VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Ai Ca | Ê-xê-chi-ên 1 | Ê-xê-chi-ên 2 | Ê-xê-chi-ên 3 | Đa-ni-ên

Ê-xê-chi-ên 2

2 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Ngài phán cùng tôi: "Hỡi con người, hãy đứng dậy trên chân ngươi; ta sẽ phán với ngươi." 2 Khi ngài phán với tôi, thần vào trong tôi, làm cho tôi đứng lên trên chân mình. Tôi nghe Ngài phán với tôi: 3 "Hỡi con người, ta sai ngươi đến cùng con dân Y-sơ-ra-ên, đến cùng một nước phản nghịch, chúng đã phản nghịch cùng ta, chúng nó và tổ tiên chúng nó đã phạm tội nghịch ta cho đến ngày nay. 4 Ta sai ngươi đến cùng các con dân mặt mày lì lợm, tấm lòng chai đá; hãy đến cùng chúng và phán rằng CHÚA phán như vầy: 5 Dù chúng chịu nghe hay không chịu nghe, vì chúng là nhà phản nghịch, thì chúng cũng biết rằng có một tiên tri ở giữa vòng chúng. 6 Còn ngươi, hỡi con người, đừng sợ chúng nó, cũng đừng sợ những lời chúng nó nói; dù gai góc bao quanh ngươi, ngươi ngồi trên bọ cạp, đừng sợ các lời chúng nói, chớ kinh hoảng vì bộ mặt chúng nó vì chúng là nhà phản nghịch. 7 Ngươi hãy phán lời của ta cho chúng nó, dù chúng nó chịu nghe hay không chịu nghe, vì chúng nó là những kẻ phản nghịch. 8 Còn ngươi, hỡi con người, hãy nghe lời ta phán cùng ngươi, đừng phản nghịch như nhà phản nghịch ấy, hãy há miệng và ăn điều ta ban cho ngươi." 9 Tôi nhìn, kìa có một bàn tay chìa ra cho tôi; trong tay có một cuộn sách. 10 Cuộn sách mở ra trước mặt tôi, có chữ viết cả mặt trong lẫn mặt ngoài; ấy là những lời than vãn, khóc lóc và khốn nạn.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn