VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | I-sa | Giê-rê-mi 8 | Giê-rê-mi 9 | Giê-rê-mi 10 | Ai Ca

Giê-rê-mi 9

9 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Ôi! Ước gì đầu tôi là suối nước, Mắt tôi là nguồn lệ! Tôi sẽ khóc suốt ngày đêm, Khóc những người bị tàn sát trong dân tôi, con gái tôi. 2 Ôi! Ước gì Ta có được Một chỗ trọ trong sa mạc, Để Ta có thể bỏ dân Ta Và đi xa khỏi chúng! Vì hết thảy chúng đều gian dâm, Một bè lũ xảo quyệt. 3 "Chúng uốn lưỡi Như người ta giương cung, Chúng nắm quyền trong xứ Nhờ dối gạt chứ không vì trung tín. Chúng làm hết gian ác này đến gian ác nọ, Còn Ta, chúng chẳng màng nghĩ đến." Đấy là lời CHÚA. 4 "Mỗi người hãy đề phòng bạn bè mình, Cũng đừng tin cậy anh em mình, Vì anh em cũng gạt gẫm như Gia-cốp, Và bạn bè nào cũng đi rong nói xấu. 5 Bạn bè lừa bịp lẫn nhau, Chúng không nói điều chân thật. Chúng luyện lưỡi nói điều dối gạt, Chúng phạm tội ác đến phát mệt. 6 Con đang sống giữa sự gian dối, Cũng vì gian dối mà chúng không chịu nhận biết Ta." Đấy là lời CHÚA. 7 Vì thế CHÚA Vạn Quân phán như vầy: "Này, Ta sẽ thử và luyện chúng nó, Vì Ta có làm gì khác được với dân Ta, con gái Ta? 8 Lưỡi chúng nó là mũi tên sắc lẻm, Nói ra gian dối trong miệng chúng. Ai nấy chúc bình an cho bạn bè mình, Nhưng trong lòng thì bố trí phục kích. 9 Lẽ nào Ta không đoán phạt chúng vì những điều ấy sao? Đối với một dân tộc như thế, Lẽ nào Ta không thi hành Lẽ công chính sao?" Đấy là lời CHÚA. 10 "Ta sẽ khóc lóc kêu than vì đồi núi, Vì đồng cỏ nơi sa mạc, ta sẽ ca lời ai oán: "Ôi! Khắp nơi tiêu điều, không người qua lại, Không tiếng bò rống; Từ chim trời đến thú rừng, Thảy đều trốn biệt, mất luôn.’ 11 Ta sẽ biến Giê-ru-sa-lem thành đống đổ nát, Thành hang chó rừng, Và các thành của Giu-đa sẽ điêu tàn, Không người ở." 12 Người nào có đủ sự khôn ngoan để hiểu điều này? Người nào nhận được lời từ chính miệng CHÚA để giải thích việc này? Tại sao đất nước tan hoang, điêu tàn như sa mạc, không người qua lại? 13 CHÚA phán: "Vì chúng đã bỏ luật pháp Ta ban cho, không vâng theo tiếng Ta, và cũng không sống theo luật Ta, 14 nhưng lại sống theo lòng cứng cỏi mình, đi theo các thần Ba-anh như tổ phụ chúng đã dạy." 15 Vì thế, CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: "Này, Ta sẽ cho dân này ăn ngải cứu và uống nước độc. 16 Ta sẽ tản mát chúng giữa các dân mà chúng và tổ phụ chúng chưa hề biết. Và Ta sẽ sai gươm giáo đuổi theo chúng cho đến khi Ta tuyệt diệt chúng." 17 CHÚA Vạn Quân phán như vầy: "Hãy chú ý! Hãy cho gọi các bà khóc thuê, Hãy mời các bà khéo kể lể đến! 18 Hãy để các bà Vội cất tiếng khóc than, Cho mắt chúng tôi giọt lệ tuôn tràn, Cho con ngươi chúng tôi đầm đìa nước mắt! 19 Vì từ Si-ôn có tiếng khóc than vọng về: "Than ôi! Xong đời chúng tôi rồi! Chúng tôi tủi nhục vô cùng! Chúng tôi phải xa lìa đất nước! Nhà cửa chúng tôi phá đổ tan hoang!’ 20 Hỡi các bà, hãy lắng nghe lời của CHÚA! Hãy mở tai ra nhận lãnh lời từ miệng Ngài! Hãy dạy cho con gái các bà bài khóc than kể lể, Hãy dạy cho nhau bài ca ai oán! 21 Thần Chết đã leo qua cửa sổ, Đã lẻn vào các đền đài chiến lũy chúng ta, Để giết hại con trẻ ngoài đường phố, Thanh niên giữa quảng trường." 22 CHÚA phán như vầy: "Hãy loan báo: Thây người sẽ ngã xuống Như phân ngoài đồng ruộng, Như cọng lúa rớt lại phía sau con gặt, Không người mót lượm!" 23 CHÚA phán như vầy: "Người khôn ngoan đừng tự hào về sự khôn ngoan mình, Người mạnh sức đừng tự hào về sức mạnh mình, Người giầu có, đừng tự hào về sự giầu có mình. 24 Nhưng người nào tự hào, hãy tự hào về điều này: Người ấy hiểu biết và xưng nhận Ta, Biết Ta là CHÚA, Ta ban bố tình yêu không dời đổi, Ta thi hành sự công bình và công chính trên đất, Vì Ta ưa thích những điều ấy." Đấy là lời CHÚA. 25 CHÚA phán: "Này, sẽ có ngày Ta thăm phạt tất cả những người chỉ cắt bao quy đầu trong thân xác mà thôi, 26 những người Ai-cập, Giu-đa, Ê-đôm, Am-môn và Mô-áp, và tất cả những người sống trong sa mạc, cạo tóc màng tang, vì tất cả những dân tộc đó, cũng như toàn thể nhà Y-sơ-ra-ên, đều chưa cắt bao quy đầu của lòng họ."

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn