VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-thi-ơ | Mác 11 | Mác 12 | Mác 13 | Lu-ca

Mác 12

12 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Rồi Đức Giê-su bắt đầu dùng ngụ ngôn nói với họ: "Một người kia trồng một vườn nho, dựng rào chung quanh, đào hầm ép rượu, và xây một tháp canh. Người ấy giao cho các tá điền rồi đi xa. 2 Đến mùa nho, chủ vườn sai một đầy tớ đến cùng các tá điền để thâu phần hoa lợi. 3 Nhưng các tá điền bắt đầy tớ ấy đánh đập rồi đuổi về tay không. 4 Chủ vườn sai một đầy tớ khác, các tá điền nhục mạ và đánh nó bể đầu. 5 Chủ sai một đầy tớ khác nhưng bị chúng giết chết và nhiều người khác nữa, kẻ thì bị chúng đánh đập, người bị chúng giết đi. 6 Cuối cùng, còn lại con trai yêu dấu của mình, chủ sai con đến cùng họ, tự nhủ: "Chúng sẽ kính nể con ta.’ 7 Nhưng bọn tá điền bàn với nhau: "Đây là con thừa tự, hãy giết nó đi thì tài sản nầy sẽ về tay chúng ta.’ 8 Chúng bắt người con trai, giết đi và ném thây ra ngoài vườn nho. 9 Vậy, chủ vườn nho sẽ làm gì? Người sẽ đến diệt bọn chúng và giao vườn cho những tá điền khác. 10 Các ông chưa đọc lời Thánh Kinh nầy sao ? "Viên đá bị thợ nề loại bỏ, Lại trở thành phiến đá đầu góc nhà; 11 Chúa đã làm điều này, và là việc kỳ diệu trước mắt chúng ta.’" 12 Các lãnh tụ Do Thái tìm cách bắt Ngài, vì họ biết Ngài kể ngụ ngôn nầy để ám chỉ họ, nhưng vì sợ dân chúng nên bỏ Ngài mà đi. Nộp Thuế Cho Ai? (Mat 22:15-22; Lu 20:20-26) 13 Vài người Pha-ri-si và đảng viên Hê-rốt được sai đến để gài bẫy Đức Giê-su trong lời nói của Ngài. 14 Họ đến hỏi Ngài: "Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật, không vị nể ai, vì Thầy không xem bề ngoài của người ta, nhưng trung thực dạy đường lối của Đức Chúa Trời. Xin Thầy cho biết nộp thuế cho Sê-sa đúng hay là không đúng? Chúng tôi có nên nộp thuế hay không?" 15 Nhận biết dã tâm của họ, Ngài đáp: "Tại sao các ông thử Ta? Hãy đem cho Ta xem một đồng tiền." 16 Họ đem đến cho Ngài một đồng tiền. Ngài hỏi: "Hình và hiệu nầy của ai?" Họ đáp: "Của Sê-sa." 17 Ngài bảo: "Những gì của Sê-sa hãy trả cho Sê-sa, những gì của Đức Chúa Trời hãy trả cho Đức Chúa Trời." Và họ ngạc nhiên về Ngài. 18 Các người thuộc phái Sa-đu-sê là những người cho rằng không có sự sống lại, đến hỏi Đức Giê-su: 19 "Thưa Thầy, Môi-se đã viết cho chúng tôi rằng nếu một người chết để vợ lại nhưng không có con, người em trai phải cưới người vợ góa để có con nối dõi cho anh. 20 Có bảy anh em kia, anh cả cưới vợ rồi chết nhưng không có con. 21 Người em trai kế lấy người vợ góa đó, rồi cũng chết không con. Người thứ ba cũng vậy. 22 Cả bảy người không ai để lại đứa con nào. Cuối cùng, người đàn bà cũng chết. 23 Trong ngày phục sinh, khi họ sống lại, nàng sẽ là vợ của ai? Vì cả bảy anh em đều đã lấy nàng làm vợ." 24 Đức Giê-su bảo: "Các ông lầm rồi! Các ông vẫn chưa hiểu Thánh Kinh và quyền năng của Đức Chúa Trời sao? 25 Khi những kẻ chết sống lại sẽ không còn cưới vợ, lấy chồng nhưng giống như thiên sứ trên trời. 26 Về việc kẻ chết sống lại, các ông không đọc kinh sách Môi-se nói về bụi gai, thế nào Đức Chúa Trời đã bảo ông: "Ta là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác, và Đức Chúa Trời của Gia-cốp sao?’ 27 Ngài là Đức Chúa Trời của người sống, chứ không phải của kẻ chết. Các ông lầm to." 28 Một trong các chuyên gia kinh luật đến đó nghe họ tranh luận và thấy Ngài trả lời rất hay, nên hỏi Ngài: "Trong tất cả các điều răn, điều nào lớn nhất?" 29 Đức Giê-su đáp: "Đây là điều lớn nhất: "Y-sơ-ra-ên, hãy lắng nghe! Chúa, Đức Chúa Trời chúng ta là Chúa duy nhất. 30 Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí, hết sức mà yêu kính Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.’ 31 Đây là điều răn thứ hai: "Hãy yêu thương người khác như chính mình.’ Không có điều răn nào lớn hơn hai điều nầy." 32 Chuyên gia kinh luật nói cùng Ngài: "Thưa Thầy, Thầy nói đúng, chỉ có một Đức Chúa Trời, ngoài ra không có Đấng nào khác. 33 Còn yêu kính Chúa hết lòng, hết trí, hết sức và yêu thương người khác như mình quan trọng hơn là dâng các tế lễ thiêu và mọi tế lễ khác." 34 Thấy người ấy trả lời khôn ngoan, Đức Giê-su bảo rằng: "Ông không xa Nước Đức Chúa Trời đâu!" Không còn ai dám chất vấn Ngài nữa. 35 Khi giảng dạy trong đền thờ, Đức Giê-su hỏi: "Tại sao các chuyên gia kinh luật lại nói rằng Chúa Cứu Thế là con vua Đa-vít? 36 Chính Đa-vít bởi Đức Thánh Linh nói rằng: "Chúa phán cùng Chúa tôi: Hãy ngồi bên phải Ta, Cho đến khi Ta đặt kẻ thù con dưới chân con.’ 37 Chính Đa-vít xưng Ngài bằng Chúa, lẽ nào Chúa Cứu Thế lại là con của vua?" Đám đông nghe Ngài cách thích thú. Cảnh Giác Về Các Chuyên Gia Kinh Luật (Mat 23:1-36; Lu 20:45-47) 38 Đang khi dạy dỗ, Ngài bảo: "Hãy coi chừng các chuyên gia kinh luật là những kẻ thích mặc áo thụng đi đây đó, và thích được vái chào giữa chợ, 39 muốn dành ghế chính trong các hội đường và chỗ danh dự trong các đám tiệc. 40 Họ chiếm đoạt nhà của những người góa bụa và làm bộ đọc những lời cầu nguyện dài. Họ sẽ bị hình phạt nặng hơn." 41 Đức Giê-su ngồi đối diện rương đựng tiền dâng, Ngài quan sát cách những người đến bỏ tiền vào rương. Lắm người giàu có bỏ rất nhiều tiền, 42 cũng có một bà góa nghèo đến dâng hai đồng tiền nhỏ, trị giá một xu. 43 Ngài gọi các môn đệ đến và bảo họ: "Thật Ta nói cùng các con, bà góa nghèo nầy đã bỏ vào thùng nhiều hơn hết thảy những người khác. 44 Vì mọi người lấy phần dư để đem dâng, còn bà góa nghèo nầy đã dâng tất cả những gì mình có, là tất cả những gì bà ấy có để sống."

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn