VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Dân Số | Phục Truyền 26 | Phục Truyền 27 | Phục Truyền 28 | Giô-suê

Phục Truyền 27

27 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Môi-se và các trưởng lão Y-sơ-ra-ên bảo dân chúng: "Anh chị em phải giữ tất cả điều răn tôi truyền hôm nay. 2 Khi đã qua sông Giô-đanh và vào trong xứ CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em sắp ban cho, anh chị em phải dựng các tảng đá lớn, lấy hồ trát lên, 3 rồi viết trên đó các lời của luật pháp này, khi anh chị em đã qua sông và vào trong xứ CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em sắp ban cho, là một xứ tràn trề sữa và mật ong, như CHÚA, Đức Chúa Trời của các tổ tiên đã hứa với anh chị em. 4 Sau khi đã qua sông Giô-đanh, anh chị em dựng các tảng đá đó trên núi Ê-banh và lấy hồ trát lên, như tôi truyền dạy anh chị em hôm nay. 5 Cũng thiết lập ở đó một bàn thờ bằng đá cho CHÚA, Đức Chúa Trời của đồng bào. Đừng dùng dụng cụ bằng sắt để đẽo đá. 6 Anh chị em phải dựng một bàn thờ cho CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em bằng đá nguyên khối và dâng tế lễ thiêu trên bàn thờ ấy cho CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em. 7 Anh chị em cũng sẽ dâng trên bàn thờ ấy tế lễ cầu an, rồi ăn mừng tại đó trước mặt CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em. 8 Anh chị em phải viết thật rõ ràng các lời của luật pháp này trên các tảng đá anh chị em sẽ dựng lên." 9 Sau đó, Môi-se và các thầy tế lễ người Lê-vi nói với toàn dân Y-sơ-ra-ên: "Đồng bào Y-sơ-ra-ên yên lặng nghe đây! Bây giờ anh chị em đã trở thành dân của CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em. 10 Vậy anh chị em phải vâng lời CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em và làm theo các điều răn và quy luật tôi truyền hôm nay." 11 Hôm ấy, Môi-se truyền mạng lệnh này cho dân chúng: 12 "Sau khi anh chị em đã qua sông Giô-đanh, các chi tộc sau đây sẽ đứng trên núi Ga-ri-xim để chúc phước cho toàn dân: Si-mê-ôn, Lê-vi, Giu-đa, Y-sa-ca, Giô-sép và Bên-gia-min. 13 Còn các chi tộc sau đây sẽ đứng trên núi Ê-banh để công bố các lời nguyền rủa: Ru-bên, Gát, A-se, Sa-bu-luân, Đan và Nép-ta-li." 14 Người Lê-vi sẽ lớn tiếng tuyên bố với toàn dân Y-sơ-ra-ên như sau: 15 "Người nào chạm hay đúc hình tượng rồi dựng lên thờ trong nơi kín phải bị nguyền rủa. CHÚA ghê tởm các hình tượng đó do tay người thợ thủ công làm ra." Toàn dân sẽ đáp: "A-men" 16 "Người nào khinh bỉ cha mẹ mình phải bị nguyền rủa". Toàn dân sẽ đáp: "A-men" 17 "Người nào dời đá làm ranh giới đất đai của láng giềng phải bị nguyền rủa". Toàn dân sẽ đáp: "A-men" 18 "Người nào làm cho người mù đi lạc đường phải bị rủa sả". Toàn dân sẽ đáp: "A-men" 19 "Người nào không áp dụng công lý cho ngoại kiều, kẻ mồ côi, người góa bụa phải bị rủa sả". Toàn dân sẽ đáp: "A-men" 20 "Người nào ngủ với vợ kế của cha mình phải bị nguyền rủa, vì như vậy là làm nhục cha mình". Toàn dân sẽ đáp: "A-men" 21 "Người nào ngủ với thú vật phải bị nguyền rủa". Toàn dân sẽ đáp: "A-men" 22 "Người nào ngủ với chị em mình, dù cùng cha khác mẹ hay cùng mẹ khác cha, phải bị nguyền rủa". Toàn dân sẽ đáp: "A-men" 23 "Người nào ngủ với bà gia mình phải bị rủa sả". Toàn dân sẽ đáp: "A-men" 24 "Người nào phạm tội giết người dù không ai thấy, phải bị nguyền rủa". Toàn dân sẽ đáp: "A-men" 25 "Người nào nhận hối lộ để giết người vô tội phải bị nguyền rủa". Toàn dân sẽ đáp: "A-men" 26 "Người nào không giữ các lời của kinh luật này để làm theo phải bị nguyền rủa". Toàn dân sẽ đáp: "A-men"

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn