VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Ai Ca | Ê-xê-chi-ên 24 | Ê-xê-chi-ên 25 | Ê-xê-chi-ên 26 | Đa-ni-ên

Ê-xê-chi-ên 25

25 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Lời của CHÚA phán cùng tôi: 2 "Hỡi con người, hãy hướng mặt về phía dân Am-môn và phán tiên tri nghịch cùng chúng. 3 Hãy nói với dân Am-môn: "Hãy nghe lời của CHÚA Toàn Năng, CHÚA Toàn Năng phán như vầy: Vì ngươi đã nói "A ha!" về đền thánh của ta khi nó bị ô uế, về đất đai Y-sơ-ra-ên khi nó bị hoang tàn, về nhà Giu-đa khi nó phải đi lưu đày. 4 Cho nên, nầy, ta sẽ trao ngươi cho dân đông phương làm tài sản. chúng sẽ đóng trại ở giữa ngươi, cư trú giữa ngươi; chúng sẽ ăn hoa quả và uống sữa của ngươi. 5 Ta sẽ làm Ra-ba thành đồng cỏ cho lạc đà và Am-môn thành nơi nghỉ ngơi của súc vật; bấy giờ các ngươi sẽ biết rằng ta là CHÚA. 6 Thật vậy, CHÚA Toàn Năng phán như vầy: Vì ngươi đã vỗ tay, dậm chân vui mừng và lòng hết sức khinh bỉ đất Y-sơ-ra-ên; 7 cho nên, nầy, ta sẽ giương tay phạt ngươi, ta sẽ trao ngươi cho các nước như của cướp; ta sẽ loại bỏ ngươi khỏi các dân; ta sẽ diệt ngươi khỏi các nước. Ta sẽ hủy diệt ngươi và ngươi sẽ biết rằng ta là CHÚA.’" 8 "CHÚA Toàn Năng phán như vầy: Vì Mô-áp và Sê-i-rơ nói rằng: "Kìa, nhà Giu-đa khác gì tất cả các nước khác; 9 cho nên, nầy, ta sẽ phá tan Mô-áp, các thành của chúng cho đến thành cuối cùng, tức là Bết-giê-si-mốt, Ba-anh- Mê-ôn và Ki-ri-a-tha-im, là vinh quang của xứ ấy. 10 Ta sẽ trao Mô-áp cùng với dân Am-môn cho dân đông phương làm tài sản; như thế dân Am-môn sẽ bị quên lãng giữa vòng các nước. 11 Ta sẽ trừng phạt Mô-áp và chúng sẽ biết rằng ta là CHÚA.’" 12 "CHÚA Toàn Năng phán như vầy: "vì dân Ê-đôm đã hành động báo thù nhà Giu-đa và mắc tội khi báo thù chúng. 13 Cho nên CHÚA Toàn Năng phán như vầy: Ta sẽ giương tay phạt Ê-đôm, loại bỏ người và thú vật ở đó. Ta sẽ làm cho nó hoang tàn; từ Thê-man đến Đê-đan, người ta sẽ ngã gục vì gươm. 14 Ta sẽ dùng tay dân ta, là Y-sơ-ra-ên để báo thù Ê-đôm. Dân ấy sẽ đối xử với Ê-đôm theo như cơn thịnh nộ và tức giận của ta, bấy giờ chúng sẽ nếm biết sự báo thù của ta, CHÚA Toàn Năng tuyên bố.’" 15 "CHÚA Toàn Năng phán như vầy: "Vì dân Phi-li-tin đã hành động báo thù; vì mối thù truyền kiếp và lòng khinh bỉ chúng báo thù để hủy diệt. 16 Cho nên CHÚA Toàn Năng phán như vầy: Nầy, ta sẽ giương tay phạt Phi-li-tin. Ta sẽ loại bỏ dân Cơ-rết và hủy diệt những kẻ sống sót dọc bờ biển. 17 Ta sẽ trừng phạt chúng nó trong cơn thịnh nộ để thi hành cuộc báo thù lớn lao; khi ta báo thù, chúng sẽ biết rằng ta là CHÚA.’"

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn