VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-thi-ơ | Mác 1 | Mác 2 | Lu-ca

Mác 1

1 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Khởi đầu Phúc Âm về Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời. 2 Như có chép trong sách tiên tri I-sa: "Nầy, Ta sẽ sai sứ giả Ta đến trước Con, Người sẽ dọn đường cho Con." 3 Có tiếng kêu vang trong đồng hoang: "Hãy sửa soạn đường Chúa, đắp thẳng các lối Ngài." 4 Giăng Báp-tít xuất hiện trong đồng hoang, truyền giảng về phép báp-tem bày tỏ lòng ăn năn để được Chúa tha tội. 5 Tất cả dân chúng thành Giê-ru-sa-lem và xứ Giu-đê lũ lượt kéo đến cùng người. Sau khi xưng tội, họ được Giăng làm phép báp-tem dưới sông Giô-đanh. 6 Giăng mặc áo lông lạc đà, thắt dây lưng da, ăn châu chấu và mật ong rừng. 7 Người truyền giảng rằng: "Đấng đến sau ta, có quyền lực hơn ta, ta cũng không đáng quỳ xuống tháo quai dép Ngài. 8 Chính ta làm lễ báp-tem cho các người bằng nước, nhưng Ngài sẽ làm phép báp-tem cho các người bằng Đức Thánh Linh." 9 Trong thời gian này, Đức Giê-su từ thành Na-xa-rét xứ Ga-li-lê đến để Giăng làm phép báp-tem dưới sông Giô-đanh. 10 Vừa bước ra khỏi nước, Đức Giê-su thấy các tầng trời mở ra và Đức Thánh Linh giáng trên Ngài như dạng chim bồ câu. 11 Rồi có tiếng từ trời phán: "Con là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta hoàn toàn." 12 Liền đó, Đức Thánh Linh giục Ngài vào trong đồng hoang. 13 Ngài ở trong đồng hoang với dã thú bốn mươi ngày, chịu Sa-tan cám dỗ, sau đó có thiên sứ đến phục vụ Ngài. 14 Sau khi Giăng bị tù, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê, truyền giảng Phúc Âm của Đức Chúa Trời. 15 Ngài phán: "Giờ đã điểm, Nước Đức Chúa Trời đã đến gần, hãy ăn năn và tin nhận Phúc Âm." 16 Một hôm Đức Giê-su đi dọc theo bờ biển Ga-li-lê, Ngài thấy Si-môn và em là An-rê đang chài lưới dưới biển vì họ làm nghề đánh cá. 17 Ngài gọi họ: "Hãy theo Ta, Ta sẽ khiến các người trở nên tay đánh lưới cứu người." 18 Họ liền bỏ lưới đi theo Ngài. 19 Đi một quãng nữa, Ngài thấy Gia-cơ con trai của Xê-bê-đê với em là Giăng đang vá lưới trên thuyền. 20 Ngài liền gọi họ. Hai người lìa Xê-bê-đê cha mình và mấy người bạn chài trên thuyền mà theo Ngài. Đức Giê-su Đuổi Tà Linh (Lu 4:31-37) gài vào hội đường bắt đầu giảng dạy. 22 Người ta đều ngạc nhiên về sự dạy dỗ của Ngài, vì Ngài giảng dạy với quyền uy khác hẳn các chuyên gia kinh luật. 23 Ngay lúc ấy, trong hội đường, một người bị tà linh ám la lên: 24 "Ông Giê-su Na-xa-rét ơi, ông muốn làm gì chúng tôi đây? Ông đến để diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai, là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời." 25 Đức Giê-su nghiêm trách nó: "Im đi ! Hãy xuất khỏi người này." 26 Tà linh vật mạnh người ấy, thét lên rồi ra khỏi. 27 Mọi người có mặt đều kinh hoàng, nên bàn với nhau: "Cái gì vậy? Giáo lý mới lạ quá! Người dạy với quyền uy, đến cả tà linh cũng phải vâng lệnh." 28 Tức thì, danh tiếng Ngài đồn ra khắp miền Ga-li-lê. 29 Vừa ra khỏi hội đường, Đức Giê-su đi với Gia-cơ và Giăng đến nhà Si-môn và An-â. 30 Bà gia Si-môn sốt nặng đang nằm trên giường, họ liền cho Ngài hay. 31 Ngài đến gần, cầm tay đỡ bà dậy, cơn sốt liền dứt, rồi bà đứng dậy phục vụ họ. 32 Đến chiều khi mặt trời lặn, người ta đem cho Ngài cả người đau lẫn người bị quỷ ám. 33 Dân cả thành tụ họp trước cửa. 34 Ngài chữa lành nhiều người, đủ các chứng bịnh khác nhau, đuổi nhiều quỷ khỏi người bị ám, và không cho phép quỷ nói gì, vì chúng biết Ngài là ai. 35 Vừa mờ sáng Ngài dậy sớm, đi vào nơi vắng vẻ để cầu nguyện. 36 Si-môn cùng đồng bạn tìm kiếm Ngài. 37 Gặp được rồi, họ thưa: "Mọi người đang tìm Thầy." 38 Nhưng Ngài đáp: "Chúng ta hãy vào các làng xã quanh đây, Ta còn phải truyền giảng ở đó nữa; chính vì việc này mà Ta đến." 39 Rồi Ngài truyền giảng tại các hội đường khắp miền Ga-li-lê và đuổi các quỷ. 40 Một người phung đến quỳ xuống, khẩn cầu Ngài: "Nếu Thầy muốn, Thầy có thể chữa tôi lành." 41 Đức Giê-su động lòng thương xót, đưa tay sờ người và bảo rằng: "Ta muốn, hãy lành đi." 42 Lập tức bịnh phung biến mất, người phung được lành. 43 Ngài liền cho người đi và nghiêm dặn: 44 "Đừng nói việc này cho ai cả, nhưng hãy đến trình diện cùng thầy tế lễ và dâng lễ theo như luật Môi-se đã định để chứng tỏ cho họ biết là anh đã được sạch." 45 Nhưng người ấy đi loan báo việc này khắp nơi. Tin này đồn ra đến nỗi Đức Giê-su không thể nào vào phố cách công khai nhưng phải ở lại trong đồng hoang. Dân chúng khắp nơi kéo đến với Ngài.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn