VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | I-sa | Giê-rê-mi 26 | Giê-rê-mi 27 | Giê-rê-mi 28 | Ai Ca

Giê-rê-mi 27

27 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Sau khi Sê-đê-kia, con trai Giô-si-a, vua Giu-đa, lên ngôi trị vì, CHÚA phán lời này với Giê-rê-mi. 2 CHÚA phán với tôi như vầy: "Con hãy chuẩn bị dây bằng da và thanh gỗ ngang làm ách, quàng vào cổ. 3 Con hãy gởi thông điệp này cho các vua Ê-đôm, Mô-áp, Am-môn, Ty-rơ, và Si-đôn, qua các đại sứ đến thành Giê-ru-sa-lem yết kiến Sê-đê-kia, vua Giu-đa. 4 Con hãy bảo các đại sứ tâu lại với chúa của họ như sau: "CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Các ngươi hãy tâu lại với chúa các ngươi thế này: 5 Chính Ta đã dùng quyền năng vĩ đại và cánh tay mạnh mẽ làm nên đất cùng loài người và thú vật trên mặt đất. Ta có quyền ban đất cho ai tùy ý. 6 Nay Ta giao tất cả các đất nước này vào tay Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, đầy tớ Ta. Ngay cả các thú rừng Ta cũng ban cho người để phục dịch người. 7 Mọi dân tộc sẽ phục dịch người và con cháu người cho đến khi chính đất nước người phải phục dịch các quốc gia hùng cường và các vua vĩ đại.’" 8 CHÚA phán: "Nhưng dân tộc nào, hoặc quốc gia nào không chịu phục dịch Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, không chịu quàng ách của vua Ba-by-lôn vào cổ mình, Ta sẽ dùng gươm đao, đói kém, và bệnh dịch phạt dân tộc ấy cho đến khi Ta phó chúng cho Nê-bu-cát-nết-sa tận diệt. 9 Về phần các ngươi, đừng nghe lời các tiên tri, thầy bói toán, thầy đoán mộng, thầy chiêm tinh, hoặc thầy phù thủy của các ngươi. Họ luôn nói các ngươi sẽ không phải phục dịch vua Ba-by-lôn đâu. 10 Họ rao truyền cho các ngươi lời tiên tri giả dối, hậu quả là các ngươi sẽ bị diệt vong." 11 CHÚA phán: "Nhưng dân tộc nào quàng ách vua Ba-by-lôn vào cổ mình, và phục dịch người, Ta sẽ cho dân tộc ấy ở lại trong đất nước mình. Chúng sẽ canh tác và cư trú tại đó." 12 Tôi cũng nói những lời ấy với Sê-đê-kia, vua Giu-đa: "Xin vua và quần thần quàng vào cổ mình ách của vua Ba-by-lôn, phục dịch người và dân tộc người, để vua và quần thần được sống. 13 Tại sao vua và quần thần phải chết vì gươm đao, đói kém, và bệnh dịch, như CHÚA đã phán dân tộc nào không chịu phục dịch vua Ba-by-lôn phải bị hình phạt thể ấy? 14 Xin vua và quần thần đừng nghe lời các tiên tri tuyên bố rằng vua và quần thần sẽ không phải phục dịch vua Ba-by-lôn đâu, vì họ nói tiên tri giả dối." 15 CHÚA phán: "Ta không sai phái chúng. Chúng nhân danh Ta nói tiên tri giả dối, hậu quả là Ta sẽ đuổi các ngươi đi, và các ngươi cùng với các tiên tri ấy sẽ bị diệt vong." 16 Tôi cũng nói với các thầy tế lễ và toàn dân này: "CHÚA phán như vầy: "Đừng nghe lời các tiên tri nói với các ngươi rằng các dụng cụ trong đền thờ sẽ sớm được Ba-by-lôn’ trả về, vì chúng nói tiên tri giả dối. 17 Đừng nghe lời chúng. Hãy phục dịch vua Ba-by-lôn để các ngươi được sống. Tại sao thành này phải đổ nát? 18 Nếu thật sự chúng là tiên tri, và có lời của CHÚA, hãy để chúng cầu xin CHÚA Vạn Quân cho các dụng cụ còn lại trong đền thờ, trong cung điện vua Giu-đa, và tại Giê-ru-sa-lem khỏi bị đem qua Ba-by-lôn. 19 Vì CHÚA Vạn Quân phán như vầy về các cột trụ bằng đồng, chậu chứa nước to gọi là bể đồng, và các giá đồng có bánh xe đẩy để kê các chậu nước nhỏ hơn, và các dụng cụ khác còn lại trong thành này, 20 mà Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, không mang theo khi vua đày Giê-cô-nia, con Giê-hô-gia-kim, vua Giu-đa, đi khỏi Giê-ru-sa-lem, qua Ba-by-lôn, cùng với mọi nhà quý tộc trong Giu-đa và Giê-ru-sa-lem. 21 CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy về các dụng cụ còn sót lại trong đền thờ, trong cung điện vua Giu-đa, và tại Giê-ru-sa-lem: 22 "Chúng sẽ bị đem về Ba-by-lôn và giữ tại đó cho đến khi Ta ra lệnh mang chúng trả lại chốn này.’"

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn