VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Xuất Hành | Lê-vi 8 | Lê-vi 9 | Lê-vi 10 | Dân Số

Lê-vi 9

9 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Tám ngày sau, Môi-se triệu tập A-rôn, các con trai A-rôn và các trưởng lão dân Y-sơ-ra-ên. 2 Ông nói với A-rôn: Anh đem dâng cho CHÚA một con bò đực làm tế lễ chuộc tội và một con dê đực làm tế lễ thiêu, cả hai đều không tì vết. 3 Sau đó anh truyền cho dân Y-sơ-ra-ên đem dâng cho CHÚA một con dê đực làm tế lễ chuộc tội, một con bò và một con chiên con, cả hai đều một tuổi và không tì vết, làm của lễ thiêu, 4 một con bò và một con chiên đực làm tế lễ cầu an, cùng với tế lễ chay có pha dầu, vì hôm nay CHÚA sẽ hiện ra với các ngươi. 5 Những người này đem tất cả các tế lễ Môi-se dặn bảo trước trại hội kiến và toàn dân đều đến đứng trước mặt CHÚA. 6 Môi-se nói: Đây là điều CHÚA truyền cho nhân dân thi hành để vinh quang của CHÚA có thể hiện ra với nhân dân. 7 Sau đó Môi-se nói với A-rôn: Anh đến bàn thờ và dâng tế lễ chuộc tội và tế lễ thiêu để chuộc tội cho chính anh và cho nhân dân; sau đó anh dâng tế lễ cho dân để chuộc tội cho họ, đúng theo mạng lệnh CHÚA đã truyền dạy. 8 Vậy, A-rôn đến gần bàn thờ và giết con bò làm tế lễ chuộc tội cho mình. 9 Các con trai của A-rôn đem huyết bò đến cho ông, ông nhúng ngón tay vào huyết đem bôi lên các sừng bàn thờ và đem phần huyết còn lại đổ dưới chân bàn thờ. 10 A-rôn đốt mỡ, thận và túi mật của con sinh tế chuộc tội lên bàn thờ, đúng theo mạng lệnh CHÚA đã truyền dạy Môi-se; 11 còn thịt và da ông đem đốt bên ngoài doanh trại. 12 A-rôn giết con sinh tế làm của lễ thiêu. Các con ông đem huyết đến và ông rảy huyết đó chung quanh bàn thờ. 13 Họ đem con sinh tế đến cho ông từng miếng một, kể cả cái đầu và ông đem các miếng đó thiêu trên bàn thờ. 14 Ông rửa bộ lòng và các chân con sinh tế rồi đem đốt trên bàn thờ chung với tế lễ thiêu. 15 Sau đó A-rôn đem các sinh tế cho dân chúng đến. Ông giết con dê đực làm tế lễ chuộc tội cho dân chúng và dâng tế lễ theo cách ông đã làm lần đầu. 16 Ông cũng đem sinh tế làm tế lễ thiêu cho dân chúng đến và dâng lên theo đường lối đã ấn định. 17 Ông cũng đem tế lễ chay đến, bốc đầy một nắm tay, đem đốt trên bàn thờ, tế lễ này thêm vào tế lễ thiêu dâng vào buổi sáng. 18 A-rôn giết con bò và con chiên đực làm tế lễ cầu an cho nhân dân. Các con ông đem huyết sinh tế đến và ông rảy huyết đó chung quanh bàn thờ. 19 Họ cũng lấy mỡ của con bò và con chiên, gồm mỡ đuôi, lớp mỡ bọc bộ lòng cùng với hai quả thận và túi mật, 20 đem để lên ngực hai con sinh tế, rồi A-rôn đốt mỡ trên bàn thờ. 21 Ông đưa qua đưa lại, như Môi-se đã dặn bảo. 22 Sau khi dâng tế lễ chuộc tội, tế lễ thiêu và tế lễ cầu an, A-rôn đưa tay lên hướng về phía nhân dân và chúc phước cho họ, rồi bước xuống. 23 Môi-se và A-rôn vào trại hội kiến. Khi từ trại ra, hai ông chúc phước cho dân chúng và vinh quang của CHÚA hiện ra cho toàn thể nhân dân. 24 Lửa từ sự hiện diện của CHÚA phát ra thiêu hoá tế lễ thiêu và mỡ trên bàn thờ. Khi thấy vậy, toàn dân reo mừng và cúi đầu sát đất.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn