VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | I-sa | Giê-rê-mi 17 | Giê-rê-mi 18 | Giê-rê-mi 19 | Ai Ca

Giê-rê-mi 18

18 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Đây là lời CHÚA phán với Giê-rê-mi: 2 "Con hãy đi xuống lò gốm, tại đó Ta sẽ cho con nghe lời Ta." 3 Tôi đi xuống lò gốm, gặp người thợ gốm đang làm tại bàn xoay. 4 Khi nào bình đang nắn bị hỏng, như thường xảy ra với đất sét trong tay người thợ gốm, anh nắn lại một bình khác, vừa ý mình. 5 CHÚA phán với tôi: 6 "Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, Ta không thể nào đối xử với các ngươi như người thợ gốm này sao?" CHÚA phán: "Này, hỡi nhà Y-sơ-ra-ên,các ngươi ở trong tay Ta như đất sét trong tay người thợ gốm. 7 Có khi Ta tỏ ý định bứng gốc, phá hủy, và tiêu diệt một dân tộc hoặc một quốc gia 8 nếu dân tộc Ta định giáng họa xây khỏi điều ác, Ta sẽ đổi ý về tai họa Ta định giáng xuống chúng. 9 Có khi Ta tỏ ý định xây dựng và vun trồng một dân tộc hoặc một quốc gia, 10 nếu dân tộc đó làm điều ác, không vừa ý Ta, không vâng lời Ta, Ta sẽ đổi ý về phúc lành Ta định ban cho chúng. 11 Bây giờ, con hãy nói với dân Giu-đa và dân cư thành Giê-ru-sa-lem: "CHÚA phán như vầy: Này, Ta dự định gây họa cho các ngươi, Ta sắp đặt chương trình hại các ngươi. Các ngươi ai nấy hãy xây bỏ đường ác, cải thiện nếp sống và việc làm mình.’ 12 Nhưng chúng vẫn nói: "Để mặc chúng tôi. Chúng tôi cứ tiếp tục theo chương trình riêng của chúng tôi, ai nấy làm theo lòng cứng cỏi và gian ác mình.’" 13 Vì thế, CHÚA phán như vầy: "Hãy hỏi các quốc gia, Có ai đã từng nghe sự việc thể này? Dân Y-sơ-ra-ên, cô gái đồng trinh, Đã làm một việc vô cùng khủng khiếp. 14 Đỉnh núi Li-ban Có bao giờ không phủ tuyết? Thác nước mát chảy dọc theo sườn núi Có bao giờ khô cạn? 15 Thế mà dân Ta đã quên Ta, Đốt hương cúng tế cho thần giả; Chúng đi trên đường xa xưa, Nhưng vấp ngã vì thần giả, Nên phải rẽ vào các ngõ phụ, Các lối đi chưa xây đắp. 16 Đất nước chúng sẽ điêu tàn, Đến nỗi ngàn đời phải bị chê cười Mọi người qua lại đều sững sờ, Lắc đầu kinh hãi. 17 Ta sẽ làm cho chúng chạy tán loạn trước mặt quân thù Như cơn gió đông thổi bụi mịt mù. Ta sẽ xây lưng, ngoảnh mặt đi, Trong ngày chúng gặp hoạn nạn." 18 Những người chống nghịch con nói: "Nào, chúng ta hãy bàn mưu chống lại tên Giê-rê-mi, vì chúng ta vẫn còn thầy tế lễ để dạy Kinh Luật, vẫn còn người thông sáng để cố vấn, vẫn còn tiên tri để rao truyền lời CHÚA cho chúng ta. Chúng ta hãy tìm cách buộc tội nó qua lời nói, và đừng để ý đến bất cứ lời nào của nó cả." 19 Lạy CHÚA, xin để ý đến con, Xin Ngài lắng nghe tiếng của những người chống nghịch con! 20 Có nên lấy ác báo thiện không? Sao chúng lại đào hố hại mạng sống con? Xin Ngài nhớ con đã từng đứng trước mặt Ngài, Cầu xin hộ cho chúng, Xin Ngài xây cơn giận Ngài khỏi chúng. 21 Nhưng bây giờ, xin Ngài phó con cái chúng cho đói kém, Thí chúng dưới quyền gươm đao; Xin Ngài cho đàn bà gặp cảnh mất con, lại thêm góa bụa; Đàn ông chết đi vì dịch lệ, Thanh niên vì gươm giáo ngoài chiến trận. 22 Xin cho tiếng kêu cứu vang lên từ nhà chúng, Khi Ngài sai bọn cướp xông đánh chúng bất ngờ, Vì chúng đã đào hố để bắt con, Gài bẫy dưới chân con. 23 Lạy CHÚA, Ngài biết rõ Mọi âm mưu chúng lập để giết con. Xin Ngài đừng tha thứ tội ác chúng, Xin đừng bôi xoá tội lỗi chúng khỏi trước mặt Ngài, Xin cho chúng vấp ngã trước mặt Ngài, Xin trừng phạt chúng trong giờ Ngài nổi giận.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn