VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 86 | Thánh Thi 87 | Thánh Thi 88 | Châm Ngôn

Thánh Thi 87

87 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Thơ Của Con Cháu Cô-rê, Ngài đã đặt nền móng của Ngài trên các núi thánh; 2 CHÚA yêu mến các cổng của Si-ôn Hơn mọi nơi cư trú của Gia-cốp. 3 Hỡi thành của Đức Chúa Trời, Những điều vinh quang về ngươi đã được nói đến. Sê-la 4 Ta sẽ nhắc đến Ra-háp, Ba-by-lôn Là những nước nhận biết ta; Kìa, Phi-li-tin, Ty-rơ cùng Ê-thiô-bi; Chúng nói rằng: người này sinh ở Si-ôn. 5 Người ta sẽ nói về Si-ôn rằng: Người này, kẻ kia sinh trưởng tại đây; Và chính Đấng Chí Cao sẽ thiết lập Si-ôn. 6 CHÚA sẽ ghi tên các dân vào sổ: "Người này sinh tại Si-ôn". Sê-la 7 Những ca sĩ cũng như vũ công đều nói: "Mọi nguồn cảm hứng của tôi đều ở trong ngươi."

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn