VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng Thế | Xuất Hành 3 | Xuất Hành 4 | Xuất Hành 5 | Lê-vi

Xuất Hành 4

4 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Nhưng Môi-se thưa Lại: "Nếu họ không tin, cũng không chịu nghe con mà lại nói rằng: "CHÚA đâu có hiện ra với ông’ thì sao?" 2 CHÚA hỏi Môi-se: "Con đang cầm cái gì trong tay?" Môi-se thưa: "Một cây gậy." 3 CHÚA bảo: "Con hãy ném cây gậy xuống đất." Môi-se ném cây gậy xuống đất và gậy biến thành con rắn. Môi-se chạy trốn rắn. 4 Nhưng CHÚA bảo ông: "Con đưa tay ra nắm lấy đuôi rắn đi." Môi-se đưa tay nắm con rắn và rắn lại thành cây gậy trong tay Môi-se. 5 CHÚA phán: "Phép lạ này để cho họ biết rằng CHÚA, Đức Chúa Trời của tổ tiên họ, Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác, Đức Chúa Trời của Gia-cốp, đã hiện ra với con." 6 CHÚA bảo: "Con hãy đặt tay vào bụng." Môi-se đặt tay vào bụng, khi rút tay ra ông thấy tay bị phung trắng như tuyết. 7 Chúa lại bảo: "Bây giờ con đặt tay vào bụng trở lại." Môi-se đặt tay vào bụng và khi ông rút tay ra, tay đã lành lặn như những chỗ khác. 8 Sau đó Chúa phán: "Nếu họ không tin con hay không chú ý đến phép lạ thứ nhất, họ có thể tin phép lạ thừ nhì. 9 Nhưng nếu họ không tin hai dấu lạ ấy hay không nghe con, con hãy lấy nước dưới sông Ninh và đổ ra trên đất khô. Nước con lấy dưới sông sẽ trở thành máu trên mặt đất." 10 Môi-se thưa với CHÚA: "Thưa Chúa, con đâu có tài hùng biện, trong qúa khứ đã vậy mà từ khi Chúa phán với con cũng chẳng hơn gì, vì miệng lưỡi con chậm chạp ngập ngừng." 11 CHÚA hỏi ông: "Ai tạo ra miệng? Ai làm điếc làm câm? Ai ban thị giác và ai làm đui mù? có phải Ta, CHÚA không? 12 Con cứ đi đi, Ta sẽ giúp đỡ miệng lưỡi con và chỉ dạy cho con điều phải nói." 13 Nhưng Môi-se vẫn chối từ: "Thưa Chúa, xin Chúa sai người khác làm việc đó." 14 Cơn giận của CHÚA phừng lên nghịch cùng Môi-se và Ngài hỏi: "Còn A-rôn người Lê-vi anh con, thì sao? Ta biết anh con nói giỏi. A-rôn đang đến đây kiếm con và sẽ vui mừng lắm khi gặp mặt con. 15 Con sẽ nói với anh con và đặt lời con trong miệng người ấy. Chính Ta sẽ giúp đỡ hai anh em con ăn nói và sẽ dạy các con điều phải làm. 16 A-rôn sẽ thay con nói chuyện với dân chúng và con sẽ như miệng lưỡi của A-rôn và như chúa của người ấy vậy. 17 Con cầm gậy trong tay để có thể dùng gậy làm các phép lạ." 18 Môi-se trở về gặp Giê-trô ông gia mình và thưa rằng: "Xin cha cho con trở về với dân tộc con tại Ai-cập để xem họ sống chết thế nào." Giê-trô đáp: "Chúc con lên đường bình an." 19 CHÚA đã phán dạy Môi-se trong xứ Ma-đi-an rằng: "Con cứ trở lại xứ Ai-cập vì những người tìm giết con đã chết hết rồi." 20 Môi-se đỡ vợ con lên lưng lừa và lên đường trở về Ai-cập, trong tay có cầm cây gậy của Đức Chúa Trời. 21 CHÚA phán dặn Môi-se: "Khi trở về Ai-cập, con sẽ làm trước Pha-ra-ôn các dấu kỳ phép lạ với quyền năng Ta ban cho. Nhưng Ta sẽ làm cứng lòng vua Ai-cập để người ấy không cho phép dân chúng ra đi." 22 Khi ấy con hãy nói với Pha-ra-ôn: CHÚA phán: "Y-sơ-ra-ên là con trưởng nam Ta, 23 và Ta bảo nhà ngươi: "Hãy để con Ta đi, để nó có thể thờ phượng Ta, nhưng nhà ngươi từ chối không để con Ta ra đi, như vậy Ta sẽ giết trưởng nam của ngươi.’" 24 Dọc đường, CHÚA gặp Môi-se trong một quán trọ và suýt giết ông. 25 Nhưng Sê-phô-ra lấy con dao đá, cắt dương bì của con mình ném đụng chân Môi-se và nói: "Anh chính là chàng rể dính máu của tôi." 26 Nhờ vậy CHÚA để cho ông yên. (Khi nói "Chàng rể dính máu" Sê-phô-ra đề cập đến lễ cắt bì). 27 CHÚA phán dạy A-rôn: "Con đi vào sa mạc để gặp Môi-se." Như vậy ông gặp Môi-se tại núi của Đức Chúa Trời và hôn em mình. 28 Môi-se thuật lại cho A-rôn tất cả những điều CHÚA bảo ông nói và cũng kể lại các dấu kỳ phép lạ Chúa ra lệnh cho ông thi hành. 29 Môi-se và A-rôn triệu tập các bô ão Y-sơ-ra-ên, 30 rồi A-rôn thuật lại cho họ mọi điều CHÚA đã phán với Môi-se. Ông cũng làm các phép lạ trước mặt dân chúng. 31 và những người ấy tin lời ông. Khi nghe rằng CHÚA lưu tâm đến họ và thấu rõ nỗi đau khổ của họ, họ liền cúi đầu thờ phượng.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn