VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | I-sa 42 | I-sa 43 | I-sa 44 | Giê-rê-mi

I-sa 43

43 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Bây giờ CHÚA phán thế này: "Hỡi Gia-cốp, Ngài là Đấng sáng tạo ngươi, Hỡi Y-sơ-ra-ên, Ngài là Đấng dựng nên ngươi. Đừng sợ, vì Ta đã cứu chuộc ngươi; Ta đã kêu gọi ngươi bằng tên ngươi; ngươi thuộc về Ta. 2 Khi ngươi đi qua các dòng nước, Ta sẽ ở với ngươi. Khi ngươi vượt qua các sông, Nước sẽ không cuốn trôi ngươi. Khi ngươi qua lửa, Ngươi sẽ không bị cháy; Ngọn lửa sẽ không thiêu đốt ngươi. 3 Vì Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời ngươi, Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, Đấng Cứu Rỗi của ngươi. Ta ban Ai-cập làm tiền chuộc mạng cho ngươi; Ê-thi-ô-bi và Sê-ba để đánh đổi lấy ngươi. 4 Bởi vì ngươi là quí báu trước mắt Ta; Ta tôn trọng và yêu thương ngươi. Nên Ta ban người ta để đánh đổi lấy ngươi, Ban các dân để thay cho mạng sống ngươi. 5 Đừng sợ, vì Ta ở cùng ngươi. Ta sẽ đem dòng dõi ngươi từ phương đông đến, Tập hợp ngươi từ phương tây. 6 Ta sẽ bảo phương bắc: "Hãy thả chúng ra;’ Với phương nam rằng: "Đừng cầm chúng lại.’ Hãy đem các con trai Ta từ phương xa về, Hãy đem các con gái Ta về từ tận cùng quả đất. 7 Tức là tất cả nhũng người được gọi bằng danh Ta, Những người Ta đã sáng tạo, Đã dựng nên, Phải Ta đã làm ra vì vinh quang Ta." Sự Cứu Rỗi Được Hứa Cho Dân Y-sơ-ra-ên 8 Hãy đem dân ấy ra đây, là dân có mắt nhưng mù, Có tai nhưng điếc. 9 Hãy để tất cả các nước tập hợp với nhau, Các dân tụ tập lại. Ai trong vòng họ có thể công bố điều này? Có thể nói cho chúng ta hiểu những điều từ trước không? Hãy để họ đem nhân chứng ra và chứng tỏ rằng mình đúng. Hãy để cho người ta nghe và công nhận rằng: "Ấy là thật." 10 CHÚA phán: "Các ngươi là nhân chứng của Ta, Đầy tớ Ta, người mà Ta đã chọn Để biết và tin Ta; Cũng hiểu rằng chính Ta là Ngài. Không có một thần nào được tạo nên trước Ta Và sau Ta cũng không có. 11 Ta, chính Ta là CHÚA. Ngoài Ta, không có một Đấng Cứu Rỗi nào khác. 12 Chính Ta đã công bố, đã cứu rỗi, đã làm cho hiểu, Chứ không có một thần lạ nào giữa vòng các ngươi." CHÚA phán: "Các ngươi là nhân chứng của Ta và Ta là Đức Chúa Trời. 13 Phải, trước khi có ngày tháng, Ta chính là Ngài. Không ai có thể giải cứu khỏi tay Ta. Ta đã hành động thì ai có thể ngăn cản được?" 14 CHÚA, Đấng Cứu Chuộc các ngươi, Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên phán thế này: "Vì cớ các ngươi Ta đã sai đến Ba-by-lôn; Làm cho tất cả chúng nó chạy trốn, tức là người Canh-đê Chạy xuống các tàu mà chúng vui mừng. 15 Ta là CHÚA, Đấng Thánh của các ngươi, Đấng sáng tạo ra Y-sơ-ra-ên, Vua của các ngươi." 16 CHÚA phán thế này: Đấng làm đường đi qua biển, Mở lối đi qua các dòng nước xiết. 17 Đấng đem xe ngựa, ngựa, Quân đội và binh sĩ lại với nhau; Chúng ngã xuống không dậy nổi; Bị tiêu diệt và dập tắt như tim đèn. 18 Đừng nhớ đến những việc trước kia, Cũng không nên suy nghĩ đến những điều xưa cũ. 19 Này, Ta đang làm một điều mới. Bây giờ nó đang xuất hiện, các ngươi không nhận thấy sao? Phải, Ta sẽ làm một con đường trong sa mạc, Tạo các sông nơi đồng hoang. 20 Các dã thú, chó rừng Và chim đà điểu sẽ tôn vinh Ta. Vì Ta đã ban nước trong sa mạc, Tạo các sông nơi đồng hoang Để cho dân Ta đã chọn uống. 21 Dân mà Ta đã dựng nên cho Ta; Chúng sẽ công bố lời ca ngợi Ta. 22 Hỡi Gia-cốp, ngươi đã không kêu cầu Ta. Hỡi Y-sơ-ra-ên, vì ngươi đã chán Ta. 23 Ngươi đã chẳng dâng cho Ta chiên làm tế lễ thiêu, Cũng chẳng tôn vinh Ta bằng sinh tế. Ta đã không đặt gánh nặng cho ngươi bằng các tế lễ chay; Cũng không làm cho ngươi chán nản vì trầm hương. 24 Người đã chẳng lấy bạc mua cho Ta một nén hương, Cũng không làm Ta hài lòng với mỡ của các sinh tế ngươi. Nhưng ngươi đã lấy tội lỗi ngươi làm gánh nặng cho Ta, Lấy gian ác ngươi làm cho Ta chán. 25 Ta, chính là Ngài; Ta vì chính Ta mà xoá bỏ các vi phạm ngươi Và sẽ không nhớ những tội lỗi ngươi. 26 Hãy nhắc cho Ta nhớ, Hãy cùng nhau tranh luận. Hãy trình bày lý lẽ của ngươi để chứng tỏ rằng ngươi đúng. 27 Tổ đầu tiên của ngươi đã phạm tội, Những sứ giả của ngươi đã nổi loạn nghịch Ta. 28 Nên Ta sẽ làm cho các hoàng tử thánh nhục nhã, Phó Gia-cốp cho sự hủy diệt Và Y-sơ-ra-ên cho sự khinh bỉ.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn