VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | I-sa 14 | I-sa 15 | I-sa 16 | Giê-rê-mi

I-sa 15

15 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Lời tiên tri về Mô-áp: Ồ, trong một đêm thành Ar bị tàn phá, Mô-áp bị hoang tàn. Ồ, trong một đêm thành Kiệt bị tàn phá, Mô-áp bị hoang tàn. 2 Đi-bôn đi lên đồi; Nó lên các nơi cao để khóc. Dân Mô-áp than khóc về Nô-bô và Mê-đê-ba. Mỗi đầu đều bị sói, Mọi đầu đều bị chém. 3 Người ta mặc đồ tang chế ngoài phố; Trên sân thượng và nơi quảng trường Mọi người đều than khóc Và tan chảy trong nước mắt. 4 Hết-bôn và Ê-lê-a-lê đều khóc la, Tiếng khóc nghe thấu đến tận Gia-bát. Cho nên các lính chiến của Mô-áp đều than khóc, Linh hồn chúng run rẩy. 5 Lòng ta than khóc cho Mô-áp, Những người tị nạn của họ chạy đến Xoa, Đến Ê-lát-sê-bi-sia. Khi lên đèo Lu-hít Họ vừa trèo lên vừa khóc. Trên con đường đến Hô-rô-na-im, Họ cất tiếng than khóc về sự hủy diệt. 6 Vì nước ở Nim-rim khô cạn, Cỏ khô, Cỏ non không lên nổi, Rau cỏ xanh tươi không còn nữa. 7 Vì vậy, của cải họ thu được, của báu tích lũy Họ đều mang qua suối cây liễu. 8 Vì tiếng than khóc vang ra tận bờ cõi Mô-áp, Tiếng kêu la đến tận Ê-la-im, Tiếng kêu la đến tận Bê-e-ê-lim. 9 Vì nước tại Đi-bôn đầy những máu Nhưng Ta còn đem thêm tai hoạ cho Đi-bôn nữa; Một con sư tử sẽ đến với những người Mô-áp thoát nạn, Và những người sót lại trong xứ.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn