VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Lê-vi | Dân Số 11 | Dân Số 12 | Dân Số 13 | Phục Truyền

Dân Số 12

12 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Mi-ri-am và A-rôn nói hành Môi-se vì người vợ quê ở xứ Cút mà Môi-se đã cưới, vì Môi-se đã cưới bà này làm vợ. 2 Hai người nói: "Không lẽ CHÚA chỉ phán dạy qua một mình Môi-se mà thôi sao? Ngài không dùng chúng ta mà phán dạy sao?" CHÚA nghe lời đó. 3 Môi-se là một người rất khiêm tốn, khiêm tốn nhất trần gian. 4 Lập tức CHÚA bảo Môi-se, A-rôn và Mi-ri-am: "Cả ba hãy ra Trại Hội Kiến." Ba người đều đi. 5 CHÚA ngụ xuống trong trụ mây và đứng tại cửa Trại Hội Kiến, rồi gọi A-rôn và Mi-riam đến. Hai người đều bước tới. 6 Chúa phán: "Hãy lắng nghe lời Ta: Khi một nhà tiên tri xuất hiện giữa các ngươi, Ta bầy tỏ chính mình Ta cho người ấy trong khải tượng. Ta phán dạy người trong giấc mộng. 7 Nhưng trường hợp Môi-se đầy tớ Ta không giống như vậy, người thật trung tín trong cả nhà Ta. 8 Ta trò chuyện với người đối mặt Cách rõ ràng, không dùng lời bí ẩn, Và người thấy hình dạng CHÚA. Vậy, sao các ngươi không sợ nói hành đầy tớ Ta là Môi-se?" 9 Cơn thịnh nộ của CHÚA nổi phừng với A-rôn và Mi-ri-am và Ngài bỏ họ ngự đi. 10 Khi trụ mây cất lên khỏi trại thì Mi-ri-am bị phung trắng như tuyết. A-rôn quay lại nhìn Mi-ri-am, thấy bà đã mắc bệnh phung. 11 A-rôn nói với Môi-se: "Chủ tôi ơi, xin đừng chấp lỗi chúng tôi đã phạm cách điên dại, 12 xin đừng để chị trong tình trạng như đứa con sảo thai thì thịt bị ăn hết một nửa khi ra khỏi lòng mẹ." 13 Môi-se kêu cầu Chúa: "Lạy Đức Chúa Trời, xin Ngài chữa lành cho chị!" 14 CHÚA đáp lời Môi-se: "Nếu bị cha mình nhổ trên mặt thì nó không bị hổ thẹn bảy ngày sao? Hãy cầm giữ nàng ngoài trại quân bảy ngày, sau đó nàng sẽ lại được đem vào." 15 Vậy, Mi-ri-am bị cầm giữ bên ngoài trại quân bảy ngày. Nhân dân không ra đi cho đến ngày nàng được đem về trại quân. 16 Sau đó, nhân dân rời Hát-sê-rốt ra đi và cắm trại tại sa mạc Pha-ran.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn