VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | I-sa | Giê-rê-mi 44 | Giê-rê-mi 45 | Giê-rê-mi 46 | Ai Ca

Giê-rê-mi 45

45 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Sau khi Ba-rúc, con Nê-ri-gia, chép vào cuộn sách những lời tiên tri Giê-rê-mi đọc cho ông vào năm thứ tư triều Giê-hô-gia-kim, con Giô-sia, vua Giu-đa, Giê-rê-mi nói với Ba-rúc: 2 "CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán với Ba-rúc như vầy: 3 Con than trách: "Khốn khổ cho tôi! CHÚA lại chồng chất phiền muộn vào nỗi đau buồn của tôi. Tôi mệt mỏi vì rên rỉ, tôi không nghỉ yên.’ 4 Con hãy nói với Ba-rúc: "CHÚA phán như ầy: Ta phá đổ những gì Ta xây, Ta bứng gốc những gì Ta trồng. Ta sẽ làm như vậy trên khắp cả đất nước. 5 Thế mà con lại tìm kiếm danh vọng cho mình sao?’ CHÚA phán: "Đừng tìm kiếm nữa. Này, Ta sẽ giáng họa xuống mọi người, nhưng Ta sẽ cho con được thoát thân bất cứ nơi nào con đi.’"

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn