VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | E-xơ-ra | Nê-hê-mi 1 | Nê-hê-mi 2 | Ê-xơ-tê

Nê-hê-mi 1

1 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Sử liệu về Nê-hê-mi, con Ha-ca-lia. Vào tháng Kít-lêu năm thứ hai mươi, khi tôi đang ở tại thành nội Su-san, 2 có một trong các anh em tôi tên Ha-na-nia cùng vài người từ Giu-đa đến. Tôi hỏi thăm họ về những người Do-thái còn sống sót, tức những người đã thoát khỏi cảnh phu tù, và về thành Giê-ru-sa-lem. 3 Họ nói với tôi: "Những người còn sống sót tại đây, trong tỉnh, tức những người đã thoát khỏi cảnh phu tù, hiện lâm vào tình thế rất bi đát và nhục nhã. Còn tường thành Giê-ru-sa-lem thì đổ nát, cổng thành bị lửa thiêu trụi." 4 Khi nghe những lời ấy, tôi ngồi mọp xuống đất, khóc than nhiều ngày. Tôi tiếp tục kiêng ăn và cầu nguyện Đức Chúa Trời trên trời. 5 Tôi thưa: "Ôi! Lạy CHÚA, Ngài là Đức Chúa Trời trên trời, Đức Chúa Trời vĩ đại và uy nghi, là Đấng giữ giao ước và tình yêu trung kiên với người nào kính mến và tuân hành điều răn Ngài! 6 Cầu xin Ngài lắng tai và cầu xin Ngài mở mắt ra nghe lời cầu nguyện của con, là tôi tớ Ngài. Con xưng nhận những tội mà chúng con là dân Y-sơ-ra-ên đã phạm cùng Ngài. Thật vậy, chính con và tổ tiên con có phạm tội cùng Ngài. 7 Chúng con cư xử với Ngài thật tồi tệ, chúng con không tuân hành điều răn, qui luật, và phán quyết mà Ngài truyền cho Môi-se, tôi tớ Ngài. 8 Cầu xin Chúa nhớ lại lời Ngài phán dậy qua Môi-se tôi tớ Ngài: "Nếu các ngươi bất trung, Ta sẽ phân tán các ngươi giữa các dân; 9 nhưng nếu các ngươi quay về cùng Ta, giữ gìn và tuân hành điều răn Ta, dù cho các ngươi có bị tản mác ở tận các phương trời, từ nơi đó Ta sẽ gom các ngươi lại, và đem các ngươi về nơi Ta đã chọn cho danh Ta ngự tại đó.’ 10 Tổ phụ chúng con là tôi tớ và dân của Ngài; mà Ngài đã giải cứu bằng quyền năng vĩ đại và bàn tay mạnh mẽ của Ngài. 11 Ôi! Lạy Chúa! Cầu xin Ngài lắng tai nghe lời cầu nguyện của con là tôi tớ Ngài, và lời cầu nguyện của các tôi tớ khác của Ngài, là những người vui lòng kính sợ danh Ngài. Cầu xin Chúa cho con là tôi tớ Ngài được toại nguyện hôm nay, cầu xin Chúa đoái thương con trong khi con tiếp xúc với người này." Lúc ấy tôi là người dâng rượu cho vua.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn