VietChristian
VietChristian
nghe.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 3 | Thánh Thi 4 | Thánh Thi 5 | Châm Ngôn

Thánh Thi 4

4 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Lạy Đức Chúa Trời công chính của tôi. Xin đáp lời tôi, khi tôi kêu cầu. Trong lúc hoạn nạn, Ngài giải cứu tôi. Xin thương xót tôi và lắng nghe lời cầu nguyện của tôi. 2 Hỡi các người, các người biến vinh quang ta thành sỉ nhục cho đến khi nào? Các người vẫn yêu lời hư không, vẫn tìm điều giả dối cho đến bao giờ? 3 Hãy biết rằng CHÚA đã để riêng cho mình người kính sợ Ngài. CHÚA sẽ nghe khi ta kêu cầu Ngài. 4 Hãy run sợ và chớ phạm tội. Khi nằm trên giường, Hãy suy gẫm trong lòng và im lặng. Sê la. 5 Hãy dâng các sinh tế công chính Và tin cậy CHÚA. 6 Nhiều người nói: Làm sao chúng tôi thấy phước lành? Lạy CHÚA, xin soi sáng mặt Ngài trên chúng tôi. 7 Ngài đã ban lòng tôi tràn đầy niềm vui Nhiều hơn niềm vui của chúng khi chúng được lúa, rượu tràn đầy. 8 Tôi sẽ nằm và ngủ bình an. Vì chính Ngài, lạy CHÚA, Chỉ một mình Ngài khiến cho tôi ở an toàn.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn