VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 129 | Thánh Thi 130 | Thánh Thi 131 | Châm Ngôn

Thánh Thi 130

130 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Lạy CHÚA, từ nơi sâu thẳm tôi cầu khẩn Ngài. 2 Lạy Chúa, xin nghe tiếng cầu xin của tôi, Nguyện Chúa lắng nghe Lời khẩn nguyện của tôi. 3 Chúa ôi, nếu Ngài ghi nhớ các tội ác chúng tôi; Thì lạy Chúa, còn ai sống nổi. 4 Nhưng Chúa có lòng tha thứ Để người ta kính sợ Chúa. 5 Tôi trông đợi, linh hồn tôi trông đợi CHÚA; Tôi trông cậy nơi lời Chúa. 6 Linh hồn tôi trông đợi Chúa Hơn những lính canh trông đợi sáng. Hơn những lính canh trông đợi sáng. 7 Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy trông cậy CHÚA, Vì Ngài có lòng yêu thương Và ban ơn cứu chuộc dồi dào. 8 Chính Ngài sẽ cứu chuộc Y-sơ-ra-ên Khỏi mọi tội ác họ.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn