VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng Thế | Xuất Hành 10 | Xuất Hành 11 | Xuất Hành 12 | Lê-vi

Xuất Hành 11

11 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Lúc ấy, CHÚA phán với Môi-se: "Ta sẽ giáng một tai vạ nữa trên Pha-ra-ôn và xứ Ai-cập. Sau đó, vua ấy sẽ để các con ra đi; không những cho đi mà thôi mà còn đuổi đi cho hết. 2 Con dặn dân chúng, cả đàn ông lẫn đàn bà, phải hỏi xin người láng giềng những đồ bằng bạc và vàng." 3 CHÚA làm cho dân Y-sơ-ra-ên được cảm tình của người Ai-cập, và chính Môi-se được mọi người thán phục; từ Pha-ra-ôn đến quần thần và dân chúng. 4 Vậy Môi-se nói: Đây là lời CHÚA phán: "Khoảng nửa đêm, Ta sẽ đi qua khắp xứ Ai-cập. 5 Tất cả các con trưởng nam của người Ai-cập sẽ chết hết, từ thái tử con Pha-ra-ôn đang ngồi trên ngôi cho đến con trưởng nam của người nữ tì đang xay cối, thậm chí đến con đầu lòng của gia súc cũng đều chết hết. 6 Sẽ có tiếng khóc than trong toàn xứ Ai-cập. Từ trước đến giờ chưa hề có và trong tương lai cũng sẽ không có cảnh đó. 7 Nhưng giữa vòng dân Y-sơ-ra-ên sẽ không có cả tiếng chó sủa. Như vậy các ngươi sẽ ý thức được rằng CHÚA phân biệt dân Y-sơ-ra-ên với dân Ai-cập. 8 Tất cả quần thần của Pha-ra-ôn sẽ đến với tôi, cúi xuống trước mặt tôi và nói: "Xin các ông và toàn dân Y-sơ-ra-ên ra đi;’ lúc ấy tôi mới ra đi." Nói xong, Môi-se lìa Pha-ra-ôn trong cơn nóng giận. 9 CHÚA đã báo trước cho Môi-se rằng: "Pha-ra-ôn sẽ khước từ không chịu nghe con, để Ta làm thêm nhiều dấu kỳ phép lạ tại Ai-cập." 10 Môi-se và A-rôn thực hiện nhiều phép lạ trước mặt Pha-ra-ôn, nhưng vì CHÚA đã làm cho vua cứng lòng nên vua không chịu để cho dân Y-sơ-ra-ên ra đi.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn