VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Xuất Hành | Lê-vi 11 | Lê-vi 12 | Lê-vi 13 | Dân Số

Lê-vi 12

12 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 CHÚA phán dạy Môi-se: 2 Con bảo dân Y-sơ-ra-ên: khi một phụ nữ có thai và sinh con trai, người này sẽ bị ô uế bảy ngày cũng như lúc kinh nguyệt. 3 Vào ngày thứ tám đứa con trai sẽ chịu cắt bì nơi da qui đầu. 4 Thời gian tẩy uế huyết là ba mươi ba ngày. Bà không được đụng đến một vật thánh hay vào đền thánh cho đến khi thời kỳ tẩy uế huyết đã qua. 5 Trường hợp sinh con gái, sản phụ sẽ bị ô uế trong hai tuần lễ, như trong lúc kinh nguyệt, thời gian tẩy uế huyết là sáu mươi sáu ngày. 6 Đến khi thời gian tẩy uế huyết chấm dứt, dù sinh con trai hay con gái, sản phụ phải đem đến cho thầy tế lễ tại cửa trại hội kiến một con chiên một tuổi làm tế lễ thiêu và một con bồ câu con hoặc chim gáy con để làm tế lễ chuộc tội. 7 Thầy tế lễ sẽ dâng cả hai con sinh tế trước mặt CHÚA để chuộc tội cho sản phụ và bà sẽ được tinh sạch về xuất huyết.Đây là luật áp dụng cho phụ nữ khi sinh con trai hay con gái. 8 Nếu không đủ sức dâng một con chiên con, sản phụ phải dâng hai con chim bồ câu hay hai chim gáy, một con làm tế lễ thiêu và con ia dùng làm tế lễ chuộc tội. Như vậy thầy tế lễ sẽ chuộc tội cho bà và bà sẽ được tinh sạch.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn