VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Ai Ca | Ê-xê-chi-ên 38 | Ê-xê-chi-ên 39 | Ê-xê-chi-ên 40 | Đa-ni-ên

Ê-xê-chi-ên 39

39 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Hỡi con người, hãy phán tiên tri nghịch cùng Gót. Hãy nói với nó: "CHÚA Toàn Năng phán như vầy: Hỡi Gót, lãnh tụ của Rốt, của Mê-siếc và Tu-banh, ta nghịch cùng ngươi. 2 Ta sẽ làm ngươi quay lại, dẫn ngươi ra, cho ngươi tiến lên từ miền cực bắc và tấn công các núi đồi Y-sơ-ra-ên. 3 Ta sẽ bẻ gãy cung nơi tay trái ngươi và đánh rơi các mũi tên trong tay phải ngươi. 4 Ngươi, cả đoàn quân ngươi và các dân theo ngươi sẽ ngã gục trên các đồi núi Y-sơ-ra-ên. Ta sẽ phó ngươi làm mồi cho mọi loài chim và thú dữ ngoài đồng. 5 Ngươi sẽ ngã gục nơi đồng trống vì chính ta đã phán, CHÚA Toàn Năng tuyên bố. 6 Ta sẽ sai lửa đốt Magót và những kẻ đang sống an toàn tại các vùng duyên hải; bấy giờ chúng sẽ biết rằng chính ta là CHÚA. 7 Ta sẽ làm cho danh thánh ta được nhận biết giữa vòng dân Y-sơ-ra-ên của ta và không để cho danh thánh ta bị xúc phạm nữa. Bấy giờ các nước sẽ nhận biết chính ta là CHÚA, Đấng Thánh trong Y-sơ-ra-ên. 8 Nầy, điều ấy đang đến, nó sẽ xảy ra. Đó là ngày mà ta đã phán, CHÚA Toàn Năng tuyên bố. 9 Bấy giờ dân cư trong các thành của Y-sơ-ra-ên sẽ đi ra lấy vũ khí làm nhiên liệu đốt và thiêu hủy chúng; nào là khiên nhỏ, khiên lớn, cung tên và giáo mác, họ sẽ dùng làm nhiên liệu đốt trong bảy năm. 10 Chúng sẽ không cần kiếm củi ngoài đồng hay chặt cây trong rừng nhưng sẽ dùng vũ khí làm nhiên liệu đốt. Bấy giờ chúng sẽ cướp những kẻ cướp phá chúng và tước đoạt những kẻ tước đoạt chúng, CHÚA Toàn Năng tuyên bố. 11 Vào ngày ấy, ta sẽ cho Gót một chỗ làm mồ chôn tại Y-sơ-ra-ên, nơi thung lũng của người qua lại về phía đông của biển; chỗ đó sẽ ngăn trở những người qua lại. Gót và tất cả đồng bọn của nó sẽ được chôn tại đó và người ta sẽ gọi thung lũng đó là Ha-môn Gót. 12 Trong bảy tháng, nhà Y-sơ-ra-ên chôn cất chúng để thanh tẩy đất đai. 13 Toàn dân trong nước sẽ chôn cất chúng. Ấy sẽ là một ngày vẻ vang danh tiếng cho họ vì ta đã bày tỏ vinh quang ta; CHÚA Toàn Năng tuyên bố. 14 Ngườia sẽ cử những người thường trực đi lại khắp xứ để chôn cất những xác chết còn lại trên mặt đất hầu thanh tẩy đất đai. Sau bảy tháng họ bắt đầu cuộc tìm kiếm này. 15 Khi những người ấy đi khắp xứ và người nào thấy xương người thì dựng một dấu hiệu bên cạnh, cho đến khi những người chôn cất chôn nó tại thung lũng Ha-môn Gót. 16 (Thành Ha-mô-na cũng ở đó); như vậy, họ thanh tẩy đất đai.’ 17 Còn ngươi, hỡi con người, CHÚA Toàn Năng phán như vầy: hãy nói với mọi loài chim, mọi thú đồng: "Hãy tụ họp, hãy đến, từ bốn phương hãy qui tụ lại chỗ sinh tế mà ta đã chuẩn bị cho các ngươi, tức là một sinh tế lớn trên núi đồi Y-sơ-ra-ên; các ngươi sẽ ăn thịt và uống máu. 18 Các ngươi sẽ ăn thịt các dũng sĩ, uống máu các ông hoàng trên đất như ăn thịt chiên đực, chiên con, dê, bò, mọi súc vật mập béo của Ba-san. 19 Các ngươi sẽ ăn mỡ đến ớn, uống máu đến say, từ vật sinh tế mà ta đã chuẩn bị cho các ngươi. 20 Tại bàn tiệc của ta, các ngươi sẽ ăn no những ngựa, người lái xe ngựa, dũng sĩ và mọi loại binh lính;’ CHÚA Toàn Năng tuyên bố. 21 Ta sẽ bày tỏ vinh quang ta giữa các nước; mọi nước sẽ thấy sự phán xét ta đãthi hành và thấy bàn tay ta đặt trên chúng nó. 22 Từ ngày ấy về sau, nhà Y-sơ-ra-ên sẽ nhận biết chính ta là CHÚA, Đức Chúa Trời của chúng. 23 Các nước cũng sẽ biết rằng nhà Y-sơ-ra-ên bị lưu đày vì tội lỗi của chúng; vì chúng đã bội tín cùng ta nên ta ẩn mặt đi, ta trao chúng vào tay kẻ thù của chúng và tất cả đều ngã gục vì gươm. 24 Ta đã đối xử với chúng tùy theo sự ô uế và vi phạm của chúng và ta đã ẩn mặt ta khỏi chúng nó. 25 Cho nên, CHÚA Toàn Năng phán như vầy: Nay ta sẽ phục hồi vận mệnh của Gia-cốp và thương xót cả nhà Y-sơ-ra-ên. Ta cũng sẽ ghen cho danh thánh của ta. 26 Chúng sẽ mang lấy xấu hổ và mọi điều bội tín chúng đã phạm cùng ta khi chúng định cư trong xứ yên lành và không ai làm cho chúng sợ hãi. 27 Khi ta đem chúng về từ các dân, tập họp chúng lại từ những đất nước thù nghịch, và bởi chúng, ta sẽ bày tỏ sự thánh khiết của ta trước mắt nhiều nước. 28 Bấy giờ chúng sẽ biết rằng chính ta là CHÚA, Đức Chúa Trời của chúng nó, dù ta đã lưu đày chúng đến các nước nhưng lại tụ họp chúng về đất của chúng và không để một người nào trong chúng nó ở lại đó. 29 Ta sẽ không còn ẩn mặt ta khỏi chúng nó nữa, vì ta sẽ đổ thần ta trên nhà Y-sơ-ra-ên, CHÚA Toàn Năng tuyên bố."

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn