VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng Thế | Xuất Hành 31 | Xuất Hành 32 | Xuất Hành 33 | Lê-vi

Xuất Hành 32

32 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Khi thấy đã quá lâu mà Môi-se chưa xuống núi, dân Y-sơ-ra-ên họp quanh A-rôn và nói: "Xin ông làm ra một vị thần để hướng dẫn chúng ta, vì không biết có gì đã xảy ra cho Môi-se, người đã đem chúng ta ra khỏi Ai-cập." 2 A-rôn đáp: "Hãy tháo các đôi bông tai bằng vàng của vợ, con trai và con gái các ông và đem đến đây cho tôi." 3 Như vậy dân chúng tháo bông tai của họ và đem đến cho A-rôn. 4 Ông lấy các món họ đem đến, đúc một tượng hình bò con và dùng dụng cụ trau chuốt. Rồi họ reo hò: "Hỡi người Y-sơ-ra-ên, đây là thần của các ngươi, đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ai-cập." 5 Khi thấy vậy, A-rôn lập một bàn thờ trước con bò con và tuyên bố: "Ngày mai chúng ta sẽ tổ chức lễ mừng CHÚA." 6 Qua ngày hôm sau dân chúng dậy sớm, dâng của lễ thiêu và của lễ cầu an rồi đứng dậy mở cuộc truy hoan. 7 Lúc ấy, CHÚA phán dạy Môi-se: "Con xuống núi đi, vì đoàn dân con đem ra khỏi Ai-cập đã hư hỏng rồi 8 Chúng đã vội bỏ con đường Ta truyền dạy mà làm cho mình một tượng theo hình bò con. Chúng đã quỳ lạy trước tượng đó, dâng của lễ cho nó và nói: "Hỡi người Y-sơ-ra-ên, đây là thần của chúng ta, đã đem chúng ta ra khỏi Ai-cập.’" 9 CHÚA phán tiếp với Môi-se: "Ta đã thấy rõ dân này, chúng là một dân cứng cổ. 10 Con để mặc Ta để cho cơn giận Ta cháy phừng lên nghịch với chúng và Ta sẽ tiêu diệt chúng. Rồi Ta sẽ làm cho con trở thành một dân tộc lớn." 11 Nhưng Môi-se nài xin ơn huệ của CHÚA, Đức Chúa Trời của mình rằng: "Lạy CHÚA, tại sao cơn giận của Chúa cháy lên nghịch dân Chúa, là dân Chúa đã đem ra khỏi xứ Ai-cập với quyền năng lớn và với cánh tay toàn năng? 12 Tại sao để cho người Ai-cập nói rằng: "Khi đem họ ra Chúa có ác ý là để cho họ chết trên núi và để xoá sạch họ khỏi mặt đất?’ Xin Chúa nguôi cơn giận, đổi ý và không giáng tai họa trên dân Chúa. 13 Xin Chúa nhớ lại các tôi tớ của Chúa là Áp-ra-ham, Y-sác và Y-sơ-ra-ên, là những người được Chúa chỉ chính mình Chúa mà thề rằng: "Ta sẽ làm cho dòng dõi các ngươi đông như sao rên trời, Ta sẽ ban cho dòng dõi các ngươi tất cả đất đai Ta đã hứa với họ, và đất đó sẽ là cơ nghiệp vĩnh viễn của họ.’" 14 CHÚA đổi ý không giáng tai hoạ trên dân của Ngài như Ngài đã đe doạ. 15 Môi-se quay xuống núi, trong tay có cầm hai bản Giao Ước. Hai bảng này viết cả hai mặt, mặt trước và mặt sau. 16 Hai bảng này là việc của Đức Chúa Trời làm, chữ trên đó là chữ của Đức Chúa Trời và được khắc trên bảng đá. 17 Khi Giô-suê nghe tiếng dân chúng reo hò liền nói với Môi-se: "Có tiếng chiến tranh trong doanh trại." 18 Nhưng Môi-se đáp: "Đó không phải là tiếng chiến thắng, cũng không phải là tiếng chiến bại; tiếng ta nghe là tiếng hát xướng." 19 Khi đến gần doanh trại và thấy bò con với cảnh nhẩy múa, Môi-se nổi giận, ném hai bảng đá vào chân núi, làm bể tan tành. 20 Sau đó ông lấy tượng bò con đem đốt trong lửa; rồi ông nghiền tượng nát thành bột, đem bột rắc trên nước và bắt dân Y-sơ-ra-ên uống. 21 Rồi Môi-se nói với A-rôn: "Dân này đã làm gì cho anh mà anh dẫn họ vào tội lỗi trầm trọng như thế này?" 22 A-rôn đáp: "Xin chúa tôi đừng giận; chúa đã biết họ là dân có khuynh hướng làm điều ác. 23 Họ nói với tôi: "xin ông làm ra một vị thần để hướng dẫn chúng tôi vì không biết có gì xảy ra cho Môi-se là người đã đem chúng tôi ra khỏi Ai-cập.’ 24 Vì vậy tôi nói với họ: "Ai có các món đồ bằng vàng thì tháo ra.’ Họ đem vàng đến cho tôi, tôi ném vàng đó vào lửa và từ đó mà ra bò con này." 25 Môi-se nhận thấy dân chúng phóng đãng, vì A-rôn đã để cho họ buông lung và họ đã trở thành trò cười cho quân thù. 26 Vì vậy ông đứng tại cửa vào doanh trại và nói: "Ai thuộc về CHÚA, hãy đến đây với tôi." Tất cả người Lê-vi tập họp xung quanh Môi-se. 27 Môi-se nói với những người này: "Đây là điều CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán: "Mỗi người phải đeo gươm bên mình, rồi đi qua đi lại suốt doanh trại từ đầu này đến đầu kia, mỗi người giết anh em, bạn hữu và láng giềng của mình.’" 28 Người Lê-vi vâng theo mạng lệnh Môi-se và trong ngày đó có độ ba ngàn người chết. 29 Môi-se nói với họ: "Hôm nay anh em đã được biệt riêng ra cho CHÚA, chẳng sá chi đến cả con cái và anh em mình; vì vậy Chúa giáng phước cho anh em hôm nay." 30 Qua ngày hôm sau, Môi-se nói với dân chúng: "Anh chị em đã phạm một trọng tội. Nhưng tôi sẽ lên với CHÚA, có lẽ tôi có thể chuộc tội cho anh chị em." 31 Vậy, Môi-se trở lên gặp CHÚA và thưa: "Chúa ôi! Dân này đã phạm tội quá nặng, đã làm cho mình một thần bằng vàng. 32 Nhưng xin Chúa tha tội cho họ, nếu không, xin Chúa xóa tên con khỏi sách Chúa đã viết đi!" 33 CHÚA đáp lời Môi-se: "Ai phạm tội với Ta, Ta sẽ xóa tên người đó khỏi sách Ta. 34 Còn bây giờ, con phải đi dẫn dân Y-sơ-ra-ên đến nơi Ta đã bảo con và thiên sứ của Ta sẽ đi trước con. Tuy nhiên, khi thời điểm hình phạt đến. Ta sẽ hình phạt dân này vì tội lỗi của họ." 35 CHÚA giáng bệnh dịch trên dân Y-sơ-ra-ên vì họ thờ phượng bò con A-rôn đã làm ra.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn