VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | I-sa | Giê-rê-mi 24 | Giê-rê-mi 25 | Giê-rê-mi 26 | Ai Ca

Giê-rê-mi 25

25 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Năm thứ tư đời Giê-hô-gia-kim, con trai Giô-si-a, vua Giu-đa, tức là năm thứ nhất đời Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, có lời phán với Giê-rê-mi về toàn dân Giu-đa. 2 Tiên tri Giê-rê-mi rao truyền như vầy về toàn dân Giu-đa, và toàn thể dân cư thành Giê-ru-sa-lem: 3 "Từ năm thứ mười ba đời Giô-si-a, con trai A-môn, vua Giu-đa, đến nay, tức là suốt hai mươi ba năm qua, CHÚA có phán dạy tôi; và tôi đã bền lòng rao truyền lời Ngài cho các ông bà, nhưng các ông bà không chịu nghe. 4 CHÚA cũng tiếp tục nhẫn nại sai hết thảy các tôi tớ Ngài, là các tiên tri, đến với các ông bà, nhưng các ông bà không lắng nghe, cũng không chú ý. 5 CHÚA phán: "Các ngươi ai nấy hãy xây bỏ con đường tội ác và việc làm gian tà, rồi các ngươi sẽ được sống trên mảnh đất Ta đã ban cho các ngươi và tổ phụ các ngươi, từ nghìn xưa cho đến đời đời. 6 Đừng đi theo phụng sự và thờ lạy các thần khác, cũng đừng xúc phạm đến Ta bằng những công trình tay các ngươi làm ra. Như thế, Ta sẽ không giáng họa cho các ngươi.’ 7 CHÚA phán: "Nhưng các ngươi không vâng lời Ta, lại xúc phạm đến Ta bằng những công trình bàn tay các ngươi làm ra. Các ngươi đã tự chuốc họa vào thân.’ 8 Vì thế, CHÚA Vạn Quân phán như vầy: "Vì các ngươi không vâng lời Ta, 9 này, Ta sẽ sai toàn thể các bộ lạc phương bắc, luôn cả tôi tớ Ta là Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn. Ta sẽ đem chúng đến đánh xứ này và dân cư trong xứ, cùng tất cả các dân chung quanh này. Ta sẽ tuyệt diệt chúng, làm cho đất nước chúng tan hoang, đổ nát đến ngàn đời, khiến mọi người phải xuýt xoa kinh hoàng. CHÚA phán vậy. 10 Ta sẽ dập tắt khỏi chúng tiếng vui mừng rộn rã, tiếng chú rể và cô dâu, tiếng xay cối, và ánh đèn. 11 Toàn bộ đất nước này sẽ thành đống đổ nát, điêu tàn, và các dân tộc này sẽ phục dịch vua Ba-by-lôn suốt bảy mươi năm.’ 12 CHÚA phán: "Mãn bảy mươi năm, Ta sẽ phạt vua Ba-by-lôn và dân tộc ấy về tội ác của chúng, và Ta sẽ khiến đất nước Canh-đê muôn đời tan hoang. 13 Ta sẽ thực hiện mọi lời Ta phán về đất nước này, mọi lời ghi chép trong sách này, do tiên tri Giê-rê-mi rao truyền nghịch lại mọi dân tộc. 14 Ngay cả chúng cũng phải phục dịch các quốc gia hùng cường và các vua vĩ đại; như vậy, Ta sẽ báo trả chúng tuỳ theo việc làm của chúng và công trình tay chúng làm ra.’" Đức Chúa Trời Hình Phạt Các Dân Tộc 15 CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán với tôi: "Con hãy cầm lấy chén rượu, chén thịnh nộ này nơi tay Ta, và cho tất cả các dân tộc Ta sai con đến uống chén ấy. 16 Chúng sẽ uống vào, rồi sẽ ói ra, và hành động điên dại vì lưỡi gươm Ta sai đến giữa chúng." 17 Vậy tôi nhận chén từ tay CHÚA và cho tất cả các dân tộc CHÚA sai tôi đến uống chén ấy: 18 Thủ đô Giê-ru-sa-lem và các thành phố Giu-đa, cùng các vua và quan chức, để làm chúng trở thành đống đổ nát, điêu tàn, khiến người ta phải xuýt xoa kinh hoàng, và dùng chúng làm câu nguyền rủa, như vẫn còn ngày nay; 19 Pha-ra-ôn, vua Ai-cập, các triều thần, các quan chức, toàn dân Ai-cập, 20 và tất cả các dân hổn tạp trong xứ; tất cả các vua xứ U-xơ, tất cả các vua xứ Phi-li-tin, gồm các thành Ách-ca-lôn, Ga-xa, Éc-rôn, và phần còn lại của Ách-đốt; 21 Ê-đôm, Mô-áp, và dân Am-môn; 22 tất cả các vua Ty-rơ, tất cả các vua Si-đôn, và các vua vùng hải đảo ngoài biển khơi; 23 xứ Đê-đan, Thê-ma, Bu-xơ, và tất cả các dân cạo tóc ở màng tang; 24 tất cả các vua Ả-rập, và tất cả các vua của những giống dân hỗn tạp sống ở sa mạc; 25 tất cả các vua Xim-ri, tất cả các vua Ê-lam, tất cả các vua Mê-đi; 26 tất cả các vua các nước phương bắc, dù gần hay xa, và tất cả các vương quốc trên mặt đất. Cuối cùng, vua Si-sách sẽ phải uống chén ấy. 27 Con hãy nói với chúng: "CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: "Hãy uống cho say sưa, rồi mửa ra, hãy ngã vật xuống, đừng đứng dậy nữa, vì lưỡi gươm Ta sai đến giữa các ngươi. 28 Còn nếu chúng từ chối, không nhận chén nơi tay con và uống, con hãy nói với chúng: CHÚA Vạn Quân phán: Các ngươi phải uống.’" 29 CHÚA Vạn Quân phán: "Này, Ta khởi sự giáng họa xuống chính thành mang danh Ta. Lẽ nào các ngươi thoát khỏi hình phạt? Không đâu! Các ngươi sẽ bị hình phạt, vì Ta đang sai gươm giáo đến với tất cả dân cư trên đất. 30 Về phần con, hãy rao truyền cho chúng mọi lời ấy, và hãy nói: CHÚA gầm lên từ trên cao, Từ cung điện thánh Ngài gào thét, Ngài gầm rống trên chuồng chiên Ngài, Có tiếng giống như tiếng hò khoan thợ đạp nho Vọng lại trên tất cả dân cư trên đất. 31 Tiếng ầm ầm vọng đến đầu cùng trái đất, Vì CHÚA buộc tội các dân tộc, Ngài xét xử mọi người, Ngài thí kẻ ác cho gươm đao." CHÚA phán vậy. 32 CHÚA Vạn Quân phán như vầy: "Này, tai họa lan tràn Từ nước này đến nước nọ, Bão tố ác liệt nổi dậy Từ các miền cực địa." 33 Trong ngày ấy, những kẻ bị CHÚA tàn sát sẽ nằm la liệt khắp mặt đất, từ đầu này đến đầu kia, không ai than khóc chúng, cũng không ai gom xác chết lại chôn cất. Chúng sẽ trở thành phân trên mặt đất. 34 "Hỡi những kẻ chăn bầy, hãy than khóc, hãy kêu la, Hỡi các chủ đàn chiên, hãy lăn lộn! Vì đã đến ngày các ngươi phải vào lò sát sinh, Các ngươi sẽ ngã gục như cừu đực chọn lọc. 35 Kẻ chăn bầy không trốn khỏi, Chủ đàn chiên không thoát được. 36 Kìa! Kẻ chăn bầy kêu la, Chủ đàn chiên than khóc, Vì CHÚA phá tan đồng cỏ chúng, 37 Chuồng chiên an lạc nằm tan nát Trước cơn thịnh nộ của CHÚA. 38 Như sư tử rời khỏi hang động, Ngài làm cho đất nước chúng điêu tàn, Trước lưỡi gươm bạo hành, Trước cơn phẫn nộ của CHÚA."

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn