VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | I-sa 39 | I-sa 40 | I-sa 41 | Giê-rê-mi

I-sa 40

40 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Đức Chúa Trời của các ngươi phán: Hãy an ủi, hãy an ủi dân Ta. 2 Hãy dịu dàng nói với Giê-ru-sa-lem, Hãy thông báo cho nàng rằng: Sự lao khổ của nàng đã chấm dứt; Tội lỗi nàng đã được trả thay, Vì tất cả tội lỗi mình, Nàng đã nhận gấp đôi từ tay CHÚA. 3 Có tiếng kêu rằng: "Hãy chuẩn bị trong đồng hoang Một con đường cho CHÚA. Hãy làm ngay thẳng đường cái trong sa mạc Cho Đức Chúa Trời chúng ta. 4 Mọi thung lũng sẽ được nâng cao, Mọi núi đồi sẽ bị hạ thấp. Những nơi gồ ghề sẽ thành bằng phẳng, Những chỗ lồi lõm sẽ trở nên đồng bằng. 5 Bấy giờ vinh quang của CHÚA sẽ được khải thị Và mọi người đều sẽ thấy vì miệng CHÚA đã phán như thế." 6 Có tiếng nói: "Hãy kêu lên." Tôi hỏi: "Tôi sẽ kêu gì đây?" Tất cả mọi người chỉ là cỏ, Mọi sự đẹp đẽ của họ như hoa ngoài đồng. 7 Cỏ khô, hoa rụng Khi hơi thở CHÚA thổi qua chúng. Thật vậy, loài người chỉ là cỏ. 8 Cỏ khô, hoa rụng Nhưng Lời Đức Chúa Trời chúng ta đứng vững đời đời. 9 Hỡi người đem tin mừng đến cho Si-ôn, Hãy đi lên trên núi cao. Hỡi người loan báo tin mừng cho Giê-ru-sa-lem, Hãy hết sức cất tiếng lên, Hãy cất tiếng lên, đừng sợ. Hãy nói với các thành của Giu-đa rằng: "Đức Chúa Trời của các ngươi đây." 10 Kìa, CHÚA đến với quyền năng Và Ngài dùng cánh tay mình cai trị. Kìa, Ngài đem phần thưởng đến với Ngài Và sự báo trả ở trước mặt Ngài. 11 Ngài sẽ chăn dắt đàn chiên mình như người chăn chiên, Gom những chiên con trong cánh tay, Ẵm chúng vào lòng Và nhẹ nhàng dẫn các chiên mẹ. 12 Ai đã dùng lòng bàn tay đong nước biển, Gang bàn tay đo các tầng trời? Lấy đấu đong bụi đất? Cân núi trên bàn cân Và đồi trên cán cân? 13 Ai có thể lường được Thần của CHÚA? Và ai là cố vấn để dạy Ngài? 14 Ngài đã tham khảo ai để được khai sáng? Ai sẽ dạy Ngài con đường công bình? Ai sẽ dạy Ngài tri thức? Ai sẽ chỉ cho Ngài con đường hiểu biết? 15 Kìa, các dân khác nào giọt nước trong chậu, Bị kể như bụi trên bàn cân. Kìa, Ngài cầm các hải đảo lên như hạt bụi. 16 Li-ban sẽ không có đủ củi đốt, Cũng không đủ thú vật để làm tế lễ thiêu. 17 Trước mặt Ngài tất cả các nước đều như không, Chúng bị kể như chưa có Và hư vô. 18 Các ngươi sẽ ví Đức Chúa Trời với ai? Lấy hình ảnh nào để sánh với Ngài? 19 Một tượng thần mà người thợ đúc? Rồi thợ bạc bọc vàng Và làm cho các dây chuyền bằng bạc. 20 Một người nghèo khi dâng lễ vật Thì chọn gỗ không mục. Người tìm một thợ khéo Tạc một bức tượng vững chắc không đổ. 21 Các ngươi chưa biết sao? Các ngươi chưa nghe sao? Từ lúc ban đầu các ngươi chưa được bảo cho sao? Từ khi nền quả đất được lập các ngươi chưa hiểu sao? 22 Đấng ngự trên vòm quả đất và này, Dân cư trên đất như châu chấu vậy. Ngài kéo các từng trời ra như bức màn; Ngài căng chúng lên như lều để ở. 23 Ngài làm cho các hoàng tử trở nên không, Khiến các kẻ cai trị quả đất trở thành hư vô. 24 Họ vừa mới được trồng, Họ vừa mới được gieo, Cây vừa mới đâm rễ trong đất Thì CHÚA thổi qua và chúng khô héo; Nầy, một cơn gió lốc đùa chúng đi như rơm rạ. 25 Đấng Thánh phán: "Các ngươi sẽ so sánh Ta với ai? Ta sẽ giống ai?" 26 Hãy ngước mắt lên cao, Và nhìn xem ai đã sáng tạo ra những vật này? Ai là Đấng đem các thiên thể đến theo số lượng Và gọi tất cả thiên thể bằng tên? Vì sức mạnh vĩ đại và quyền năng mạnh mẽ của Ngài Không một thiên thể nào thiếu. 27 Hỡi Gia-cốp, tại sao ngươi nói; Hỡi Y-sơ-ra-ên, tại sao ngươi tuyên bố rằng: "Đường lối tôi bị che khuất khỏi CHÚA! Đức Chúa Trời của tôi không quan tâm đến quyền lợi tôi!" 28 Ngươi không biết sao? Ngươi chưa nghe sao? CHÚA là Đức Chúa Trời đời đời. Ngài là Đấng sáng tạo các đầu cùng quả đất. Ngài không kiệt sức cũng không mỏi mệt, Và sự hiểu biết của Ngài không thể dò được. 29 Ngài ban năng lực cho người kiệt lực; Ngài thêm sức cho kẻ thiếu sức. 30 Ngay cả người trẻ tuổi cũng sẽ kiệt lực và mệt mỏi; Các thanh niên sẽ vấp và ngã quỵ. 31 Nhưng ai trông cậy nơi CHÚA Sẽ được phục hồi sức mới, Cất cánh bay cao như chim phượng hoàng; Chạy mà không mệt nhọc, Đi mà không kiệt sức.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn