VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Xuất Hành | Lê-vi 2 | Lê-vi 3 | Lê-vi 4 | Dân Số

Lê-vi 3

3 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Nếu một người muốn dâng lễ vật bằng thú vật trong bầy gia súc, đực hay cái, phải dâng con vật không tì vết lên trước mặt CHÚA. 2 Người ấy sẽ đặt tay trên đầu con sinh tế rồi giết nó tại cửa trại hội kiến. Các thầy tế lễ con trai A-rôn sẽ rảy huyết nó xung quanh bàn thờ. 3 Do tế lễ cầu an này, người ấy sẽ dâng một lễ vật dùng lửa dâng lên CHÚA: mỡ bọc bộ lòng và tất cả mỡ trên bộ lòng, 4 hai quả thận với mỡ bọc quanh cạnh hông, và tấm mỡ bọc gan (người ấy phải gỡ mỡ chung với hai quả thận). 5 Rồi con trai A-rôn sẽ thiêu các vật ấy nơi bàn thờ trên tế lễ thiêu, trên củi đang cháy, như một lễ vật dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho CHÚA. 6 Nếu một người muốn dâng tế lễ cầu an bằng súc vật nhỏ hoặc đực hoặc cái, phải dâng con không tì vết lên trước mặt CHÚA. 7 Nếu vật tế lễ là một con chiên con thì ngươi phải dâng nó lên trước mặt CHÚA. 8 Người dâng phải đặt tay trên đầu con sinh tế và giết nó tại cửa trại hội kiến. Các con trai A-rôn sẽ rảy huyết nó xung quanh bàn thờ. 9 Do tế lễ cầu an này, người ấy dâng lễ vật dùng lửa dâng lên CHÚA: mỡ, cả cái đuôi chặt gần cuối cột sống, lớp mỡ bọc bộ lòng và tất cả mỡ trên bộ lòng, 10 hai quả thận với mỡ bọc quanh cạnh hông và tấm mỡ bọc gan (người ấy phải gỡ tấm mỡ chung với hai quả thận). 11 Thầy tế lễ sẽ thiêu các vật ấy trên bàn thờ như thức ăn. Đó là tế lễ dùng lửa dâng lên CHÚA. 12 Nếu lễ vật là dê, phải dâng nó lên trước mặt CHÚA. 13 Người dâng phải đặt tay trên sinh tế và giết nó tại trước cửa trại hội kiến. Rồi con trai A-rôn sẽ rảy huyết nó xung quanh bàn thờ. 14 Do lễ vật này, người ấy dâng tế lễ dùng lửa dâng lên CHÚA: mỡ bọc bộ lòng và tất cả mỡ trên bộ lòng, 15 hai quả thận với mỡ bọc quanh cạnh hông, và tấm mỡ bọc gan (người ấy phải gỡ tấm mỡ chung với hai quả thận). 16 Thầy tế lễ sẽ thiêu các vật ấy trên bàn thờ như thức ăn. Đó là một tế lễ thiêu, có mùi thơm. Tất cả mỡ đều thuộc về Chúa. 17 Đây là luật lệ đời đời cho dòng dõi các ngươi, dù bất cứ nơi nào: Các ngươi đừng nên ăn mỡ hoặc huyết.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn