VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 71 | Thánh Thi 72 | Thánh Thi 73 | Châm Ngôn

Thánh Thi 72

72 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Lạy Đức Chúa Trời, xin ban cho vua quyền phán quyết, Và cho thế tử sự công chính của Ngài. 2 Để vua cai trị dân Ngài trong sự công chính Và xét xử người nghèo khó một cách công bằng. 3 Nguyện các núi sẽ đem thái bình, Và các đồi đem sự công chính đến cho dân. 4 Nguyện người bênh vực những kẻ nghèo khó trong dân chúng, Giải cứu những người cùng khốn Và dẹp tan những kẻ áp bức 5 Hễ bao lâu mặt trời, mặt trăng vẫn còn Thì bấy lâu người ta sẽ kính sợ Ngài cho đến muôn đời. 6 Nguyện vua đến như mưa trên đồng ruộng, Như mưa rào tưới đất. 7 Nguyện người công chính được hưng thịnh trong thời đại người Và thái bình kéo dài cho đến mãi mãi. 8 Nguyện người cai trị từ đại dương này đến đại dương kia, Từ sông cái cho đến tận cùng trái đất. 9 Nguyện những dân du mục trong sa mạc sẽ quy phục trước mặt người Và những kẻ thù người phải liếm bụi đất. 10 Nguyện các vua ở Ta-rê-si và ở những hải đảo Sẽ triều cống cho người, Các vua Sa-ba và Sê-ba Phải dâng lễ vật cho người. 11 Nguyện tất cả các vua sẽ quy phục người, Tất cả các nước sẽ phục vụ người. 12 Vì người giải cứu kẻ cùng khốn khi họ kêu cứu Và cứu người nghèo khó không ai giúp đỡ. 13 Người thương xót người yếu hèn, và cùng khốn, Người giải cứu mạng sống người cùng khốn. 14 Người cứu chuộc mạng sống họ khỏi áp bức và bạo lực, Máu họ là quý báu trước mặt người. 15 Nguyện người được sống lâu, Được người ta dâng vàng Sa-ba cho người, Nguyện người ta luôn luôn cầu nguyện cho người Và hằng ngày chúc phước cho người. 16 Nguyện thóc lúa được dồi dào trên đất, Phủ đầy các đỉnh núi. Hoa quả dẫy đầy như rừng Li-ban, Nguyện dân cư từ các thành phố phát đạt như cỏ ngoài đồng. 17 Nguyện danh người còn lại mãi mãi, Hễ mặt trời còn tồn tại bao lâu thì danh người tồn tại bấy lâu. Người ta sẽ nhờ người mà được phước, Nguyện mọi nước chúc phước cho người hạnh phúc. 18 Đáng ca ngợi CHÚA, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, Chỉ một mình Ngài làm những việc diệu kỳ. 19 Đáng ca ngợi danh vinh hiển Ngài đời đời, Nguyện cả trái đất đầy vinh quang của Ngài, A-men, A-men. 20 Các bài cầu nguyện của Đa-vít, con trai Y-sai chấm dứt.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn