VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng Thế 39 | Sáng Thế 40 | Sáng Thế 41 | Xuất Hành

Sáng Thế 40

40 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Sau đó một thời gian, quan chước tửu và quan hoả đầu Ai-cập xúc phạm đến nhà vua. 2 Vua giận hai ông quan này 3 và tống giam vào ngục trong nhà của sĩ quan chỉ huy ngự lâm quân, cùng một chỗ giam Giô-sép. 4 Hai quan bị giam lâu ngày trong ngục và chỉ huy trưởng ngự lâm quân cắt Giô-sép phục vụ hai quan. 5 Một đêm quan chước tửu và quan hỏa đầu đều nằm mộng, giấc mộng mỗi người có ý nghĩa khác nhau. 6 Sáng hôm sau Giô-sép vào thấy hai quan đều buồn bã. 7 Chàng hỏi hai quan chức của Pha-ra-ôn đang bị giam với mình trong nhà chủ mình: "Tại sao hôm nay sắc mặt của hai quan buồn như thế?" 8 Hai quan trả lời: "Chúng tôi đều nằm mộng nhưng không có ai giải thích giấc mộng đó." Giô-sép thưa: "Không phải việc giải mộng thuộc về Đức Chúa Trời sao? Xin hai quan thuật cho tôi nghe các giấc mộng đó." 9 Quan chước tửu thuật giấc mộng mình cho Giô-sép như sau: "Trong giấc mộng tôi thấy trước mặt có một dây nho, 10 trên cây nho có ba cành, vừa khi cây nho nứt đọt trổ hoa thì các chùm nho cũng chín. 11 Tôi đang cầm chén của Pha-ra-ôn trong tay, tôi hái nho vắt nước vào chén của Pha-ra-ôn và dâng vào tay nhà vua." 12 Giô-sép đáp: "Đây là ý nghĩa của giấc mộng đó: ba cành nho nghĩa là ba ngày 13 trong ba ngày nữa nhà vua sẽ phóng thích, và phục chức cho quan. Quan sẽ dâng rượu cho nhà vua như quan đã làm ngày trước khi còn giữ chức chước tửu. 14 Nhưng xin quan nhớ đến tôi khi quan gặp mọi việc hanh thông và làm ơn tâu với Pha-ra-ôn sự tình của tôi và đem tôi ra khỏi ngục tù này. 15 Vì tôi đã bị bắt cóc đem ra khỏi đất của người Do Thái và ngay tại Ai-cập đây tôi cũng chẳng làm điều gì đáng bị bỏ tù cả." 16 Quan hỏa đầu thấy Giô-sép giải mộng tốt liền bảo Giô-sép: "Ta cũng có một giấc mộng: trên đầu ta đội ba giỏ bánh mì, 17 Trong giỏ trên hết có đủ các thứ bánh làm cho nhà vua, nhưng đàn chim trời đến ăn các bánh đó trong giỏ trên đầu tôi." 18 Giô-sép đáp: "Đây là ý nghĩa giấc mộng đó: ba cái giỏ chỉ về ba ngày, 19 trong ba ngày nữa Pha-ra-ôn sẽ đem quan ra nhưng lại treo cổ quan trên cây. Đàn chim trời sẽ ăn rỉa thịt quan." 20 Ba ngày sau đến sinh nhật của Pha-ra-ôn. Nhà vua thết tiệc đãi tất cả quần thần. Vua đem quan chước tửu và quan hỏa đầu ra trước mặt cả triều đình. 21 Vua phục chức cho quan chước tửu để quan lại dâng rượu vào tay Pha-ra-ôn, 22 nhưng vua treo cổ quan hỏa đầu đúng như Giô-sép đã nói với họ trong khi giải mộng. 23 Quan chước tửu không nhớ đến Giô-sép, quên hẳn chàng đi.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn