VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | I-sa | Giê-rê-mi 44 | Giê-rê-mi 45 | Giê-rê-mi 46 | Ai Ca

Giê-rê-mi 45

45 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Sau khi Ba-rúc, con Nê-ri-gia, chép vào cuộn sách những lời tiên tri Giê-rê-mi đọc cho ông vào năm thứ tư triều Giê-hô-gia-kim, con Giô-sia, vua Giu-đa, Giê-rê-mi nói với Ba-rúc: 2 "CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán với Ba-rúc như vầy: 3 Con than trách: "Khốn khổ cho tôi! CHÚA lại chồng chất phiền muộn vào nỗi đau buồn của tôi. Tôi mệt mỏi vì rên rỉ, tôi không nghỉ yên.’ 4 Con hãy nói với Ba-rúc: "CHÚA phán như ầy: Ta phá đổ những gì Ta xây, Ta bứng gốc những gì Ta trồng. Ta sẽ làm như vậy trên khắp cả đất nước. 5 Thế mà con lại tìm kiếm danh vọng cho mình sao?’ CHÚA phán: "Đừng tìm kiếm nữa. Này, Ta sẽ giáng họa xuống mọi người, nhưng Ta sẽ cho con được thoát thân bất cứ nơi nào con đi.’"

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn