VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Ai Ca | Ê-xê-chi-ên 46 | Ê-xê-chi-ên 47 | Ê-xê-chi-ên 48 | Đa-ni-ên

Ê-xê-chi-ên 47

47 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Người ấy đem tôi trở lại lối vào đền thờ; kìa, có nước tuôn ra từ dưới thềm cửa đền thờ và chảy về phía đông vì mặt tiền đền thờ hướng về phía đông. Nước từ bên dưới phía am thờ. 2 Người ấy đem tôi ra ngoài bằng cổng phía bắc, dẫn tôi đi vòng phía ngoài đến cổng ngoài, là cổng hướng về phía đông, và kìa, nước chảy ra từ phía nam. 3 Người ấy đi về hướng đông, tay cầm thước đo và đo một ngàn thước; người dẫn tôi đi qua nước, nước cao đến mắt cá chân. 4 Người ấy đo một ngàn thước rồi dẫn tôi đi qua nước, nước cao đến đầu gối; người lại đo một ngàn thước và dẫn tôi đi qua nước, nước cao đến thắt lưng. 5 Người ấy lại đo một ngàn thước nữa, bấy giờ là một con sông, tôi không thể đi qua được vì nước sông dâng cao; nước sông sâu phải bơi, không thể đi qua được. 6 Người ấy nói với tôi: "Hỡi con người, ngươi có thấy không?" Người dẫn tôi trở lại bờ sông. 7 Khi tôi trở lại, kìa, ở hai bên bờ sông có rất nhiều cây cối. 8 Người ấy bảo tôi: "Nước này chảy về vùng phía đông, xuống miền A-ra-ba, đổ vào biển; khi đổ vào biển, nước biển sẽ trở nên lành. 9 Sông chảy đến đâu thì mọi sinh vật bò sát ở đó sẽ sống. Sẽ có rất nhiều cá khi nước này chảy đến đó và nước sẽ trở nên lành; sông này chảy đến đâu thì mọi vật ở đó đều sống. 10 Ngư phủ sẽ đứng trên bờ, từ Ên Ghê-đi cho đến Ên Ê-la-im, sẽ có những chỗ để giăng lưới; cá rất nhiều và đủ loại như cá ở Biển Lớn. 11 Nước trong những đầm lầy sẽ không thành ngọt nhưng để làm muối. 12 Dọc theo hai bên bờ sông, người ta sẽ trồng đủ loại cây ăn trái, lá sẽ không tàn, trái không dứt; mỗi tháng cây đều sinh trái nhờ nước từ đền thờ chảy ra. Trái sẽ dùng làm thực phẩm và lá làm thuốc." 13 CHÚA phán như vầy: "Đây là ranh giới để các ngươi phân chia đất làm sản nghiệp cho mười hai chi tộc Y-sơ-ra-ên, Giô-sép sẽ được hai phần. 14 Mỗi người đều sẽ được phân chia sản nghiệp bằng nhau vì ta đã đưa tay thề ban đất cho tổ tiên các ngươi nên đất này sẽ thuộc về các ngươi để làm sản nghiệp. 15 Đây là ranh giới của đất: Về phía bắc, từ Biển Lớn theo con đường Hết-lon qua Lê-bô Xê-đát, 16 Ha-mát, Bê-rốt và Síp-ra-im nằm giữa ranh giới Đa-mách và Ha-mát, Hát-se Hát-thi-côn nằm trên ranh giới Ha-vơ-ran. 17 Vậy, ranh giới sẽ chạy từ biển tới Hát-se Ê-nôn tại biên giới Đa-mách; từ miền bắc đi lên hướng bắc là ranh giới Ha-mát, ấy là ranh giới phía bắc. 18 Phía đông, từ Ha-vơ-ran đến Đa-mách, dọc theo sông Giô-đanh từ Ga-la-át và đất Y-sơ-ra-ên ra biển đông, đến tận Ta-ma; ấy là ranh giới phía đông. 19 Phía nam, từ Ta-ma đến dòng nước Ma-ri-ba tại Ca-đê, dọc theo con suối Ai-cập đến Biển Lớn; ấy là ranh giới phía nam. 20 Phía tây, Biển Lớn sẽ là ranh giới đến tận điểm đối diện Lê-bô Ha-mát; ấy là ranh giới phía tây. 21 Vậy, các ngươi hãy phân chia xứ này giữa vòng các ngươi tùy theo chi tộc Y-sơ-ra-ên. 22 Các ngươi hãy bắt thăm chia đất này làm sản nghiệp cho các ngươi và cho những ngoại kiều định cư giữa các ngươi và sinh con cái giữa các ngươi. Các ngươi sẽ coi họ như người bản xứ Y-sơ-ra-ên; họ cũng sẽ được bắt thăm chia phần sản nghiệp với các ngươi giữa các chi tộc Y-sơ-ra-ên. 23 Người ngoại kiều định cư trong chi tộc nào, thì các ngươi phải cho nó sản nghiệp ở đó;" CHÚA tuyên bố.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn