VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Ai Ca | Ê-xê-chi-ên 29 | Ê-xê-chi-ên 30 | Ê-xê-chi-ên 31 | Đa-ni-ên

Ê-xê-chi-ên 30

30 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Lời của CHÚA phán cùng tôi rằng: 2 "Hỡi con người, hãy phán tiên tri: "CHÚA phán như vầy: Hãy than khóc: Than ôi! Cái ngày ấy. 3 Vì ngày ấy đã gần, Ngày của CHÚA đã gần. Ấy là ngày u ám, Là thì giờ của các nước. 4 Gươm giáo sẽ kéo đến Ai-cập, Lo âu sẽ ở với Ê-thi-ô-bi, Kẻ bị giết sẽ ngã gục tại Ai-cập, Của cải bị lấy đi Và nền móng nó bị phá hủy. 5 Ê-thi-ô-bi, Phút, Lút, toàn thể A-ra-bia, Ly-bi, các dân đồng minh trong vùng đều cùng Ai-cập ngã gục vì gươm. 6 CHÚA phán như vầy: Những kẻ hỗ trợ Ai-cập sẽ ngã, Sức mạnh kiêu hùng của nó sẽ sụp đổ. Từ Mích-đôn đến Sy-e-nê, Chúng nó sẽ ngã gục tại đó vì gươm đao. CHÚA tuyên bố. 7 Chúng nó sẽ trở nên hoang vu Giữa những đất nước hoang vu Và các thành của chúng sẽ đổ nát Giữa những thành đổ nát. 8 Bấy giờ chúng sẽ biết rằng chính ta là CHÚA Khi ta cho lửa cháy tại Ai-cập Và mọi kẻ hỗ trợ nó đều bị tan vỡ. 9 Vào ngày ấy, các sứ giả sẽ từ ta đi thuyền đến báo tin kinh hoàng cho dân Ê-thi-ô-bi yên ổn. Trong ngày tai họa của Ai-cập, lo lắng sẽ đến với chúng; vì nầy, ngày ấy đang đến. 10 CHÚA Toàn Năng phán như vầy: Ta sẽ dùng tay Nê-bu-cát-nết-sa, Vua Ba-by-lôn tiêu diệt đám dân Ai-cập. 11 Người và quân đội người, là dân tộc tàn ác nhất trong các dân tộc, Sẽ được dẫn đến tàn phá đất. Chúng sẽ rút gươm tấn công Ai-cập Và đất sẽ đầy dẫy kẻ bị giết. 12 Ta sẽ làm cho sông ngòi khô cạn, Bán đất vào tay những kẻ ác. Ta sẽ dùng tay người ngoại quốc làm cho đất Và mọi vật trong đó hoang tàn. Chính ta là CHÚA đã phán lời này. 13 CHÚA Toàn Năng phán như vầy: Ta sẽ phá hủy các tượng thần Và tiêu diệt các hình tượng tại Nốp; Sẽ không còn các ông hoàng ở Ai-cập nữa. Ta sẽ đem sợ hãi vào đất Ai-cập. 14 Ta sẽ làm cho Pha-trô trở nên hoang tàn, Châm lửa cháy ở Xô-an Và thi hành án phạt tại Thê-bết. 15 Ta sẽ đổ cơn thịnh nộ ta xuống thành Sin, Là thành kiên cố của Ai-cập; Ta sẽ tiêu diệt đám dân thành Thê-bết. 16 Ta sẽ cho lửa đốt cháy tại Ai-cập, Thành Sin sẽ đau đớn quằn quại, Thành Nô sẽ bị phá vỡ, Thành Thê-bết phải đối diện với kẻ thù mỗi ngày. 17 Thanh niên thành A-ven và Phi-bê-sết Sẽ ngã gục vì gươm, Thiếu nữ phải đi lưu đày. 18 Tại Tác-pha-nết, ngày sẽ trở nên tối tăm Khi ta đập tan cái ách của Ai-cập; Ở đó sức mạnh kiêu hùng của nó cũng sẽ tiêu tan. Mây đen sẽ bao phủ nó Và các con gái của nó phải đi lưu đày. 19 Ta sẽ thi hành án phạt nước Ai-cập, Bấy giờ chúng nó sẽ biết rằng chính ta là CHÚA.’" 20 Vào ngày bảy tháng thứ nhất, năm thứ mười một, lời của CHÚA phán cùng tôi rằng: 21 "Hỡi con người, ta đã bẻ gãy cánh tay của Pha-ra-ôn, vua Ai-cập và nầy, nó không được bó lại cho lành và băng lại cho mạnh để cầm gươm. 22 Cho nên, CHÚA Toàn Năng phán như vầy: Nầy, ta chống lại Pha-ra-ôn, vua Ai-cập, ta sẽ bẻ gãy hai cánh tay nó, cả cánh tay mạnh lẫn cánh tay gãy; ta sẽ làm cho gươm nơi tay nó rớt xuống. 23 Ta sẽ làm cho dân Ai-cập tản lạc giữa các nước, phân tán chúng giữa các dân. 24 Ta sẽ tăng cường sức mạnh cho cánh tay của vua Ba-by-lôn và trao gươm của ta vào tay người. Ta sẽ bẻ gãy các cánh tay của Pha-ra-ôn và vua Ai-cập sẽ than khóc trước mặt người như một kẻ tử thương. 25 Ta sẽ tăng cường sức mạnh cho các cánh tay của vua Ba-by-lôn nhưng những cánh tay của Pha-ra-ôn phải buông xuôi. Bấy giờ chúng sẽ biết rằng chính ta là CHÚA. Ta đã đặt gươm vào tay vua Ba-by-lôn và người sẽ vung gươm tấn công đất Ai-cập. 26 Ta sẽ làm cho dân Ai-cập tản lạc giữa các nước, phân tán chúng giữa các dân. Bấy giờ, chúng sẽ biết rằng chính ta là CHÚA."

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn