VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | II Sa-mu-ên | I Các Vua 12 | I Các Vua 13 | I Các Vua 14 | II Các Vua

I Các Vua 13

13 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Do lời Chúa sai bảo, một người của Đức Chúa Trời đi từ Giu-đa đến Bê-tên, nhằm lúc Giê-rô-ô-am đang đứng cạnh bàn thờ để dâng hương. 2 Theo lời Chúa sai bảo, người ấy la lên chống lại bàn thờ rằng: "Hỡi bàn thờ! Bàn thờ! Chúa phán như vầy: "Một con trai tên Giô-si-a sẽ được sinh ra cho nhà Đa-vít. Người ấy sẽ dâng trên ngươi sinh tế là những thầy tế lễ của các đền miếu trên những nơi cao, tức những kẻ đã dâng hương cho ngươi, và xương người sẽ được thiêu đốt trên ngươi.’" 3 Trong ngày ấy, người của Đức Chúa Trời cho một dấu lạ, mà rằng: "Đây là dấu lạ để chỉ rằng Chúa đã phán bảo: "Bàn thờ sẽ bị nứt ra, và tro trên bàn thờ sẽ bị đổ xuống.’" 4 Khi vua nghe người của Đức Chúa Trời la lên chống lại bàn thờ ở Bê-tên, thì vua Giê-rô-bô-am từ bàn thờ giơ tay ra truyền: "Hãy bắt nó!" Nhưng cánh tay giơ ra chỉ vào người ấy liền bị khô cứng, không co lại được nữa. 5 Bàn thờ nứt ra, và tro trên bàn thờ đổ xuống, đúng y như dấu lạ mà người của Đức Chúa Trời đã vâng theo lời Chúa truyền bảo. 6 Vua bèn nói với người của Đức Chúa Trời: "Bây giờ xin ông làm ơn cầu thay với CHÚA là ức Chúa Trời của ông, xin ông cầu nguyện cho tôi để tay tôi được phục hồi trở lại." Vậy người của Đức Chúa Trời cầu thay với CHÚA, và cánh tay của vua được phục hồi như trước. 7 Đoạn vua nói với người của Đức Chúa Trời: "Xin mời ông đến nhà tôi dùng bữa và tôi có món quà xin tặng ông." 8 Nhưng người của Đức Chúa Trời nói với vua: "Dù vua có cho tôi đến nửa nước tôi cũng không đi với vua, tôi sẽ không ăn bánh hoặc uống nước ở nơi nầy. 9 Vì lời CHÚA đã ruyền bảo tôi như thế: "Ngươi không được ăn bánh, hoặc uống nước, hoặc trở về bằng con đường mà ngươi đã đến.’" 10 Vậy người ấy ra về bằng con đường khác, không trở lại con đường mà người ấy đã đến Bê-tên. 11 Thuở ấy cũng có một vị tiên tri già đang sống tại Bê-tên. Các con trai của cụ về thuật lại cho cụ nghe mọi điều người của Đức Chúa Trời đã làm ngày hôm ấy tại Bê-tên; luôn cả những lời người ấy đã nói với vua, họ đều thuật lại cho cha họ nghe hết thảy. 12 Cha họ bảo ho: "Ông ấy đi đường nào?" Các con cụ chỉ cho cụ con đường mà người của Đức Chúa Trời từ Giu-đa đến đang trở về. 13 Cụ bảo các con: "Hãy thắng lừa cho cha." Họ liền thắng lừa cho cụ và cụ lên cỡi. 14 Cụ đuổi theo người của Đức Chúa Trời và bắt kịp người ấy đang ngồi nghỉ dưới gốc cây sồi. Cụ hỏi: "Có phải ông là người của Đức Chúa Trời từ Giu-đa đến đấy chăng?" Người ấy đáp: "Thưa chính tôi." 15 Cụ nói: "Hãy về nhà với tôi và ăn chút bánh." 16 Nhưng người ấy đáp: "Tôi không thể trở lại với cụ được. Tôi cũng không thể ăn bánh hay uống nước với cụ ở nơi nầy. 17 Vì lời CHÚA đã truyền cho tôi rằng: "Ngươi không được ăn bánh, hoặc uống nước, hoặc trở về bằng con đường mà ngươi đã đến.’" 18 Bấy giờ cụ nói: "Tôi cũng là một tiên tri như ông. Một thiên sứ đã phán với tôi lời của CHÚA rằng: "Hãy đem người ấy trở lại với ngươi, về nhà ngươi, để người ấy ăn bánh và uống nước.’" Nhưng cụ chỉ nói gạt ông ấy thôi. 19 Thế là người của Đức Chúa Trời trở lại với cụ, ăn bánh và uống nước trong nhà cụ. 20 Đang khi họ ngồi ở bàn ăn thì có lời của CHÚA đến với vị tiên tri đã đưa người kia trở lại. 21 Cụ nói lớn với người của Đức Chúa Trời đã đến từ Giu-đa rằng: "CHÚA phán như vầy: Bởi vì ngươi đã bất tuân lời CHÚA, không vâng giữ mạng lịnh mà CHÚA là Đức Chúa Trời của ngươi đã truyền cho ngươi. 22 Ngươi đã đi trở lại, ăn bánh và uống nước trong nơi mà Ngài đã bảo ngươi: "Không được ăn bánh và không được uống nước,’ cho nên thây của ngươi sẽ không được nằm chung trong hang mộ của tổ phụ ngươi." 23 Sau khi người của Đức Chúa Trời dùng bữa xong, họ thắng con lừa của cụ tiên tri đã đem ông trở lại để ông cỡi đi về. 24 Ông ra đi chẳng bao lâu thì có một con sư tử ra đón ông ở dọc đường, giết chết ông, bỏ xác ông nằm bên đường; con lừa vẫn đứng bên cạnh, cả con sư tử cũng đứng bên xác chết nữa. 25 Có người đi ngang qua đó thấy xác người nằm bên đường, với con sư tử đứng bên cạnh, thì đi vào trong thành, là nơi cụ tiên tri già cư ngụ, thuật lại cho mọi người hay. 26 Khi vị tiên tri già là người đã đem vị tiên tri kia trở lại nghe thế thì bảo: "Đó là người của Đức Chúa Trời đã bất tuân lời Chúa. Cho nên Chúa đã bó ông ấy cho sư tử, sư tử đã vồ và giết chết ông ta y theo lời của Chúa đã truyền cho ông." 27 Cụ liền bảo các con: "Hãy thắng lừa cho cha." Họ liền thắng lừa cho cụ. 28 Cụ ra đi và thấy xác người chết bên đường, với con lừa và con sư tử đứng bên cạnh. Con sư tử không ăn xác người chết và cũng không cắn xé con lừa. 29 Vị tiên tri già lấy xác của người Đức Chúa Trời, đặt trên lưng lừa, rồi đem về thành mình, để than khóc và chôn cất. 30 Cụ đặt xác người ấy vào hang mộ của chính mình. Người ta than khóc vị tiên tri ấy. Cụ khóc rằng: "Than ôi, người anh em hỡi!" 31 Sau khi chôn cất người ấy, cụ nói với các con mình: "Khi cha chết, các con hãy chôn cha trong hang mộ mà người của Đức Chúa Trời đã được chôn. Hãy để hài cốt cha nằm bên cạnh hài cốt người ấy. 32 Vì những lời người ấy vâng lịnh CHÚA nói nghịch lại bàn thờ ở Bê-tên, và nghịch lại các đền miếu trên những nơi cao trong các thành ở Sa-ma-ri, chắc chắn sẽ xảy ra." 33 Sau việc đó, Giê-rô-bô-am cũng không xây bỏ đường lối tội lỗi của mình, nhưng cứ tiếp tục bổ nhiệm những người từ mọi thành phần trong dân làm thầy tế lễ cho các đền miếu trên những nơi cao. Hễ ai muốn làm thầy tế lễ thì vua phong làm thầy tế lễ cho các đền miếu trên những nơi cao. 34 Việc nầy đã trở thành một tội trọng của nhà Giê-rô-bô-am, khiến cho nó sụp đổ và bị tuyệt diệt khỏi mặt đất.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn