalley
C:10/2/2011; P: 7/2/2020; 1254 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/6/2022 19:5:56
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Gary Smalley
C:10/2/2011; P: 8/13/2021; 1177 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/6/2022 13:58:22
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:23-24; Rô-ma 12:14-21
Gary Smalley
C:10/2/2011; P: 7/3/2020; 1359 xem
Xem lần cuối 8/5/2022 7:58:43
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Clyde M. Narramore
C:10/2/2011; P: 5/28/2020; 1433 xem
Xem lần cuối 8/1/2022 3:24:37
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 956 xem
Xem lần cuối 7/29/2022 8:41:19
Đọc  Chia sẻ
Châm-ngôn 15:1
Gary Smalley
C:10/2/2011; P: 7/4/2020; 1349 xem
Xem lần cuối 8/6/2022 19:37:21
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 4/2/2020; 1373 xem
Xem lần cuối 7/29/2022 13:52:9
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Phi-líp 4:31-32
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 6/24/2021; 1545 xem
Xem lần cuối 8/4/2022 5:27:2
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Mark Moring
C:10/3/2011; 1394 xem
Xem lần cuối 8/6/2022 5:46:28
Đọc  Chia sẻ
Châm-ngôn 16:3
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 5/5/2020; 1254 xem
Xem lần cuối 8/5/2022 20:23:41
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 4/6/2020; 1233 xem
Xem lần cuối 8/5/2022 15:15:20
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1031 xem
Xem lần cuối 7/31/2022 4:45:30
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/3/2011; 1343 xem
Xem lần cuối 8/5/2022 2:30:50
Đọc  Chia sẻ
Gary Smalley
C:10/2/2011; P: 7/5/2020; 1525 xem
Xem lần cuối 8/1/2022 15:29:37
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Audrey Davidheiser
C:12/21/2021; 191 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/1/2022 14:5:19
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 981 xem
Xem lần cuối 8/1/2022 14:22:53
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1015 xem
Xem lần cuối 8/4/2022 20:7:24
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 23:11
Greg Smalley
C:10/2/2011; P: 11/2/2021; 1093 xem
Xem lần cuối 8/3/2022 9:36:57
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 915 xem
Xem lần cuối 8/6/2022 21:31:3
Đọc  Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 4/1/2020; 1532 xem
Xem lần cuối 8/5/2022 12:13:56
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
FamilyLife
C:10/2/2011; P: 11/8/2021; 1316 xem
Xem lần cuối 8/7/2022 1:33:3
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Michael Smalley
C:10/2/2011; P: 9/7/2021; 1291 xem
Xem lần cuối 7/29/2022 14:49:43
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1028 xem
Xem lần cuối 7/29/2022 16:4:38
Đọc  Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 1/7/2020; 1389 xem
Xem lần cuối 8/2/2022 19:15:50
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Camerin Courtney
C:10/2/2011; P: 7/26/2022; 953 xem
Xem lần cuối 8/6/2022 20:35:0
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 3/25/2020; 1507 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/5/2022 8:43:11
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Camerin Courtney
C:10/2/2011; P: 7/23/2022; 995 xem
Xem lần cuối 8/6/2022 22:20:0
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 5/21/2020; 1257 xem
Xem lần cuối 7/29/2022 13:52:14
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 953 xem
Xem lần cuối 7/29/2022 8:14:9
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/3/2011; P: 8/19/2021; 1336 xem
Xem lần cuối 8/5/2022 1:2:1
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 956 xem
Xem lần cuối 7/29/2022 8:30:6
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 8/13/2021; 1222 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/5/2022 14:2:51
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 918 xem
Xem lần cuối 8/6/2022 17:18:13
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1192 xem
Xem lần cuối 8/5/2022 16:58:0
Đọc  Chia sẻ
Gia-cơ 1:2-4
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 7/8/2020; 1231 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/6/2022 23:38:52
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 5/19/2020; 1171 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/7/2022 2:29:3
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 4/5/2020; 1240 xem
Xem lần cuối 8/4/2022 17:7:25
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Gary Smalley
C:10/2/2011; P: 8/13/2021; 1132 xem
Xem lần cuối 8/6/2022 6:16:11
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Gary Smalley
C:10/2/2011; P: 11/3/2021; 202 xem
Xem lần cuối 8/4/2022 12:54:54
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Madolyn Cavazos
C:10/3/2011; P: 7/20/2022; 1611 xem
Xem lần cuối 8/3/2022 21:40:2
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 983 xem
Xem lần cuối 7/29/2022 8:37:27
Đọc  Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 2/28/2020; 1402 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/30/2022 1:15:44
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Gary Smalley
C:10/2/2011; P: 8/27/2021; 1176 xem
Xem lần cuối 8/5/2022 23:19:56
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Gióp 3; Thi-thiên 6:2-3,6; Gióp 42:12-17; Thi-thiên 23
Mark Moring
C:10/3/2011; P: 7/24/2022; 1572 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/6/2022 10:15:8
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 1/3/2020; 1335 xem
Xem lần cuối 8/6/2022 20:42:4
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 1/1/2020; 1372 xem
Xem lần cuối 7/30/2022 21:20:41
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 5/6/2020; 1359 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/5/2022 19:28:3
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 1/4/2020; 1488 xem
Xem lần cuối 7/31/2022 13:5:26
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 2/8/2020; 1317 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/7/2022 3:17:48
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 936 xem
Xem lần cuối 7/29/2022 8:41:6
Đọc  Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 8/13/2021; 1145 xem
Xem lần cuối 8/2/2022 4:54:2
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Gary Smalley
C:10/2/2011; P: 9/12/2021; 1089 xem
Xem lần cuối 8/7/2022 5:24:40
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 964 xem
Xem lần cuối 7/29/2022 8:26:5
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1085 xem
Xem lần cuối 8/4/2022 12:54:16
Đọc  Chia sẻ
Michael Smalley
C:10/2/2011; P: 10/1/2021; 1380 xem
Xem lần cuối 8/6/2022 23:48:48
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
3 Giăng 1:4
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 5/30/2021; 1263 xem
Xem lần cuối 8/6/2022 22:41:42
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 2/28/2020; 1465 xem
Xem lần cuối 8/6/2022 0:27:4
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 1/3/2020; 1307 xem
Xem lần cuối 8/5/2022 16:36:16
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Greg Smalley
C:10/2/2011; P: 8/23/2021; 1277 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/5/2022 11:19:2
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Jennifer Maggio
C:9/26/2021; 241 xem
Xem lần cuối 8/1/2022 18:58:15
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1027 xem
Xem lần cuối 7/29/2022 8:28:30
Đọc  Chia sẻ
Camerin Courtney
C:10/2/2011; P: 7/18/2022; 1227 xem
Xem lần cuối 8/5/2022 20:20:16
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 875 xem
Xem lần cuối 8/4/2022 10:23:59
Đọc  Chia sẻ
Phi-líp 4:6-7
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 5/14/2020; 1137 xem
Xem lần cuối 8/5/2022 6:23:37
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 9/15/2021; 1163 xem
Xem lần cuối 8/7/2022 7:10:36
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 8/23/2021; 1262 xem
Xem lần cuối 8/6/2022 9:7:54
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 3/17/2020; 1275 xem
Xem lần cuối 8/5/2022 0:26:28
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Gary Smalley
C:10/2/2011; P: 11/1/2021; 1205 xem
Xem lần cuối 8/6/2022 14:58:52
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Greg Smalley
C:10/2/2011; P: 7/11/2021; 1124 xem
Xem lần cuối 8/7/2022 0:4:15
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/3/2011; P: 8/3/2022; 1448 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/7/2022 5:25:0
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 980 xem
Xem lần cuối 8/2/2022 11:55:8
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1022 xem
Xem lần cuối 8/6/2022 0:51:12
Đọc  Chia sẻ
1 Giăng 1:9; 1 Giăng 2:10
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 10/31/2021; 1240 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/6/2022 9:32:56
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 13:13
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 9/18/2021; 1267 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/4/2022 17:33:53
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Bill Gaultiere
C:10/2/2011; P: 12/31/2019; 1726 xem
Xem lần cuối 8/5/2022 10:58:21
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ê-phê-sô 3:20
Camerin Courtney
C:10/2/2011; P: 9/1/2021; 1424 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/7/2022 5:3:55
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 1/2/2020; 1282 xem
Xem lần cuối 8/6/2022 9:49:24
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 1/5/2020; 1294 xem
Xem lần cuối 8/3/2022 17:51:57
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:26
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 8/31/2021; 1296 xem
Xem lần cuối 8/5/2022 15:59:38
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 1/26/2020; 1221 xem
Xem lần cuối 8/2/2022 18:2:22
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Elizabeth Ruth Skoglund
C:10/2/2011; P: 6/18/2020; 1209 xem
Xem lần cuối 8/5/2022 5:2:16
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 981 xem
Xem lần cuối 8/6/2022 15:44:1
Đọc  Chia sẻ
Dick Innes
C:10/2/2011; P: 1/2/2020; 1224 xem
Xem lần cuối 7/31/2022 9:37:8
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Christianity Today
C:10/2/2011; 1168 xem
Xem lần cuối 8/1/2022 20:29:17
Đọc  Chia sẻ
Greg Smalley
C:10/2/2011; P: 4/11/2021; 1214 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/29/2022 8:36:2
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

RSS

Giúp Đỡ Đời Sống | Gia Đình | Độc Thân | Thiếu Niên


38,678
206,769,108