VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Dân Số | Phục Truyền 32 | Phục Truyền 33 | Phục Truyền 34 | Giô-suê

Phục Truyền 33

33 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Sau đây là lời chúc phước lành của Môi-se, người của Đức Chúa Trời, đã công bố về Y-sơ-ra-ên trước khi qua đời. 2 Ông nói: "CHÚA từ Si-nai đến, Từ Sê-i-rơ Chúa là ánh bình minh soi rạng trên dân Ngài, Từ núi Pha-ran, Chúa chói sáng rực rỡ, Chúa đến với muôn vàn vị thánh, Lửa luật pháp phát ra từ tay phải Ngài. 3 Chúa yêu thương dân mình, Các thánh đều được Chúa bảo vệ trong tay Ngài, Dưới chân Chúa, họ cúi đầu phủ phục, Để tiếp nhận chỉ thị của Ngài, 4 Là kinh luật Môi-se đã truyền lại, Là cơ nghiệp của cộng đồng Gia-cốp. 5 Chúa là Vua của Giê-su-run, Khi các cấp lãnh đạo của dân hội họp, Với các chi tộc Y-sơ-ra-ên. 6 Nguyện cho Ru-bên được sống, không bao giờ tuyệt giống, Dù Ru-bên chỉ có ít người." 7 Môi-se nói về Giu-đa như sau: "CHÚA ôi, xin nghe tiếng cầu cứu của Giu-đa, Đem người về với dân mình. Với tay mình người tự bảo vệ, Chúa ôi, xin giúp người chống lại quân thù." 8 Môi-se nói về Lê-vi như sau: "CHÚA bày tỏ ý muốn Ngài qua Thu-mim và U-rim, Giao cho người trung thành cất giữ, Chúa thử thách người ở Ma-sa, Và thử lòng người tại suối Mê-ri-ba. 9 Lê-vi yêu kính CHÚA: Hơn cả cha mẹ, Anh chị em và con cái, Nhưng chỉ chú tâm vâng lời Chúa, Và gìn giữ giao ước Ngài. 10 Người dạy mạng lệnh Chúa cho Gia-cốp, Và kinh luật Chúa cho Y-sơ-ra-ên, Người đốt hương trước mặt Chúa, Dâng tế lễ thiêu trên bàn thờ Ngài. 11 Lạy CHÚA, xin ban sức mới cho người, Ban phước trên mọi công việc người làm. Xin đánh bể hông kẻ nổi dậy nghịch người, Triệt hạ kẻ thù người để chúng không ngóc đầu lên được." 12 Môi-se nói về Bên-gia-min như sau: "Nguyện người CHÚA yêu dấu, Được nghỉ an toàn trong Ngài Chúa che chở người suốt ngày, Phải, người Chúa yêu được ở giữa hai vai Ngài." 13 Môi-se nói về Giô-sép như sau: "Nguyện CHÚA ban phước cho xứ người, Với sương móc quý từ trời sa xuống, Với mạch nước phun lên từ nơi sâu thẳm, 14 Với sản phẩm hảo hạng của mặt trời, Và những gì tốt nhất mặt trăng đem lại, 15 Rừng cây thơm ngát của núi ngàn xưa, Cùng hoa quả của các đồi vĩnh cửu; 16 Nguyện Đấng hiện ra trong bụi gai, Ban ân huệ cho đất đai trù phú, hoa lợi dồi dào. Nguyện mọi phước lành tuôn tràn trên đầu Giô-sép, Trên trán của người đứng đầu các anh em. 17 Người oai nghi lẫm liệt như bò đực đầu lòng, Sừng người chính là sừng của bò rừng, Người dùng sừng báng các dân tộc, Cả những dân ở tận cùng trái đất. Đó là hàng vạn quân của Ép-ra-im, Hàng ngàn người của Ma-na-se." 18 Môi-se nói về Sa-bu-luân như sau: "Sa-bu-luân, hãy vui mừng khi tàu bè rời bến, Y-sa-ca hãy hớn hở trong lều trại mình. 19 Anh chị em sẽ mời các dân lên núi, Và tại đó dâng tế lễ theo nghi thức Chúa dạy; Vì anh chị em hưởng tài nguyên phong phú của biển Và các kho tàng chôn vùi dưới cát." 20 Môi-se nói về Gát như sau: "Ca tụng Đấng mở rộng bờ cõi Gát, Gát sống như con sư tử cái, Xé nát mồi cả tay lẫn đầu. 21 Người chọn cho mình phần đất tốt nhất, Là phần dành cho nhà lãnh đạo. Khi các cấp lãnh đạo nhân dân hội họp, Người sẽ thực thi ý muốn công chính của Đức Chúa Trời, Và phán quyết của Ngài cho dân Y-sơ-ra-ên." 22 Môi-se nói về Đan như sau: "Đan là sư tử tơ, Từ Ba-san nhảy vọt tới." 23 Môi-se nói về Nép-ta-li như sau: "Nép-ta-li ngập tràn ân huệ của CHÚA, Và đầy dẫy phước hạnh của Ngài; Người chiếm hữu cả miền tây lẫn miền nam." 24 Môi-se nói về A-se như sau: "Nguyện A-se được phước hơn các chi tộc khác, Xin cho người được anh em mến chuộng, Được dầm chân trong dầu, 25 Các cổng thành được gài then đồng then sắt, Và sức mạnh người so bằng tuổi thọ. 26 Nào có ai như Đức Chúa Trời của Giê-ru-sun, Đấng cỡi các từng trời đến cứu giúp ngươi, Trên các áng mây, Ngài oai nghiêm tuyệt đỉnh. 27 Đức Chúa Trời vĩnh cửu là nơi ngươi trú ẩn, Bên dưới ngươi có tay đời đời của Ngài nâng đỡ, Ngài đánh đuổi quân thù trước mặt ngươi, Rồi bảo ngươi rằng: "Hãy diệt chúng đi,’ 28 Nhờ vậy Y-sơ-ra-ên sẽ sống an toàn, Gia-cốp ở riêng biệt trong một xứ, Đầy tràn hoa mầu và rượu nho mới, Xứ đượm nhuần sương móc từ trời. 29 Y-sơ-ra-ên ơi, ngươi là dân được phước, Ai giống như ngươi, Một dân được Chúa cứu? Chúa là thuẫn che chở, là Đấng cứu giúp ngươi, Là thanh gươm cho ngươi đắc thắng vẻ vang. Quân thù sẽ phủ phục trước mặt ngươi, Còn ngươi sẽ chà đạp trên lưng chúng nó."

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn