VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Dân Số | Phục Truyền 30 | Phục Truyền 31 | Phục Truyền 32 | Giô-suê

Phục Truyền 31

31 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Sau đó Môi-se đi ra và nói các lời này với toàn dân Y-sơ-ra-ên: 2 "Bây giờ tôi đã được một trăm hai mươi tuổi và không còn đủ sức lãnh đạo đồng bào nữa. CHÚA có phán dạy tôi: "Con sẽ không qua sông Giô-đanh.’ 3 Chính CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em sẽ qua sông trước anh chị em. Ngài sẽ tiêu diệt các dân tộc này trước mặt anh chị em và anh chị em sẽ chiếm hữu lãnh thổ của họ. Giô-suê sẽ hướng dẫn anh chị em qua sông theo lời CHÚA phán dạy. 4 CHÚA sẽ làm cho các dân đó như Ngài đã làm cho Si-hôn và Óc, hai vua người A-mô-rít, khi Ngài tiêu diệt hai vua và xứ của họ. 5 CHÚA sẽ giao nạp các dân tộc đó cho anh chị em và anh chị em phải đối đãi với họ theo lệnh tôi đã truyền. 6 Phải mạnh mẽ can đảm lên. Đừng sợ hải kinh khiếp trước mặt các dân đó vì CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em cùng đi với anh chị em; Ngài không bao giờ xa lìa hay rời bỏ anh chị em đâu." 7 Nói xong, Môi-se cho mời Giô-suê đến và nói với ông trước mặt toàn dân Y-sơ-ra-ên: "Ông phải mạnh mẽ và can đảm, vì ông phải đi với toàn dân vào xứ CHÚA đã thề hứa ban cho họ và ông phải chia đất đó cho dân làm cơ nghiệp. 8 Chính CHÚA sẽ đi trước ông và Ngài luôn ở với ông; Ngài không bao giờ xa lìa hay rời bỏ ông đâu. Ông đừng sợ hãi, đừng nản lòng." 9 Môi-se ghi xuống kinh luật của Đức Chúa Trời và trao lại cho các thầy tế lễ, các người Lê-vi là người khiêng Rương Giao Ước của CHÚA và cho tất cả các trưởng lão Y-sơ-ra-ên. 10 Ông truyền cho họ: "Cuối mỗi bảy năm, tức là năm tha nợ, nhân dịp Lễ Lều Tạm, 11 khi toàn dân Y-sơ-ra-ên đến thờ phượng CHÚA, Đức Chúa Trời của chúng ta tại địa điểm của Ngài sẽ chọn, các ông phải đọc lớn tiếng cho họ nghe kinh luật này. 12 Phải triệu tập toàn dân, kể cả đàn ông, đàn bà, trẻ con và ngoại kiều sống trong các thành của anh chị em, để họ có thể nghe và học tập kính sợ CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em và cẩn thận làm theo mọi lời của kinh luật này. 13 Con cháu anh chị em là những người chưa biết kinh luật này, phải nghe và phải học tập kính sợ CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em suốt thời gian sống trong xứ đồng bào sẽ chiếm hữu sau khi qua sông Giô-đanh." 14 CHÚA phán dạy Môi-se: "Ngày qua đời của con đã gần. Con gọi Giô-suê rồi cả hai đến trình diện với Ta tại Trại Hội Kiến, tại đó Ta sẽ giao trách nhiệm cho Giô-suê." Vậy Môi-se và Giô-suê đến trình diện tại Trại Hội Kiến. 15 CHÚA hiện ra tại Trại Hội Kiến, trong trụ mây và mây dừng trên cửa Trại. 16 CHÚA phán với Môi-se: "Con sắp được an nghỉ với các tổ tiên, bấy giờ dân này sẽ thờ cúng các thần khác trong xứ mà họ sắp vào. Họ sẽ lìa bỏ Ta và vi phạm giao ước Ta đã lập với họ. 17 Lúc đó, Ta sẽ nổi giận và lìa bỏ họ; Ta sẽ che giấu mặt Ta khỏi họ và họ sẽ trở thành mồi cho các dân tộc khác. Họ sẽ gặp nhiều tai hoạ khốn khổ, bấy giờ họ sẽ hỏi: "Phải chăng chúng ta gặp các tai nạn này vì Đức Chúa Trời không còn ở với chúng ta nữa?’ 18 Nhưng lúc đó Ta chắc chắn sẽ giấu mặt Ta, vì tất cả những tội ác họ phạm khi đi theo các thần khác. 19 Vậy bây giờ con ghi xuống bài ca này và dạy toàn dân Y-sơ-ra-ên hát, họ phải học thuộc bài ca này, để bài ca này làm chứng cho Ta nghịch với họ. 20 Sau khi Ta đã đem họ vào trong xứ tràn trề sữa và mật ong, là xứ Ta đã thề hứa ban cho các tổ tiên họ và khi họ đã no béo, họ sẽ quay đi phục vụ các thần khác, khinh dể Ta và vi phạm giao ước Ta. 21 Khi họ gặp nhiều tai hoạ khốn khổ, bài ca này sẽ làm chứng buộc tội họ, vì con cháu họ sẽ không quên bài ca này đâu. Ta biết điều họ định làm ngay trước khi Ta đem họ vào xứ Ta thề hứa ban cho họ." 22 Vậy, hôm đó Môi-se ghi chép bài ca này và đem dạy cho dân Y-sơ-ra-ên. 23 CHÚA truyền mạng lệnh này cho Giô-suê, con trai Nun: "Con phải mạnh mẽ can đảm, vì con sẽ đem dân Y-sơ-ra-ên vào xứ Ta đã thề hứa ban cho họ. Chính mình Ta sẽ ở với con." 24 Khi đã chép xong mọi lời của kinh luật này từ đầu đến cuối vào một cuốn sách, 25 Môi-se bảo những người Lê-vi khiêng Rương Giao Ước của CHÚA rằng: 26 "Đem cuốn sách này để một bên Rương Giao Ước của CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em. Sách sẽ cứ ở đó để làm chứng nghịch với anh chị em, 27 vì tôi biết anh chị em rất phản trắc và cứng cổ. Ngay khi tôi còn sống và còn ở với anh chị em mà anh chị em còn phản trắc với CHÚA như vậy, huống chi khi tôi qua đời rồi, anh chị em còn phản trắc đến chừng nào nữa! 28 Hãy triệu tập tất cả các trưởng lão và viên chức các chi tộc, để tôi kêu gọi trời đất chứng giám và nói những lời này cho họ nghe. 29 Tôi biết rằng sau khi tôi qua đời, anh chị em sẽ hết sức hư hỏng, lìa khỏi con đường tôi đã truyền dạy. Trong tương lai, anh chị em sẽ chọc giận CHÚA, làm điều ác, không đẹp lòng CHÚA và tai họa sẽ giáng trên anh chị em."

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn