VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Ai Ca | Ê-xê-chi-ên 19 | Ê-xê-chi-ên 20 | Ê-xê-chi-ên 21 | Đa-ni-ên

Ê-xê-chi-ên 20

20 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Vào ngày mười tháng Năm năm thứ Bảy, một số người trong các trưởng lão Y-sơ-ra ên đến cầu khẩn CHÚA; họ ngồi trước mặt tôi. 2 Lời CHÚA phán cùng tôi rằng: 3 "Hỡi con người, hãy nói với các trưởng lão Y-sơ-ra-ên rằng: "CHÚA phán như vầy: Có phải các ngươi đến để cầu khẩn ta chăng? CHÚA tuyên bố: Như ta hằng sống, ta sẽ không để các ngươi cầu khẩn ta.’ 4 Ngươi sẽ phán xét chúng nó chăng? Hỡi con người, ngươi sẽ phán xét không? Hãy cho chúng nó biết những điều ghê tởm của cha ông chúng nó. 5 Hãy nói với chúng: "CHÚA phán như vầy: Trong ngày ta chọn Y-sơ-ra-ên, ta đã đưa tay thề với dòng dõi nhà Gia-cốp, cho chúng nó biết ta tại Ai-cập. Ta đã đưa tay thề với chúng nó rằng: "Chính ta là CHÚA," Đức Chúa Trời của các ngươi. 6 Vào ngày ấy, ta đã đưa tay thề với chúng rằng ta sẽ đem chúng ra khỏi đất Ai-cập, đến một vùng đất ta đã tìm cho chúng, vùng đất đượm sữa và mật, một nơi huy hoàng hơn tất cả các xứ. 7 Ta bảo chúng: "Mỗi người hãy ném bỏ những tượng ghê tởm mà mắt các ngươi chiêm ngưỡng; đừng làm mình ô uế vì các tượng thần Ai-cập. Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời các ngươi." 8 Nhưng chúng phản loạn cùng ta, không muốn nghe ta. Mọi người không ném bỏ các tượng ghê tởm mà mắt-chúng chiêm ngưỡng, cũng không từ bỏ các tượng thần Ai-cập. Bấy giờ ta định đổ cơn thịnh nộ ta trên chúng, trút cơn giận hình phạt chúng nó ngay tại giữa Ai-cập. 9 Nhưng vì danh ta, ta đã hành động để không bị xúc phạm trước mắt các nước, nơi chúng đang sinh sống. Trước mắt các dân ấy ta đã cho Y-sơ-ra-ên biết rằng ta sẽ đem chúng ra khỏi đất Ai-cập. 10 Thế rồi ta đã đem chúng ra khỏi đất Ai-cập và đưa vào sa mạc. 11 Ta đã ban cho chúng nó các quy luật, dạy chúng nó các sắc luật ta, là những điều người nào làm theo thì sẽ nhờ đó mà sống. 12 Ta cũng ban cho chúng nó những ngày Sa-bát làm dấu hiệu giữa ta và chúng nó, để chúng biết rằng chính ta là CHÚA, đấng thánh hóa chúng. 13 Nhưng nhà Y-sơ-ra-ên phản loạn chống ta trong sa mạc; chúng nó không theo các quy luật ta, từ khước các sắc lệnh ta, là những điều người nào làm theo thì sẽ nhờ đó mà sống; chúng nó cũng làm ô uế những ngày Sa-bát của ta nữa. Ta định đổ cơn thịnh nộ ta trên chúng để tiêu diệt chúng trong sa mạc. 14 Nhưng vì danh ta, ta đã hành động để không bị xúc phạm trước mắt các nước, tức là trước mắt các dân mà ta đã đem Y-sơ-ra-ên ra khỏi. 15 Ta cũng đã đưa tay thề cùng chúng trong sa mạc rằng ta sẽ không đem chúng vào đất mà ta đã ban cho chúng, là đất đượm sữa và mật, một nơi huy hoàng hơn tất cả các xứ. 16 Vì chúng từ khước các sắc lệnh ta, không theo các quy luật ta, làm ô uế các ngày Sa-bát ta; vì lòng chúng đi theo các thần tượng của chúng nó. 17 Tuy nhiên mắt ta đoái thương, không tàn sát chúng; ta đã không tận diệt chúng trong sa mạc. 18 Ta phán cùng các con cái chúng trong sa mạc: "Đừng đi theo các quy luật của cha ông các ngươi, đừng tuân theo các sắc lệnh của họ, chớ để bị ô uế vì các thần tượng của chúng. 19 Chính ta là CHÚA, Đức Chúa Trời của các ngươi, hãy đi theo các quy luật ta, tuân theo các sắc lệnh ta, hãy thi hành chúng. 20 Hãy giữ các ngày Sa-bát của ta thánh khiết để nó làm dấu hiệu giữa ta và các ngươi, để các ngươi biết rằng ta là CHÚA, Đức Chúa Trời các ngươi." 21 Nhưng con cái họ phản loạn chống ta, không theo các quy luật ta, không tuân giữ các sắc lệnh ta, là những điều người nào làm theo thì sẽ nhờ đó mà sống; chúng làm ô uế các ngày Sa-bát ta. Ta định đổ cơn thịnh nộ ta trên chúng nó, trút cơn giận hình phạt chúng nó trong sa mạc. 22 Nhưng ta đã rút tay lại, vì danh ta, ta đã hành động để không bị xúc phạm trước mắt các nước; tức là trước mắt các dân mà ta đã đem Y-sơ-ra-ên ra khỏi. 23 Ta cũng đưa tay thề cùng chúng trong sa mạc rằng ta sẽ làm chúng tản lạc giữa các dân và phân tán chúng giữa các nước. 24 Vì chúng nó không làm theo các sắc lệnh ta, từ khước các quy luật ta, làm ô uế các ngày Sa-bát ta; mắt chúng mãi nhìn theo các tượng thần của cha ông chúng nó. 25 Nên ta cũng cho chúng nó các quy luật không tốt và những sắc lệnh không đem lại sự sống. 26 Khi chúng dâng tế mọi con đầu lòng của mình, ta làm cho chúng thành ô uế vì chính các tế lễ đó và làm cho chúng kinh hoàng để chúng biết rằng ta là CHÚA.’ 27 Vậy, hỡi con người, hãy nói với nhà Y-sơ-ra-ên, nói với chúng rằng: "CHÚA phán như vầy: Còn điều này nữa, cha ông các ngươi đã phạm thượng cùng ta khi bất trung với ta. 28 Ta đã đem chúng vào đất mà ta đã đưa tay thề ban cho chúng nó. Nhưng khi thấy mọi đồi cao, mọi cây rậm lá, chúng dâng tế lễ hy sinh tại đó; chúng dâng những tế lễ xúc phạm ta ở đó. Chúng cũng dâng hương thơm và rượu tế ở đó. 29 Ta đã phán cùng chúng: Đồi cao này là gì mà các ngươi đến viếng tại đó?’" Nên chỗ ấy được gọi là "Ba-ma"o cho đến ngày nay. 30 "Vậy, hãy nói với nhà Y-sơ-ra-ên: "CHÚA phán như vầy: Các ngươi theo đường lối của cha ông các ngươi làm mình ô uế và đàng điếm theo các thần tượng ghê tởm đó sao? 31 Khi các ngươi dâng tế lễ và dâng tế con cái các ngươi qua lửa, các ngươi đã làm mình ô uế vì mọi thần tượng của các ngươi cho đến ngày nay. Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, ta sẽ không để các ngươi cầu khẩn ta. CHÚA tuyên bố: Như ta hằng sống, ta sẽ không để các ngươi cầu khẩn ta. 32 Điều ngươi nghĩ trong tâm trí sẽ không bao giờ xảy ra; ngươi nói rằng: "Chúng ta sẽ thờ cây, thờ đá như các nước, các bộ lạc trong vùng." 33 CHÚA tuyên bố: Như ta hằng sống, chắc chắn, ta sẽ cai trị ngươi bằng bàn tay mạnh mẽ, cánh tay giương lên và cơn thịnh nộ đổ xuống. 34 Ta sẽ đem các ngươi ra khỏi các dân, tụ họp các ngươi từ các xứ mà các ngươi bị tản lạc bằng bàn tay mạnh mẽ, cánh tay giương lên và cơn thịnh nộ đổ xuống. 35 Ta sẽ đem các ngươi vào sa mạc của các dân và tại đó ta sẽ phán xét các ngươi mặt đối mặt. 36 Như ta đã phán xét cha ông các ngươi trong sa mạc của xứ Ai-cập, ta cũng sẽ phán xét các ngươi như vậy, CHÚA tuyên bố. 37 Ta sẽ làm cho các ngươi ở dưới sự kiểm soát, và đem các ngươi vào vòng giao ước. 38 Ta sẽ thanh lọc khỏi các ngươi những kẻ phản loạn và những kẻ phạm tội cùng ta. Ta sẽ đem chúng ra khỏi đất mà chúng đang kiều ngụ nhưng chúng sẽ không được vào đất Y-sơ-ra-ên; bấy giờ các ngươi sẽ biết rằng ta là CHÚA. 39 Còn ngươi, hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, CHÚA phán như vầy: Mỗi người hãy đi phục vụ các thần tượng của mình. Nhưng sau đó chắc chắn các ngươi sẽ nghe theo ta và không còn làm ô danh thánh của ta bằng những tế lễ và thần tượng nữa. 40 Vì tại núi thánh ta, tại trên núi cao của Y-sơ-ra-ên, CHÚA tuyên bố, tại đó cả nhà Y-sơ-ra-ên, tất cả chúng nó trong xứ sẽ phục vụ ta. Ở đó ta sẽ đón tiếp chúng, ta sẽ thâu nhận các tiền dâng, các lễ vật tốt nhất cùng các vật thánh của các ngươi. 41 Ta sẽ chấp nhận các ngươi như hương thơm khi ta đem các ngươi ra khỏi các dân và tập họp các ngươi từ các xứ mà các ngươi bị tản lạc. Ta sẽ bày tỏ sự thánh khiết của ta qua các ngươi trước mắt các nước. 42 Bấy giờ các ngươi sẽ biết rằng ta là CHÚA khi ta đem các ngươi vào đất Y-sơ-ra-ên, là đất ta đã đưa tay thề ban cho cha ông các ngươi. 43 Tại đó, các ngươi sẽ nhớ lại tất cả những đường lối và tất cả những hành động làm ô uế mình, bấy giờ các ngươi sẽ ghê tởm chính mình vì những hành động gian ác các ngươi đã phạm. 44 Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, các ngươi sẽ biết rằng ta là CHÚA khi ta vì danh ta mà đối xử với các ngươi, chứ không phải vì đường lối gian ác, vì hành động đồi bại của các ngươi, CHÚA tuyên bố.’" 45 Lời CHÚA phán cùng tôi, 46 "Hỡi con người, hãy hướng mặt về phía Nam, giảng nghịch cùng hướng Nam và phán tiên tri chống lại rừng trong đồng bằng phía Nam. 47 Hãy nói cùng khu rừng phía Nam: "Hãy nghe lời Chúa tôi, CHÚA phán như vầy: Nầy, ta sẽ nhen một ngọn lửa giữa các ngươi; lửa sẽ thiêu đốt tất cả các cây tươi cũng như cây khô. Ngọn lửa hừng sẽ không tắt, mọi khuôn mặt từ Nam chí Bắc đều sẽ bị cháy sém. 48 Mọi người sẽ thấy rằng, chính ta, CHÚA đã nhen ngọn lửa ấy và nó sẽ không tắt.’" 49 Thế rồi tôi thưa: "Ôi, lạy CHÚA, chúng nói với tôi: "Không phải ông ấy nói ngụ ngôn sao?’"

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn